214/2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien erikoistukien hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamista, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita:

1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin, kuin on kyse kesannoidun maan käytöstä sellaisten raaka-aineiden tuottamiseen, joita käytetään yhteisössä muuhun kuin välittömästi ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2461/1999 säädetty non food -kesantokorvaus;

2) vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1766/92 säädetty tärkkelysperunan tuki;

3) siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2358/71 säädetty siementuki;

4) kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 603/95 säädetty viherheinän tuki;

5) tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1251/1999 säädetty kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tuki;

6) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tuotantoon sidottujen tukien asetus, säädetty valkuaiskasvipalkkio ja energiakasvien tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi seuraavien kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki vuonna 2004;

2) mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki vuonna 2004;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a―3 e, 4, 5, 7, 9―12 ja 14 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1, 2, 6 ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa mainituissa asetuksissa tarkoitettujen tukien hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus (tukihakemus) on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Non food -kesantokorvaus

Non food -kesantokorvausta on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä non food -kesanto lohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi non food -kesanto. Non food -kesanto on ilmoitettava tukikäyttöön C. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

5 §
Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettava maksu

Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavaa maksua on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Tärkkelysperuna on ilmoitettava tukikäyttöön M. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

6 §
Euroopan yhteisön rahoittaman siementuen hakeminen ja siemenviljelyalojen ilmoitta- minen

Vuonna 2004 viljeltävien siemenkasvien kiloperusteista siementukea on haettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005. Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 172 tuotantovuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakemuksessa on mainittava siemenliikkeen kanssa tehdyn viljelysopimuksen numero. Hakemukseen on liitettävä kaikkien tukihakemuksen kohteena olevien tuotantovuoden 2004 siementen sertifiointipäätösten jäljennökset.

Vuoden 2004 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M. Öljypellavan, kuitupellavan, kuituhampun ja spelttivehnän siemenviljelyala voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

7 §
Kansallisen siementuen hakeminen ja siemenviljelyalojen ilmoittaminen

Vuonna 2004 viljeltävien nurmikasvien hehtaariperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakijan on toimitettava kaikkien hakemuksen kohteena olevien tuotantovuoden 2004 siemenviljelysten tarkastuspäätösten jäljennökset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2005.

Vuoden 2004 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B viljelijän on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M.

Viljakasvien kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella niistä siemeneristä, jotka tuottaja tulee sertifioimaan aikaisintaan 1 päivänä kesäkuuta 2004 ja viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005. Hakijan on toimitettava kaikkien tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005.

Vuoden 2004 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemenviljat voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

8 §
Viherheinäalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viherheinälohkon osalta viljeltäväksi kasviksi viherheinä. Lomake numero 102B on palautettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Viherheinä on ilmoitettava tukikäyttöön M. Lomakkeen numero 102B liitteenä tuottajan on toimitettava kopio tehtaan kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, josta sopimuskasvulohkot käyvät ilmi.

Viherheinälohkolta korjatun raaka-aineen perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle.

9 §
Kuitupellava- ja hamppualan ilmoittaminen

Kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin peltokasvien tuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä kuitupellavan ja -hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuitupellava tai -hamppu. Kuitupellava ja hamppu on ilmoitettava tukikäyttöön C. Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä peltokasvien tuen yleisten ehtojen että kuitupellavan ja -hampun erityisehtojen täyttymistä.

Tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakemukseen liitettävistä sopimuksista tai sitoumuksista sekä siemenen hyväksyttävyyttä koskevista asiakirjoista on voimassa, mitä niistä tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2316/1999 7 a artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (187/2000) 12 a §:ssä säädetään.

10 §
Valkuaiskasvipalkkio ja poikkeuksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai herneen/härkäpavun ja viljan seos, jossa viljan siemenmäärä voi olla enintään 15 % yhteenlasketusta siemenmäärästä. Valkuaiskasvipalkkiolohkot on ilmoitettava tukikäyttöön C tai M.

Jos viljelijä vetoaa tuotantoon sidottujen tukien asetuksen 77 artiklan toisessa kappaleessa tarkoitettuun poikkeukselliseen sääolosuhteeseen, viljelijän on ilmoitettava asiasta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi, kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutukset kasvustoon on havaittu. Ilmoitus voidaan tehdä esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 166.

Viljelijän on 2 momentissa mainituissa tapauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvustoa tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15 päivään saakka. Luomutila voi, jos se on rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

11 §
Energiakasvien tuki

Energiakasvien tukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä energiakasvien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike ja energiakasvien tuen vapaaehtoisten kesantolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi CAP-kesanto/energiakasvien tuki. CAP-kesanto/energiakasvien tuki on ilmoitettava tukikäyttöön C. Muut energiakasvit on ilmoitettava tukikäyttöön C tai M lukuunottamatta kuitupellavan ja -hampun alaa, joka tulee ilmoittaa tukikäyttöön M. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

12 §
Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2004. Tärkkelysperunan viljelypinta-alan pienentämistä koskevissa tapauksissa on ilmoitus kylvöalojen muutoksista toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

13 §
Tärkkelysperunan viljelysopimuksen tarken- taminen

Tuottajan on tarkennettava edellä 5 §:ssä tarkoitettua perunatärkkelystehtaan kanssa tehtyä viljelysopimusta, jos tuottajan tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B merkitsemä tärkkelysperunan pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa sovitusta pinta-alasta. Sopimuksen suurentamista koskevat ilmoitukset on tehtävä viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2004 ja sopimuksen pienentämistä koskevat ilmoitukset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004. Tarkentaminen edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjallista hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on oltava perunatärkkelystehtaan alakiintiön puolesta mahdollista.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004 maa- ja metsätalousministeriön tukiyksikölle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen N:o 2236/2003 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto.

14 §
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 14 päivänä kesäkuuta 2004.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 204 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

15 §
Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahingosta korvausta on haettava viimeistään tulvaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 129A tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

16 §
Tuki- ja korvaushakemuksen, tarkastus- ja sertifiointipäätöksen sekä ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus, 6―10 ja 12 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja 7 §:ssä tarkoitetut päätökset sekä 15 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiinteistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta tulvan takia, toimitetaan 15 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

17 §
Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen säädetään:

1) satovahinkokorvaus;

2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostustuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja hampun jalostustuesta annetussa maa ja metsätalousministeriön asetuksessa (508/2001) säädetään.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2461/1999; EYVL N:o L 299, 20.11.1999, s. 16
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92; EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2358/71; EYVL N:o L 246, 5.11.1971, s. 1
Neuvoston asetus (ETY) N:o 603/95; EYVL N:o L 63, 21.3.1995, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2316/1999; EYVL N:o L 280, 30.10.1999, s. 43
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18
Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, EYVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2235/2003, EYVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 2236/2003, EYVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 45
Komission asetus (EY) N:o 2237/2003, EYVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 52

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.