173/2004

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan arkistolaitoksesta 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (832/1994) 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 3―5 § ja 17 §:n 2 momentti,

muutetaan 8 ja 9 § sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 1 momentti asetuksessa 140/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

8 §

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) arkistotoimen ja arkistolaitoksen yleistä kehittämistä ja toimintalinjoja sekä arkistolaitoksen toimintaa ja taloutta koskevia yksityiskohtaisia tulostavoitteita opetusministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) arkistolaitoksen toimintasuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta;

3) arkistolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitettua yksityisen arkiston tai asiakirjan lunastamista, jäljentämistä tai säilytettäväksi siirtämistä;

4) muita arkistolaitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.

9 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat esittelystä. Työjärjestyksissä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

Arkistolaitoksen neuvottelukunta
9 a §

Arkistolaitoksessa on sen toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee arkistolaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suunnittelua sekä edistää arkistolaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnan asettaa ja tarkemmat määräykset toiminnasta antaa arkistolaitos. Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa arkistolaitoksen henkilöstöä.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtajan sijaisen määrää opetusministeriö pääjohtajan esityksestä.

Arkistoneuvoksen ja maakunta-arkiston johtajan nimittää pääjohtaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.