53/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 72 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1242/1997:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee ajokorttiasetuksen (845/1990) 4 §:n 1 momentin mukaiseen ajokorttiin tehtäviä merkintöjä.

2 §
Ajokorttiin tehtävät merkinnät

Ajokortin etusivulle merkitään seuraavat tiedot:

1. sukunimi;

2. etunimet;

3. syntymäaika ja -paikka; syntymäpaikka merkitään sen valtion tunnusta käyttäen, jossa ajo-oikeuden haltija on syntynyt; tunnus on Euroopan unionin jäsenvaltion (EU-valtio) ja muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion (ETA-valtio) kohdalla maatunnus ja muiden valtioiden kohdalla ensisijaisesti YK-tunnus;

4a. myönnetty; ajokortin myöntämispäivä, joka vastaa ajo-oikeuden alkamispäivää tai jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri aikaan alkaneita ajo-oikeuksia, viimeisimmän ajo-oikeuden alkamispäivää, jos vastaavaa ajo-oikeutta ei ennestään ole; taikka ajokortin kaksoiskappaletta annettaessa kaksoiskappaleen myöntämispäivää;

4b. viimeinen voimassaolopäivä; ajokortin viimeinen voimassaolopäivä, joka vastaa ajo-oikeuden voimassaolon päättymispäivää tai, jos asianomaisella on useampia eri aikaan päättyviä ajo-oikeuksia, ensiksi päättyvän ajo-oikeuden viimeistä voimassaolopäivää;

4c. myöntäjä; ajokortin myöntäjäksi merkitään ajo-oikeuden haltijan asuinpaikan poliisi;

4d. hallinnollinen numero;

5. ajokortin numero; ajokortin numero vastaa ajo-oikeuden haltijan henkilötunnusta;

9. ajokorttiluokat; ajokortin etusivulle merkitään ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeus ajokorttiasetuksen 6 §:n (1168/1999) ajo-oikeuden laajuutta koskevien merkintöjen mukaisesti; ajokortin kääntöpuolelle on painettu Suomessa käytössä olevia ajokorttiluokkia vastaavat kuvakkeet, joiden kohdalle merkitään 10-12 kohdassa tarkoitetut tiedot, T- ja M-luokkia koskevat tiedot kuitenkin vain, jos sitä vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu erikseen.

Ajokortin kääntöpuolelle merkitään seuraavat tiedot:

10. myönnetty; merkintä vastaa päivää, jolloin ajokorttiluokkaa vastaava ajo-oikeus on alkanut ja se siirretään myöhemmin annettavaan ajokorttiin;

11. viimeinen voimassaolopäivä; ajokorttiluokkaa vastaavan ajo-oikeuden viimeinen voimassaolopäivä;

12. erityisehdot; ajokorttiluokkaa koskevat ehdot, rajoitukset ja muut tiedot merkitään 3 §:n mukaisesti numerokoodia ja siihen mahdollisesti liittyvää lisätunnusta käyttäen; jos merkintä koskee kaikkia ajo-oikeuden haltijalla olevia ajokorttiluokkia se voidaan tehdä kohtien 9―12 alla olevaan tilaan 12;

13. kohta on varattu viranomaisen hallinnollisia merkintöjä varten siinä EU- tai ETA-valtiossa, johon ajokortinhaltija muuttaa vakinaisesti asumaan ja jossa annettaviin ajokortteihin tehdään vastaavansisältöiset merkinnät; kohta ei ole Suomessa käytössä;

14. kohta on varattu muita kuin ajo-oikeuteen liittyviä viranomaisen hallinnollisia merkintöjä varten; kohta ei ole Suomessa käytössä.

Moottoriajoneuvoasetuksen (330/1957) nojalla ennen 1.7.1972 myönnettyjen ajokorttien myöntämispäiväksi kohtaan 10 merkitään todellisesta myöntämispäivästä riippumatta poliisin ajokortti-ilmoituksen perusteella ajokorttirekisteriin tallennettu päivämäärä, jollei ajo-oikeuden haltija esitä poliisille luotettavaa selvitystä tätä varhaisemmasta myöntämispäivästä.

