157/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1123/1990) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 567/2000:

1 §
Soveltamisala

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista peritään Ilmailulaitokselle tämän asetuksen mukaiset maksut.

2 §
Lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastuslennot

Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonnasta peritään lentokelpoisuuden valvontamaksuja, ensikatsastusmaksuja sekä kustannusten korvauksia siten kuin 3, 4 ja 6 §:ssä säädetään. Tarkastuslennoista peritään maksuja ja kustannusten korvauksia siten kuin 5 ja 6 §:ssä säädetään.

3 §
Lentokelpoisuuden valvonta

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonnasta peritään maksu kalenterivuodelta. Valvontamaksun suuruus määräytyy ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtömassan mukaan seuraavasti:

Suurin sallittu lentoonlähtömassa Maksu
Enintään 500 kg 27 €
501 kg- 700 kg 37 €
701 kg- 900 kg 56 €
901 kg- 1 100 kg 75 €
1 101 kg- 1 300 kg 111 €
1 301 kg- 1 500 kg 130 €
1 501 kg- 2 000 kg 148 €
2 001 kg- 3 000 kg 241 €
3 001 kg - 5 700 kg 408 €
5 701 kg- 10 000 kg 603 €
10 001 kg- 20 000 kg 1 010 €
yli 20 000 kg 1 215 €

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, peritään 124 euroa jokaiselta alkavalta 10 000 kilogrammalta, jolla suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää 30 000 kilogrammaa.

4 §
Ensikatsastus

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun lentokelpoisuuden valvontamaksun lisäksi ilma-aluksen ensikatsastuksesta peritään kertamaksu. Maksun suuruus määräytyy 3 §:n mukaan.

5 §
Lentokoe ja tarkastuslento

Ilmailulaitoksen tarkastuslentäjän vastaanottamasta lentokokeesta tai tarkastuslennosta, joka on ilmailulupakirjan tai kelpuutuksen myöntämisen, voimassaolon jatkamisen tai uusimisen edellytyksenä, peritään maksu tarkastuskerralta seuraavasti:

1) ansio- ja liikennelentäjän lupakirjaan ja kelpuutuksiin liittyvä lentokoe tai tarkastuslento 161 €
2) yksityislentäjän lupakirjaan ja kelpuutuksiin liittyvä lentokoe tai tarkastuslento 143 €

Milloin tarkastuslentäjä ottaa samalla tarkastuskerralla vastaan kahden tai useamman eri lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvän suorituksen, peritään maksu tarkastuskerralta puolitoistakertaisena.

Milloin tarkastuslentäjä on hylännyt lentokokeeseen tai tarkastuslentoon kuuluvan lentosuorituksen tai teoriaosan, hylätyn osasuorituksen uusinnasta peritään puolet 1 momentissa tarkoitetusta maksusta.

6 §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Ulkomailla tapahtuvasta katsastuksesta ja tarkastuslennosta peritään hakijalta Ilmailulaitokselle aiheutuneina kustannuksina katsastajalle ja tarkastuslentäjälle maksetut matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset.

Milloin kysymyksessä on uuden ilma-alustyypin maahantuonti tai käyttöönotto, Ilmailulaitos perii katsastajan ja tarkastuslentäjän tyyppikoulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Tyyppikoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia ovat katsastajien ja tarkastuslentäjien matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuksen antajan koulutuksesta mahdollisesti perimät erilliskorvaukset.

7 §
Lupakirjat ja kelpuutukset

Ilmailulaitoksen myöntämästä lupakirjasta ja kelpuutuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) ansio- ja liikennelentäjän lupakirja kelpuutuksineen 124 €
2) JAR-66:n tai Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen III (osa 66) mukainen ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja 124 €
3) muu lupakirja tai lennontiedottajan kelpoisuustodistus kelpuutuksineen 81 €
4) lääketieteellinen kelpoisuustodistus 41 €
5) usean ohjaajan ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen myöntäminen lupakirjan myöntämisestä erillisenä toimenpiteenä 124 €
6) lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen uudelleen kirjoittaminen tai uusiminen sekä kelpuutusten myöntäminen ja mahdollisten muutosten merkitseminen lupakirjaan tai kelpoisuustodistukseen niiden uudelleen kirjoittamisesta tai uusimisesta erillisenä toimenpiteenä 41 €
7) ilmailun rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen myöntäminenmuuten kuin lupakirjaan liittyvänä kelpuutuksena 41 €
8) ulkomaisen lupakirjan hyväksyminen (validation) 41 €

