71/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (39/2004), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (40/2004), jäljempänä pohjoinen tukiasetus; sekä

3) vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (37/2004).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2004;

2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2004;

3) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2004;

4) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta 102B vuodelle 2004;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomaketta 102C vuodelle 2004;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2004, osat I ja II; sekä

7) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomaketta numero 162 EY:n teurastuspalkkiojärjestelmään sekä teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavaan kansalliseen tukeen.

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;

2) kiintiökauden 2003/2004 suoramyyntimaidon tuotantotuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 512007 viimeistään toukokuun 14 päivänä 2004;

3) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 109 viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004;

4) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 228 viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2004, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 2004;

6) emolehmien, mukaan lukien emolehmähiehojen, lypsylehmien, sonnien ja hiehojen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 167 viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2004;

7) teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta toimittamalla osallistumisilmoitus viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nauta, josta tuki halutaan, teurastetaan;

8) muiden kuin 6 ja 7 kohdissa mainittujen kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

9) edellä 6―8 kohdassa mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 27 päivänä helmikuuta 2004.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muutoksien tekemisen osalta kylvöalailmoituslomake numero 117 on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2004.

Edellä 1 momentin 6―8 kohdassa mainittujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake ja kasvulohkolomake.

4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Suoramyyntimaidon tuotantotukea koskeva hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

5 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 12 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 17 §:ssä säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

6 §
Kotieläintukien ennakkohakemuksen liitteet

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 16 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 21 §:ssä määritellyissä kotieläintuotannon merkittävässä laajentamistapauksessa sekä kotieläintuotannon aloittamistapauksessa kotieläintukien ennakon hakijan tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkohakemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa.

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittävästi, ennakkohakemuksen liitteenä tulee olla 1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi arvio 1 päivän syyskuuta 2003 ja 31 päivän elokuuta 2004 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta. Kutun pidon aloittajien tulee toimittaa arvio 1 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän elokuuta 2004 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta.

7 §
Hallinnansiirrot ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2004 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

8 §
Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myöntämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotannon tuen osalta toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004, puutarhatuotteiden varastointituen osalta viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2004 ja muiden tukien osalta viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Sanotun säännöksen 3 momentissa tarkoitettu poikkeushakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.