3 §
Ehtojen ja rajoitusten merkitseminen ajokorttiin

Ajokorttiasetuksen 16 §:n 1 momentissa (1243/1997) säädettyjä ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja koskevat merkinnät tehdään ajokorttiin yhdenmukaistettuja yhteisön koodeja ja kansallisia koodeja käyttäen. Koodin 44 yhteydessä on käytettävä alakoodia.

Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa siihen merkityt tämän asetuksen liitteenä olevat komission direktiivin 2000/56/EY liitteen I mukaiset yhdenmukaistetut yhteisön koodit alakoodeineen, milloin alakoodin käyttö on pakollista, siirretään annettavaan ajokorttiin tämän asetuksen säännöksiä soveltuvin osin noudattaen.

4 §
Yhdenmukaistetut koodit

Ajokorttimerkinnöissä 3 §:n 1 momentin mukaisesti Suomessa käytettävät yhteisön koodit ovat:

KULJETTAJA (lääketieteelliset syyt)

01. Näönkorjaus ja/tai -suojaus

02. Kuulokoje/viestintäapuväline

03. Proteesi/ortopedinen apuväline

AJONEUVON MUKAUTUKSET

10. Muutettu vaihteisto;

15. Muutettu kytkin;

20. Muutetut jarrujärjestelmät;

25. Muutetut kaasupoljinjärjestelmät;

30. Muutetut yhdistetyt jarru- ja kaasupoljinjärjestelmät;

35. Muutettu hallintalaitteisto, kuten valokatkaisimet, tuulilasinpyyhin tai -pesin, äänimerkinantolaite, suuntavilkut;

40. Muutettu ohjauslaitteisto;

42. Muutettu muutetut taustapeili;

43. Muutettu kuljettajan istuin;

44. Moottoripyöriin tehdyt muutokset (alakoodin käyttö pakollinen 3 momentin mukaisesti);

45. Ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä;

50. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon tai valmistenumeroon (ajoneuvon tunnusnumero);

51. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon tai rekisterikilpeen (ajoneuvon rekisterinumero);

HALLINNOLLISET KYSYMYKSET

70. Ajokortin vaihtaminen; koodin lisäksi merkitään ajokortin numero ja myöntäjä maatunnusta tai yhteisön ulkopuolisten maiden osalta YK- tai ECE-tunnusta käyttäen;

71. Ajokortin kaksoiskappale; koodin lisäksi merkitään ajokortin numero ja myöntäjä maatunnusta tai yhteisön ulkopuolisten maiden osalta YK- tai ECE-tunnusta käyttäen;

73. Rajoitettu B-luokan kolme- tai nelipyöräisiin moottoripyöriin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 60 km/h (B1); koodia käytetään vain muussa EU- tai ETA-valtiossa saadun ajo-oikeuden merkitsemiseksi ajokorttiin;

78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto; koodia käytetään kun kuljettajantutkinto on suoritettu neuvoston direktiiviin 1991/439/ETY liitteen II muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteessä II olevan 5.1 kohdan toisen alakohdan mukaisella ajoneuvolla;

79. (...) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin direktiivin 10 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä.

Tieto ajokortin myöntäjästä merkitään koodien 70 ja 71 yhteydessä muiden kuin EU- ja ETA-valtioiden kohdalla ensisijaisesti YK-tunnusta käyttäen. Koodia 73 ja 79 käytetään vain ajo-oikeuden haltijalla ennestään olevan ajo-oikeuden merkitsemiseksi ajokorttiin silloin kun vastaavaa ajokorttiluokkaa ei ole Suomessa käytössä tai kun ajo-oikeutta ei voida muuten merkitä ajokorttiin.

Koodin 44 yhteydessä moottoripyörään tehty muutos yksilöidään alakoodia käyttäen seuraavasti:

44.01 Yhdellä toiminnolla käytettävä jarru;

44.02 Mukautettu käsikäyttöinen jarru (etupyörä);

44.03 Mukautettu jalkajarru (takapyörä);

44.04 Mukautettu kaasukahva;

44.05 Mukautettu käsivälitteinen vaihteisto ja käsikäyttöinen kytkin;

44.06 Mukautettu taustapeili tai mukautetut taustapeilit;

44.07 Mukautetut merkinantolaitteet kuten esimerkiksi suuntavilkut tai jarruvalo;

44.08 Istuinkorkeus, jolta kuljettajan molemmat jalat ylettyvät istuma-asennossa koskettamaan tien pintaan.

5 §
Kansalliset koodit

Ajokorttimerkinnöissä käytettävät kansalliset koodit ovat:

103 ajokortin kaksoiskappale; koodin lisäksi merkitään kaksoiskappaleen järjestysnumero;

105 poikkeuslupa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä (1244/1997).