Jos JAR-66:n mukaisen huoltohenkilöstön lupakirjan myöntämisen yhteydessä samalla jatketaan kansallisen huoltomekaanikon lupakirjan voimassaoloa, edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta ensimmäisestä lupakirjaa koskevasta ratkaisusta ei peritä eri maksua.

8 §
Koulutustoimintaa koskevat hyväksynnät ja luvat

Ilmailulaitoksen myöntämästä koulutustoimintaa koskevasta hyväksynnästä tai luvasta peritään maksu seuraavasti:

1) JAR-FCL:n mukaisen lentokoulutusorganisaation (FTO) hyväksyntä 1 766 €
2) JAR-FCL:n mukaisen tyyppikoulutusorganisaation (TRTO) hyväksyntä 1 413 €
3) JAR-FCL:n mukaisen yksittäisen tyyppikelpuutuskurssin tai monimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuutuskurssin hyväksyntä 1 059 €
4) Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen IV (osa 147) mukainen koulutusorganisaation toimilupa 741 €
5) kansallisiin määräyksiin perustuva koulutus huoltomekaanikoksi, lennonjohtajaksi tai lennontiedottajaksi 741 €
6) muu koulutuslupa 93 €
9 §
Lentotoimintaa koskevat luvat

Ilmailulaitoksen myöntämästä lentotoimintaa koskevasta luvasta peritään maksu seuraavasti:

1) liikennelupa ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa ja/tai matkustajapaikkojen lukumäärä on:
a) enintään 10 000 kg ja matkustajapaikkojen lukumäärä enintään 19 279 €
b) yli 10 000 kg tai matkustajapaikkojen lukumäärä vähintään 20 556 €
2) JAR-OPS -ansiolentolupa ansiolentoyritykselle, jolla on käytössään enintään 10 ilma-alusta:
a) yksimoottorisilla ilma-aluksilla 1 113 €
b) monimoottorisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 10 000 kg ja matkustajapaikkojen lukumäärä enintään 19 3 709 €
c) monimoottorisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 10 000 kg tai matkustajapaikkojen lukumäärä vähintään 20 9 271 €
3) muu ansiolentolupa
a) säännöllinen lentoliikenne 4 079 €
b) muu ansiolentotoiminta monimoottorisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 5 700 kg 1 042 €
yli 5 700 kg 2 967 €
c) ansiolentotoiminta yksimoottorisilla ilma-aluksilla, ilmalaivoilla ja kuumailmapalloilla sekä ilma-alusten vuokraustoiminta 645 €
4) lupa erityistyölentoihin 186 €

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun JAR-OPS:n mukaisen ansiolentoyrityksen käytössä on 11-50 ilma-alusta, peritään kyseisen kohdan mukainen maksu kaksinkertaisena, ja jos ansiolentoyrityksen käytössä on yli 50 ilma-alusta, peritään maksu nelinkertaisena.

10 §
Huolto-, tuotanto- ja suunnittelutoimintaa koskevat luvat

Ilmailulaitoksen myöntämästä huolto-, tuotanto- ja suunnittelutoimintaa koskevasta luvasta peritään maksu seuraavasti:

