195/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 424/1994 ja jälkimmäinen osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994 sekä 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/1993) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään biokaasu- ja kompostilaitosten ja lannan teknisten käsittelylaitosten hyväksynnästä ja valvonnasta, sen mukaan mitä on säädetty muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, sekä komission asetuksessa (EY) N:o 809/2003 kompostilaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä ja komission asetuksessa (EY) N:o 810/2003 biokaasulaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä ja komission päätöksessä 2003/329/EY lannan lämpökäsittelyprosessia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä.

Tämä asetus koskee laitoksia, jotka valmistavat lannoitelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettuja tuotteita.

Tässä asetuksessa säädetyn lisäksi on noudatettava mitä lannoitelaissa (232/1993) ja sen nojalla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä, kasvinsuojelulaissa (702/2003) sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa, jätelaissa (1072/1993), ympäristönsuojelulaissa (86/2000), valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta (362/2003) sekä valtioneuvoston kaatopaikoista annetussa päätöksessä (861/1997) on erikseen asiasta säädetty.

2 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto.

Sivutuoteasetuksen ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Kasvintuotannon tarkastuskeskus. Kasvintuotannon tarkastuskeskus käyttää valvonnassa apunaan työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastoja.

Eläinperäisten lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineena käytettävien sivutuotteiden maahantuontia valvoo maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto, Kasvintuotannon tarkastuskeskus sekä tullilaitos.

3 §
Valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on valvottava, että biokaasu- ja kompostilaitoksiin sekä lannan teknisiin käsittelylaitoksiin raaka-aineena käytettyjen eläinperäisten sivutuotteiden keräily, kuljetus ja käsittely ja syntyvän lopputuotteen käyttö ja varastointi tai mahdollinen hävittäminen täyttävät sivutuoteasetuksen vaatimukset. Sivutuotteita laitoksiin toimittavan toimijan keräily- ja kuljetusmenettelyjen on täytettävä sivutuoteasetuksen 7 artiklan vaatimukset. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on tarkastettava toimijat ja laitokset vähintään kerran vuodessa. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on pidettävä tarkastuksista kirjaa. Tarkastuskirjanpito on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

4 §
Biokaasu- ja kompostilaitosten sekä lannan teknisten käsittelylaitosten hyväksyminen

Eläinperäisiä lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita eläinperäisistä sivutuotteista valmistavien, teknisesti käsittelevien ja varastoivien laitosten on oltava Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymiä. Biokaasu- ja kompostilaitosten hyväksymisestä säädetään sivutuoteasetuksen 15 artiklassa sekä lannan teknisten laitosten hyväksymisestä sivutuoteasetuksen 20 artiklassa.

Hyväksyntää ei kuitenkaan edellytetä laitoksilta, jos tuote sijoitetaan hyväksytylle kaatopaikalle tai poltetaan hyväksytyssä polttolaitoksessa eikä maatiloilta, jotka tuottavat sivutuoteasetuksen mukaista käsittelemätöntä lantaa kunnes Euroopan yhteisön säännöksin toisin määrätään.

Hyväksymistä on haettava Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella. Laitos on hyväksyttävä, jos se toiminnaltaan, rakenteiltaan ja varustukseltaan täyttää 1 §:n 1 momentin vaatimukset.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on annettava hyväksytyille laitoksille hyväksyntäkoodi (FIN ja numero) sekä pidettävä luetteloa hyväksymistään laitoksista ja lähetettävä luettelo vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä tiedoksi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle.

5 §
Hyväksytyt laboratoriot

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maatalouskemian laboratorio toimii eläinperäiseen lannoitevalmistevalvontaan liittyvien analyysien virallisena hyväksyttynä laboratoriona. Eläinperäisten lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi voidaan tehdä myös muussa hyväksytyssä laboratoriossa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää luetteloa hyväksymistään laboratorioista.

6 §
Eläintautien leviämisen estäminen

Jos sivutuotteiden keräilyssä, kuljetuksessa, esikäsittelyssä, käsittelyssä, sekä käsiteltyjen tuotteiden varastoinnissa, käytössä tai hävittämisessä ei noudateta tätä asetusta, Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on mikäli se taudin toteamiseksi, hävittämiseksi, tai leviämisen estämiseksi on tarpeen, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti rajoitettava taikka kiellettävä eläimestä saatavien sivutuotteiden luovuttaminen, huolehdittava sivutuotteiden ja alueen eristämisestä, sivutuotteiden kanssa kosketukseen joutuneiden esineiden ja tavaroiden pesusta ja desinfioinnista tai hävittämisestä taikka ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vakavissa tapauksissa Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on ilmoitettava asiasta läänineläinlääkärille, joka antaa tarkemmat ohjeet toimenpiteistä. Valvontaviranomaisilla on oikeus päästä laitoksiin ja niihin tiloihin, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita pidetään tai kuljetaan, sekä ottaa tarvittavia näytteitä.

7 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen päätökseen säädetään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain (1201/1992) 6 §:ssä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (32002R1774); EYVL N:o L 273, 10.10.2002, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 809/2003 (32003R0809); EUVL N:o L 117, 13.5.2003 s. 10
Komission asetus (EY) N:o 810/2003 (32003R0810); EUVL N:o L 117, 13.5.2003 s. 12
Komission päätös 2003/329/EY (32003D0329); EUVL N:o L 117, 13.5.2003 s. 51

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Pirjo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.