162/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 384/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista:

1) luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon, rehujen valmistuksen sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja rehujen maahantuonnin valvonnan suunnittelu ja ohjaus;

2) alle 0,15 ha:n suuruisten 4H-kerholaisten palstojen merkitseminen luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin ja näiltä palstoilta peräisin olevien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvonta;

3) maatilalla tapahtuva luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä harjoitettava pääosin omalta tilalta peräisin olevia raaka-aineita käyttävän luonnonmukaisen elintarviketuotannon valvonta;

4) kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekisterin ylläpito ja rekisteriin merkitseminen, kasvisten laadunvalvontarekisterin ylläpito ja rekisteriin merkitseminen sekä metsänviljelyaineiston toimittajien rekisterin ylläpito; ja

5) rehulain (396/1998) nojalla tehtävät analyysit koskien patogeenisia mikro-organismeja sekä haitallisia aineita ja tuotteita.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset maksut, ovat tämän päätöksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukainen rekisteröinnin, kasvipassin tai muun merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkistaminen, maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät terveystarkastukset ja taimiaineistolain (1205/1994) mukaiset rekisteröintiedellytysten tarkastukset;

2) kasvinsuojeluaineiden testausta suorittavasta laitoksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 136/1998) mukainen kasvinsuojeluaineiden testauksia suorittavan laitoksen virallista hyväksymistä varten annettava lausunto ja virallisesti hyväksytyn laitoksen valvontatarkastukset;

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) mukainen perusaineiston hyväksyminen ja tarkastaminen, tuotannon tarkastukset ja uusintatarkastukset;

4) tuoreiden hedelmien, marjojen ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (111/ 2004) mukainen tuote-erän laatuluokituksen tarkistaminen, vaatimuksenmukaisuustodistuksen tai muun luvan antamiseen liittyvät tarkastukset;

5) kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 80/2000) mukainen Suomessa kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuvaatimusten mukaisuuden valvonta ja Suomesta vientiin menevien kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuvaatimusten mukaisuuden valvonta;

6) siemenkauppalain (728/2000) mukaiset tarkastukset ja siementavaran sertifioiminen, kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/1992) mukaisen lajikekuvauksen laatiminen ja alkuperäislajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (437/2001) mukaiset alkuperäislajikkeeseen liittyvät tarkastukset ja tutkimukset;

7) rehulain mukainen rehuvalmisteiden tarkastustoiminta, eräiden toiminnanharjoittajien hyväksyminen ja rekisteröiminen, rehuvalmistajien omavalvonnan valvonta ja hyväksyminen, irtorehua varastoivien toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvonta ja hyväksyminen, irtorehua kuljettavien toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvonta, muu rehuvalmistuksen valvonta ja Suomen kautta Euroopan yhteisölle lähetettävien rehuvalmisteiden hyväksymishakemusten tarkastaminen ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot, tuoreen rehukasvin säilöntäainehakemuksen ja säilöntätulosten arviointi ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot, valvontaviranomaisille tehtävien ilmoitusten käsittely sekä rehua tai rehun raaka-ainetta valmistavien eläimistä peräisin olevaa jätettä käsittelevien laitosten eläintautilain mukainen valvonta;

8) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 ja muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 mukainen merkintävaatimusten ja jäljitettävyyden valvonta;

9) luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (346/2000) mukaisen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja rehujen valmistuksen valvonta, maatilalla tapahtuvan vähäisen valmistuksen valvonta sekä yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen;

10) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukainen lannoitevalmisteita tuottavien kompostointi-, biokaasu- ja teknisten laitosten hyväksyminen ja valvonta, kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen toimijoiden hyväksyminen ja valvonta sekä luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitosten, eläinperäisiä rehuja valmistavien laitosten, lemmikkieläinten ruokia valmistavien laitosten ja niiden varastojen hyväksyminen ja valvonta.

4 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista maksu voidaan periä omakustannusarvoa alempana

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi periä omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) varmennetun taimiaineiston tuotannon valvonta, josta maksu voidaan periä omakustannusarvoa alempana siten, että perusaineiston ja muun tuotannon sertifiointikustannuksista katetaan vähintään 40 prosenttia;

2) rehuvalvonnan ja asetuksen (EY) n:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 mukaisen valvonnan valvonta-analyysit sekä rehulain ja eläintautilain (55/1980) perusteella tapahtuvan hygieniaan liittyvän omavalvonnan tarkastukset, mukaan lukien hyväksyntä ja rekisteröinti, joista maksut voidaan periä omakustannusarvoa alempana siten, että valvonta-analyysien ja omavalvonnan tarkastuksista johtuvista kokonaiskustannuksista katetaan vähintään 75 prosenttia.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Kasvintuotannon tarkastuskeskus perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät;

2) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja jäljennökset;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) muiden kuin 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden lähettämis- ja postituspalvelut; ja

5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymän rehuvalmistajan omavalvontaan kuuluvan tuotannon valvontanäytteiden laboratoriotarkastusten sekä lannoite- ja torjunta-aineanalyysien maksuista tarkastuskeskus saa myöntää hinnan alennusta, jos se on liiketaloudellisesti perusteltua ja siihen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.