1) JAR-145:n tai Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen II (osa 145) mukainen toimilupa huolto-organisaatiolle, jolla on teknillistä henkilökuntaa enintään 10:
a) huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 10 000 kg 1 925 €
yli 10 000 kg 3 859 €
b) huollot (B-oikeudet) turbiinimoottoreille tai apuvoimalaitteille 3 859 €
c) huollot (B- tai C-oikeudet) muille kuin b alakohdassa tarkoitetuille moottoreille tai laitteille 963 €
d) erikoistyöt (D-oikeudet) 963 €
2) JAR-21 -toimilupa tai -hyväksyntä valmistus- tai tuotanto-organisaatiolle, jolla on teknillistä henkilökuntaa enintään 10:
a) luvun F mukainen hyväksyntä 1 854 €
b) luvun G mukainen toimilupa 5 563 €
3) JAR-21:n lukujen JA tai JB mukainen toimilupa suunnitteluorganisaatiolle, jolla on teknillistä suunnittelua varten henkilökuntaa enintään 10 3 709 €
4) muu kuin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu lupa tai hyväksyntä valmistus-, tuotanto- tai suunnitteluorganisaatiolle 1 854 €
5) ilmailuvälinekorjaamon toimilupa
a) huollot ilma-aluksille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 10 000 kg 3 064 €
yli 10 000 kg 6 119 €
b) muu korjaamolupa 609 €
6) huoltoyrityksen toimilupa 408 €
7) lupa lentokoneen tai helikopterin yksittäiseen huoltotoimenpiteeseen 103 €

Jos 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetulla organisaatiolla on teknillistä henkilökuntaa 11-100, peritään kyseisen kohdan mukainen maksu kaksinkertaisena, ja jos teknillistä henkilökuntaa on yli 100, peritään maksu nelinkertaisena.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle huolto-organisaatiolle myönnetyt oikeudet on rajoitettu vain linjahuoltotoimintaan tai ilmalaivojen huoltoihin, peritään luvasta maksu, joka on puolet 1 kohdan a alakohdan mukaisesta tai 2 momentin nojalla määräytyvästä maksusta.

11 §
Erityiset säännökset luvista perittävistä maksuista

Milloin 8-10 §:ssä tarkoitettu lupa tai hyväksyntä myönnetään vuotta pidemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään sen ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen vuosittain 8-10 §:ssä mainitun suuruinen maksu.

Milloin 8-10 §:ssä tarkoitettu lupa tai hyväksyntä myönnetään vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä perittävä maksu hyvitetään uuden luvan tai hyväksynnän myöntämisen yhteydessä niin monelta täydeltä kuukaudelta kuin ensiksi myönnetyn luvan tai hyväksynnän voimassaolokuu-kausien määrä jää alle yhden vuoden. Tätä momenttia ei sovelleta kertaluonteiseksi tarkoitettuun lupaan tai hyväksyntään.

Milloin lupa sisältää oikeuden useampaan kuin yhteen 8-10 §:n kunkin kohdan alakohdassa tarkoitettuun toimintaan, luvasta peritään maksu yksittäisestä toiminnasta määrättävän suurimman maksun mukaan. Kustakin luvasta peritään eri maksu.

12 §
Ulkomailla tapahtuva lupaa koskeva toiminnan tarkastus

Ulkomailla tapahtuvasta 8-10 §:ssä tarkoitetun luvan tai hyväksynnän antamiseen, voimassaoloon tai uudistamiseen liittyvästä tarkastuksesta peritään luvan tai hyväksynnän haltijalta tai hakijalta kustannusten korvauksena matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset.

13 §
Suomessa tapahtuva ulkomaista lupaa koskeva toiminnan tarkastus

Suomessa tapahtuvasta 8-10 §:ssä tarkoitettua lupaa tai hyväksyntää vastaavan ulkomaisen luvan tai hyväksynnän antamiseen, voimassaoloon tai uudistamiseen liittyvästä ulkomaisen viranomaisen lukuun tehtävästä tarkastuksesta peritään joko luvan tai hyväksynnän haltijalta tai hakijalta tai vaihtoehtoisesti ulkomaiselta viranomaiselta kustannusten korvauksena matkustuskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset sekä välittömät työ- ja välinekustannukset ja muut mahdolliset välittömät kustannukset.

14 §
Luvan muuttaminen

Edellä 8-10 §:ssä tarkoitetun luvan tai hyväksynnän tai niiden liitteiden muuttamisesta peritään 70 euron suuruinen maksu lukuun ottamatta tapauksia, joissa luvasta tai hyväksynnästä tai niiden liitteistä poistetaan ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevat tiedot. Jos 8-10 §:n kunkin kohdan alakohdassa tarkoitettu lupa tai hyväksyntä muutetaan sen voimassaoloaikaa pidentämättä sellaiseksi saman kohdan alakohdassa tarkoitetuksi luvaksi tai hyväksynnäksi, josta perittävä maksu on suurempi, peritään muutoksesta kuitenkin voimassa olevien maksujen erotus.

