213/2004

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 42 § ja 44 §:n 7 momentti, sekä

lisätään 87 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, seuraavasti:

42 §
Aloitustuen määrä

Avustuksena myönnettävän aloitustuen määrä on 25 000 euroa.

Korkotukilainaa maatilan tai maatalousirtaimiston tai niiden molempien hankintaan voidaan myöntää yhteensä enintään 150 000 euroa. Korkotukilainan korkotuen tukiekvivalentti, jolla tarkoitetaan 75 §:n 2 momentin mukaisesti diskontattua määrää, voi olla yhteensä enintään 25 000 euroa.

Asetuksen liitteessä 1 tarkoitetulle kotieläin- tai kasvihuonetilalle voidaan aloitustukea kuitenkin myöntää 30 000 euroa avustuksena ja enintään 30 000 euroa korkotukilainan korkotukena, mikäli viimeistään kolmen vuoden kuluttua tilanpidon aloittamisesta tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta tai kasvihuonetuotantoa vähintään 20 kokoyksikköä vastaavassa laajuudessa. Kokoyksiköt määritellään asetuksen liitteessä 1. Eri eläinlajeista koostuvat kokoyksiköt voidaan laskea yhteen. Eläinmäärä lasketaan viimeksi päättyneen kalenterivuoden aikana tilalla keskimäärin olleiden eläinten perusteella.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että tuen saaja käyttää tilanpidon aloittamiseen liittyviä neuvontapalveluja kolmen ensimmäisen täyden kalenterivuoden aikana tilanpidon aloittamisesta. Neuvontapalveluihin tulee sisältyä sekä vuotuisten tulos- ja taselaskelmien laatiminen että maksuvalmiuteen, kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen liittyvien tunnuslukujen laskeminen.

Asetuksen liittessä 1 tarkoitetulle ja edellä 3 momentissa säädetyn kokoyksikkövaatimuksen täyttävälle kotieläin- tai kasvihuonetilalle voidaan myöntää 25 000 euron suuruinen lisätuki. Lisätuki myönnettään avustuksena.

Lainamuotoisen tuen määrässä otetaan huomioon vähennyksenä samaan maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan myönnetty tai saatu muu tuki. Lainamuotoista tukea myönnettäessä otetaan huomioon tukea vähentävänä tekijänä myös lainaan liittyvän varainsiirtoverovapauden arvo.

44 §
Maatilojen maanostolainoitus

Maanostolainaan liittyvän tuen määrä voi olla enintään viisi prosenttia hyväksyttävistä hankintakustannuksista. Tuesta ei vähennetä varainsiirtoverovapauden arvoa. Hyväksyttävien hankintakustannuksien määrä vuosina 2004―2006 haetun tuen osalta on yhteensä enintään 550 000 euroa yhtä maatilaa kohti.

87 §
Nuorten viljelijöiden aloitustuen maksaminen

Edellä 42 §:n 5 momentissa tarkoitettu lisätuki maksetaan kolmena tasasuuruisena eränä. Lisätuen ensimmäinen erä maksetaan vuoden kuluttua, toinen erä kahden vuoden kuluttua ja kolmas erä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 42 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetun aloitustuen viimeinen erä on maksettu. Jos 42 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitettujen tukien edellytykseksi säädetty kokoyksikkövaatimus ei täyty tuen myöntämishetkellä, on tuen maksamisen edellytyksenä, että hakija toimittaa asianomaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle selvityksen edellytysten täyttymisestä viimeistään kaksi kuukautta ennen lisätuen ensimmäisen erän maksamiselle asetetun määräajan päättymistä.

Edellä 42 §:n 4 momentissa tarkoitettujen neuvontapalvelujen käyttämisestä on toimitettava selvitys tuen myöntäneelle työvoima- ja elinkeinokeskukselle kerran vuodessa tilanpidon aloittamisesta lukien kolmen täyden kalenterivuoden ajan viimeistään kutakin kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tässä asetuksessa tarkoitettuja tukia voidaan myöntää ja maksaa vasta sen jälkeen kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt niitä koskevat ehdot.

Niille tuen hakijoille, joille on myönnetty nuorten viljelijöiden aloitustukea vuoden 2003 loppuun mennessä vireille tulleen hakemuksen perusteella, voidaan 44 §:n 7 momentissa tarkoitettua tukea kuitenkin myöntää ja maksaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan sen maatilan tai maatilan osan hankkimiseen, jolla tilanpito on aloitettu tai aloitetaan.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2004

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.