255/2004

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen (544/2002) 23 §:n johdantolause, 33 §, 35 §, 38 §:n 3 momentti ja 39 §:n 2 momentti, sekä

lisätään uusi 36 a § ja 54 §:ään uusi 4 a kohta, seuraavasti:

23 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä on säädetty, ministerin lähimpänä apuna:


33 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osaston päälliköt, apulaisosastopäälliköt, maatalousosaston linjan johtajina toimivat virkamiehet, yksiköiden päälliköt ja muut ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin tässä työjärjestyksessä säädetään.

35 §
Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta asiasta, joka esitellään ministerille sen johdosta, että se on katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäväksi, on esittelijän ennen ministerille esittelyä neuvoteltava oman osaston tai erillisen yksikön päällikön kanssa.

36 a §
Ministeriön esittelijät

Maa- ja metsätalousministeriössä esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivien virkamiesten lisäksi tarkastajat ja näitä virka-asemaltaan vastaavat ja ylemmät virkamiehet sekä ne muut virkamiehet, jotka ministeriö määrää esittelijöiksi.

38 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö voi ratkaista 1 momentin 4, 6, 7, 11 ja 12 kohdassa tarkoitetut asiat ilman esittelyä.


39 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Kohdassa 2―4 tarkoitetut asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.

54 §
Elintarvike- ja terveysosaston päällikön ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:


4 a) torjunta-ainelain 7 §:n 3 momentissa (1031/1997) tarkoitetun maksusta vapauttamista tai sen alentamista koskevan asian;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kansliapäällikkö
Jarmo Vaittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.