182/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun sähkömarkkina-asetuksen (518/1995) 4 luvun otsikko, 6 §:n 4 momentti sekä 7 ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 4 momentti asetuksessa 438/1998 ja 7 § osaksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a, 8 a ja 8 b § seuraavasti:

4 luku

Sähköntoimitusten mittaus jakeluverkossa ja kiinteistön sisäisessä sähköverkossa

5 a §

Jakeluverkkoon liitetty sähkönkäyttöpaikka tulee varustaa sähkönkulutuksen mittaavalla mittauslaitteistolla. Jos sähköliittymään kuuluu useita sähkönkäyttöpaikkoja, joihin sähkö myydään jakeluverkon kautta, tulee kukin sähkönkäyttöpaikka erikseen varustaa mittauslaitteistolla.

Mittauslaitteisto ei ole pakollinen jakeluverkkoon liitetyissä jakeluverkonhaltijan sähkölaitteistoissa eikä sähkönkäyttöpaikoissa, joiden pääsulake on pienempi kuin 3 x 25 ampeeria.

6 §

Jakeluverkonhaltija selvittää vuosittain kunkin sähkönmyyjän asiakkaiden osalta tyyppikuormituskäyrämenettelyssä laskettujen ja mitattujen summaenergioiden erotukset (tasoituslaskenta). Näiden erotusten summa hyvitetään ja veloitetaan jakeluverkossa toimivien sähkönmyyjien kesken. Tasoituslaskennassa käytettävä sähkön hinta määritetään kullekin tyyppikäyttäjäryhmälle tyyppikuormituskäyrämalleista laskettujen vertailukäyrien tuntienergioiden jakauman mukaisesti painotettuna joko valtakunnallisen tai, jakeluverkonhaltijan niin halutessa, verkonhaltijan toimitusehdoissaan käyttämän aikajaotuksen mukaisesti. Tuntihintoina tasoituslaskennassa käytetään fyysiseen sähköntoimitukseen perustuville päivittäiskaupan tuntituotteille tasoituslaskennan kohteena olevan ajanjakson aikana muodostunutta Suomen alueen hintaa, joka kerrotaan luvulla 1,1.


7 §

Jakeluverkonhaltijan tulee järjestää sähkönkulutuksen mittaus siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat sähkönkäyttäjille ja -myyjille mahdollisimman pienet.

Jakeluverkonhaltija voi tarjota sähkönkulutuksen mittauspalveluita joko omana työnä tai hankkia palveluita ulkopuolelta. Palveluita voidaan hankkia tällöin myös sähkökaupan muilta osapuolilta.

Sähkönkäyttäjällä on oikeus hankkia ja omistaa verkkoon liitettävä, jakeluverkonhaltijan tekniset vaatimukset täyttävä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu mittauslaitteisto.

8 §

Jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteisto tulee lukea säännöllisesti. Jos sähkönkäyttöpaikka on tyyppikuormituskäyrämenettelyn piirissä, on mittauslaitteisto luettava vähintään kerran vuodessa. Jos sähkönkäyttöpaikka ei ole tyyppikuormituskäyrämenettelyn piirissä, on muu kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu mittauslaitteisto luettava vähintään joka toinen vuosi tai, jos sähkönkäyttöpaikka ei ole ympärivuotisessa käytössä, vähintään joka neljäs vuosi. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus arvioida mittauslaitteiston lukema sähkönkäyttöpaikan aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen, jos mittauslaitteisto on sijoitettu paikkaan, johon verkonhaltijalla ei ole pääsyä, eikä asiakas ole toimittanut verkonhaltijan asettamassa kohtuullisessa määräajassa lukemaa verkonhaltijan sitä häneltä tiedusteltua.