15 §
Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvät suoritteet

Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvästä suoritteesta peritään maksu seuraavasti:

1) rekisteröimistodistus 64 €
2) rekisteröimistodistus omistajan nimenmuutoksen vuoksi 23 €
3) väliaikainen rekisteröimistodistus 23 €
4) kiinnityksen vahvistaminen 41 €
5) kiinnityksen uudistaminen ja kuolettaminen 23 €
6) kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 23 €
7) rasitustodistus tai muu rekisteritietoja koskeva todistus taikka ote ilma-alusrekisteristä 23 €
16 §
Eräät suoritteet

Ilma-alusten tyyppi- tai muutostyöhyväksyntään taikka ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvonta- ja tarkastus-toiminnasta peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivä-rahat ja majoittumiskorvaukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. Suoritteesta perittävän maksun vähimmäismäärä on kuitenkin 103 euroa.

Ilmailulaitos voi ilmailun edistämisen tarkoituksessa jättää harrasteilmailun osalta kokonaan tai osaksi perimättä 1 momentissa määrätyt maksut.

17 §
Maksujen määräytyminen ja suoritustavat

Tässä asetuksessa tarkoitetun valvonta- ja tarkastustoiminnan maksut ja kustannusten korvaukset peritään riippumatta valvonnan tai tarkastuksen lopputuloksesta.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään suomalaisesta ilma-aluksesta sekä sellaisesta ulkomaisesta ilma-aluksesta, jonka valvontavastuu on siirretty Ilmailulaitokselle ja joka on hyväksytty käytettäväksi suomalaisen ansiolentoluvan mukaisessa toiminnassa.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään kalenterivuosittain siltä, joka on ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä. Jos ilma-alus hyväksytään käyttöön kalenterivuoden aikana, ensimmäisenä valvontamaksuna peritään yksi kahdestoistaosa 3 §:ssä tarkoitetusta maksusta kerrottuna hyväksymistä seuraavien täysien kuukausien lukumäärällä. Jos 2 momentissa mainittu ulkomainen ilma-alus on suomalaisen ansiolentoluvan mukaisessa lentotoiminnassa enintään kuusi kuukautta, peritään lentokelpoisuuden valvontamaksuna puolet 3 §:ssä tarkoitetusta maksusta.

Ilmailulaitos määrää maksujen tarkemmasta suoritustavasta. Ilmailulaitos voi periä ennakko- ja osamaksuja sekä vaatia maksun suorittamisesta vakuuden. Ilmailulaitos voi sopia tämän päätöksen mukaisten maksujen perimisestä vuosittain kertakorvauksena.

18 §
Maksusta vapauttaminen

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja maksuja ei peritä yksinomaan yksityislentotoiminnassa käytettävistä purje- ja moottoripurjelentokoneista, ultrakevyistä lentokoneista, kuumailmapalloista ja harrasterakenteisista ilma-aluksista. Maksua ei myöskään peritä 10 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta luvasta silloin, kun lupa myönnetään erillisenä lupana yksittäisen vuositarkastuksen suorittamiseen yksinomaan yksityislentotoiminnassa käytettävälle ilma-alukselle.

Ilmailulaitos voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä Ilmailulaitokselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

19 §
Viivästyskorko

Milloin Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteesta peritään maksu laskulla ja laskunsaaja ei suorita maksua eräpäivänä, peritään korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko.

20 §
Maksujen periminen ulosottoteitse

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen perimisestä ulosottoteitse säädetään Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen (1124/1990) 12 §:ssä.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta 29 päivänä marraskuuta 2001 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1157/2001).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22 §
Siirtymäsäännös

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut eivät koske sellaisia määräaikaisia lupia, hyväksyntöjä, lupakirjoja tai kelpuutuksia, jotka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, lukuun ottamatta 8-10 §:ssä tarkoitettuja yhtä vuotta pidemmäksi ajaksi myönnettyjä lupia tai hyväksyntöjä, joista peritään 11 §:n 1 momentin mukainen maksu tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Yrjö Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.