222/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003 ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä eräiden asetusten muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston asetus (1782/2003), 7 luvussa tarkoitetun lypsylehmäpalkkion ja sen lisätuen täytäntöönpanoon vuonna 2004.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maitopalkkiolla neuvoston asetuksen (1782/2003) 95 artiklassa tarkoitettua lypsylehmäpalkkiota;

2) lisäpalkkiolla neuvoston asetuksen (1782/2003) 96 artiklassa tarkoitettua lisätukea;

3) tuottajalla maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 5 artiklan c alakohdassa tarkoitettua tuottajaa;

4) tilalla neuvoston asetuksen (1782/2003) 2 artiklan b alakohdassa määriteltyä tilaa; ja

5) tilakohtaisella viitemäärällä tuottajan hallinnassa olevaa toimitusten ja suoramyynnin viitemäärää.

3 §
Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion perusteet

Maitopalkkio määräytyy neuvoston asetuksen (1782/2003) 95 ja 96 artiklassa sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa säädettyjen tiettyjen tukijärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003, jäljempänä komission asetus (2237/2003) 29 ja 30 artiklassa säädetyillä perusteilla.

Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että tuottajalla on hallinnassaan tilakohtainen viitemäärä 31 päivänä maaliskuuta 2004, ja että tuottajaedellytys on täyttynyt tuotantojakson 2003/04 aikana. Palkkion hakija, joka ei ole tuottanut maitoa kyseisen tuotantojakson aikana, mutta jolla on tilakohtainen viitemäärä hallinnassaan, katsotaan kuitenkin aloittaneen maidon tuotannon komission asetuksen (2237/2003) 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos tuotannon aloittamisesta on tehty ilmoitus jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 14 päivänä toukokuuta 2004.

Neuvoston asetuksen (1782/2003) 95 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä säädetään tarvittaessa erikseen.

4 §
Lisäpalkkion jakoperusteet

Vuonna 2004 lisätuen yhteismäärä 8,81 miljoonaa euroa jaetaan tuottajille neuvoston asetuksen (1782/2003) 96 artiklassa tarkoitetulla tavalla suhteessa kunkin tuottajan tonneina ilmaistuun tilakohtaiseen viitemäärään.

5 §
Ympäristöehdot ja eläintiheys

Neuvoston asetuksen (1782/2003) 153 artiklan siirtymä- ja loppusäännösten ja yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 3 artiklan sekä asetuksen liitteen, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 41/2004, nojalla maitopalkkion ja sen lisäpalkkion osalta noudatetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (154/2000) kotieläintuotannon ympäristöehtoja ja eläintiheyttä koskevia säännöksiä.

6 §
Koko tilan hallinnan siirto

Tilan hallinnan siirtoihin sovelletaan tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001, jäljempänä komission asetus (2419/2001), 50 artiklaa. Silloin kun koko tila mainitussa artiklassa tarkoitetulla tavalla siirretään tukihakemuksen jättämisen jälkeen, maitopalkkio ja sen lisäpalkkio maksetaan tilanpidon jatkajalle edellyttäen, että siirto on tehty viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004. Asiaa koskevat selvitykset ja lomake nro 156 on toimitettava jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 13 päivänä syyskuuta 2004.

7 §
Maitopalkkion hakeminen

Hakemus maitopalkkion ja sen lisäpalkkion saamiseksi on toimitettava viimeistään 14 päivänä toukokuuta 2004 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilan talouskeskus sijaitsee.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella nro 420 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

8 §
Hakemuksen myöhästyminen

Myöhästyneenä toimitetun maitopalkkiohakemuksen perusteella maksettavasta tuesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin komission asetuksen (2419/2001) 13 artiklassa säädetään.

Postitse toimitettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

9 §
Palkkion minimimäärä

Maitopalkkiota ja sen lisäpalkkiota ei myönnetä, jos palkkion määrä on 50 euroa tai vähemmän.

10 §
Takaisinperintä

Aiheettomien maksujen takaisinperinnässä sovelletaan komission asetuksen (2419/2001) 49 artiklaa ja soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukimenettelylaki, 7 §:n 1―3 momenttia.

11 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tukimenettelylain 8 §:ssä.

12 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen maitopalkkiota ja sen lisäpalkkiota koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin tukimenettelylain 10 §:ssä säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.