Jakeluverkonhaltijalla on lisäksi oikeus arvioida sähkönkäyttöpaikan aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen muun kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun mittauslaitteiston lukema sähkönmyyjän vaihtuessa sähkönkäyttöpaikalla, jos asiakas ei ole toimittanut verkonhaltijan asettamassa kohtuullisessa määräajassa lukemaa verkonhaltijan sitä häneltä tiedusteltua tai jos mittauslaitteisto on sijoitettu sellaiseen paikkaan, johon asiakkaalla ei ole pääsyä. Arvion perusteena voidaan käyttää myös sähkönmyyjän vaihtumisen jälkeen tapahtunutta mittauslaitteiston luentaa, jonka jakeluverkonhaltija on suorittanut ennen kuin asiakas on saanut loppulaskun aikaisemmalta sähkönmyyjältä.

Jakeluverkonhaltija voi sopia sähkönkäyttäjän ja -myyjän kanssa mittauslaitteistojen luennasta tässä asetuksessa annettuja säännöksiä täydentävästi.

8 a §

Uudisrakennukseen tulevat erilliset asuin- ja liikehuoneistot tulee varustaa sähkön kulutuksen mittaavilla mittauslaitteistoilla, jos sähkö myydään sähkönkäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta. Sähkönkulutuksen mittaus tulee tällöin järjestää siten, että, jos sähkönkäyttäjä haluaa vaihtaa sähkönmyyjää, huoneistokohtaisen mittauslaitteiston mittaama sähkönkulutus voidaan helposti ja teknisesti luotettavalla tavalla mittauslaitteiston lähettämiä mittauspulsseja tai kaukoluentaominaisuutta hyväksi käyttäen sekä yhdistää kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän mitattuun kokonaiskulutukseen että erottaa siitä. Mittaus tulee myös järjestää siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat sähkönkäyttäjille ja -myyjille mahdollisimman pienet.

Tämän pykälän 1 momentin säännöksiä sovelletaan myös kiinteistöön tai sitä vastaavaan kiinteistöryhmään, jonka sisäistä sähköverkkoa muutetaan siten, että sähkö myydään muutoksen jälkeen sähkönkäyttäjille kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta pakottavina:

1) kiinteistöihin, joissa sijaitsevia huoneistoja käytetään pääasiassa asuntolatyyppiseen asumiseen;

2) kiinteistöihin, joissa sijaitsevia huoneistoja käytetään pääasiassa vapaa-ajan asumiseen; pykälän säännöksiä sovelletaan pakollisina kuitenkin ympärivuotisessa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon sekä vapaa-ajan asuntoon, joka sijaitsee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallitsemassa, useita erillisiä vapaa-ajan asuntoja käsittävässä kiinteistössä tai sitä vastaavassa kiinteistöryhmässä;

3) kiinteistöihin, joiden pääasiallisena käyttäjänä on sairaala, vanhain- tai hoitokoti, oppilaitos, vankila, varuskunta taikka muu niihin verrattavassa käytössä oleva laitos;

4) maatiloihin;

5) majoitusliikkeisiin ja aikaosuuskohteisiin; ja

6) huoneistoihin tai muihin tiloihin, joiden pääsulakkeiden koko on alle 3 x 25 ampeeria.

8 b §

Kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon kuuluvan mittauslaitteiston lukemiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä 8 §:ssä säädetään jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston lukemisesta. Sähkönkäyttäjällä on oikeus saada käyttöönsä tiedot hänen hallinnassaan olevan huoneiston mitatusta sähkönkulutuksesta myös siinä tapauksessa, että sähkönoston laskutus ei hänen osaltaan perustu mitattuun sähkönkulutukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Asetuksen 5 a §:ää sovelletaan yhdyskuntien ulkovalaistusverkkoihin, jotka otetaan käyttöön tai joiden ulkovalaistuskeskus uusitaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Asetuksen 8 a ja 8 b §:ää sovelletaan kiinteistöön ja sitä vastaavaan kiinteistöryhmään, jossa uudisrakennuksen rakennustyö on aloitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 72 §:ssä tarkoitetulla tavalla tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai jossa sähkönmyyntiin kiinteistön tai kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta sähkönkäyttäjille tähtäävä sisäisen sähköverkon muutostyö on muutoin aloitettu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.