60/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään viestintähallinnosta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (625/2001) 3 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Viestintäviraston tarkoituksena on tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen toimialallaan.

Viestintäviraston tehtävänä on:

1) valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa sekä edistää viestinnän teknistä toteutusta ja häiriöttömyyttä;

2) suunnitella radiotaajuuksien käyttöä ja hoitaa radio-, tele- ja postitoiminnan hallintoa;

3) huolehtia radiolaitteiden, telepäätelaitteiden ja suojauksen purkujärjestelmien markkinavalvonnasta;

4) suunnitella ja hoitaa televerkkojen ja -palveluiden numeroinnin ja tunnusten hallinnointia;

5) koordinoida telealan standardointia;

6) valvoa yksityisyyden suojaa televiestinnässä, teletoiminnan tietoturvaa ja tietoyhteiskunnan palvelujen suojaa;

7) selvittää tietoturvaloukkauksia, jotka kohdistuvat tietojärjestelmiin ja televiestintään yleisten televerkkojen kautta, sekä kerätä tietoa ja tiedottaa tietoturvaloukkauksista niiden ehkäisemiseksi;

8) valvoa teleyritysten toimintojen eriyttämistä ja teleyritysten hinnoittelun säädöstenmukaisuutta;

9) hoitaa televisiomaksuhallintoa ja valvoa television käyttöönottoa koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamista;

10) ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita ja suosituksia;

11) osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön;

12) osallistua valmiussuunnitteluun sekä valvoa ja kehittää alan teknistä varautumista poikkeusoloihin; sekä

13) hoitaa muut tehtävät, jotka sille säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat.

2 §
Viestintäviraston organisaatio

Viestintäviraston päällikkö on pääjohtaja.

Viestintäviraston muusta organisaatiosta päättää pääjohtaja.

Pääjohtaja voi nimetä Viestintäviraston päätöksenteon tueksi neuvottelukuntia.

3 §
Asian ratkaiseminen

Viestintävirastolle kuuluvat asiat ratkaisee pääjohtaja tai muu Viestintäviraston virkamies, jolle sellainen päätösvalta on annettu.

Pääjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, tai jos ratkaisijaksi määrätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asian ratkaisemisesta on saatettava pääjohtajan päätettäväksi.

4 §
Sijaisuus

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan liikenne- ja viestintäministeriön määräämä Viestintäviraston virkamies.

Pääjohtaja määrää välittömien alaistensa sijaiset.

5 §
Henkilöstö

Viestintävirastossa on pääjohtajan lisäksi viraston talousarvion rajoissa sen tehtävien edellyttämä määrä muuta henkilöstöä.

6 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja vastaa Viestintäviraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoo, että Viestintävirastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Viestintäviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi pääjohtajalta ja välittömästi hänen alaisensa yksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamistaitoa. Pääjohtajalta vaaditaan lisäksi johtamiskokemusta.

8 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §
Virkavapaus

Virkavapautta myöntää pääjohtajalle liikenne- ja viestintäministeriö ja muulle henkilöstölle Viestintävirasto siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli kahdeksi vuodeksi pääjohtajalle valtioneuvosto.

10 §
Viran väliaikainen hoitaminen

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

11 §
Asian valvonta

Viestintävirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Viestintävirastoa koskevissa asioissa.

12 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Viestintäviraston organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä Viestintävirastossa antaa pääjohtaja työjärjestyksessä.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan viestintähallinnosta 26 päivänä heinäkuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (697/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Erityisasiantuntija
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.