Ilman ajokorttiin tehtävää merkintää saadaan ajokorttirekisterissä käyttää koodia 104 ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetetun hyväksyttyjä ajolaitteita koskevan ehdon mukauttamiseksi 4 §:ssä tarkoitetuiksi koodeiksi 10―51.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Liite

Yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY Liitteen I mukaiset ajokorttimerkinnöissä EU- ja ETA-valtioissa käytettävät yhteisön yhdenmukaistetut koodit ja alakoodit

KULJETTAJA (lääketieteelliset syyt)

01. Näönkorjaus ja/tai -suojaus

01.01 Silmälasit

01.02 Piilolinssi(t)

01.03 Suojalasi

01.04 Himmennetty linssi

01.05 Silmänsuojus

01.06 Silmälasit tai piilolinssit

02. Kuulokoje/viestintäapuväline

02.01 Kuulokoje yhdelle korvalle

02.02 Kuulokoje kahdelle korvalle

03. Proteesi / ortopedinen apuväline

03.01 Yläraajan proteesi / ortopedinen apuväline

03.02 Alaraajan proteesi / ortopedinen apuväline

05. Rajoitettu käyttö (alakoodin käyttö pakollinen, ajo-oikeus rajoitettu lääketieteellisistä syistä)

05.01 Rajoitettu matkoihin päiväsaikaan (esimerkiksi tunti auringonnousun jälkeen ja tunti ennen auringonlaskua)

05.02 Rajoitettu matkoihin ... kilometrin säteellä ajokortin haltijan asuinpaikasta tai ainoastaan matkoihin ...

kaupungissa/alueella

05.03 Ei oikeutta kuljettaa matkustajia

05.04 Rajoitettu enintään nopeuteen ... kilometriä tunnissa

05.05 Ajaminen sallittu ainoastaan ajokortin haltijan seurassa

05.06 Ilman perävaunua

05.07 Ei ajoa moottoriteillä

05.08 Ei alkoholia

AJONEUVON MUKAUTUKSET

10. Muutettu vaihteisto

10.01 Käsivälitteinen vaihteisto

10.02 Automaattivaihteisto

10.03 Sähkökäyttöinen vaihteisto

10.04 Mukautettu vaihdetanko

10.05 Ilman aluevaihteistoa

15. Muutettu kytkin

15.01 Mukautettu kytkinpoljin

15.02 Käsikäyttöinen kytkin

15.03 Automaattikytkin

15.04 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava kytkinpoljin

20. Muutetut jarrujärjestelmät

20.01 Mukautettu jarrupoljin

20.02 Laajennettu jarrupoljin

20.03 Vasemmalle jalalle soveltuva jarrupoljin

20.04 Jalkapohjalla painettava jarrupoljin

20.05 Kallistettu jarrupoljin

20.06 Käsikäyttöinen (mukautettu) käyttöjarru

20.07 Tehostetun käyttöjarrun täyskäyttömahdollisuus

20.08 Käyttöjarruun integroidun hätäjarrun täyskäyttömahdollisuus

20.09 Mukautettu seisontajarru

20.10 Sähkökäyttöinen seisontajarru

20.11 (Mukautettu) jalkakäyttöinen seisontajarru

20.12 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava jarrupoljin

20.13 Polvella käytettävä jarru

20.14 Sähkökäyttöinen käyttöjarru

25. Muutetut kaasupoljinjärjestelmät

25.01 Mukautettu kaasupoljin

25.02 Jalkapohjalla painettava kaasupoljin

25.03 Kallistettu kaasupoljin

25.04 Käsikäyttöinen kaasupoljin

25.05 Polvella käytettävä kaasupoljin

25.06 Tehostettu kaasutin (sähkökäyttöinen tai ilmaohjattu)

25.07 Kaasupoljin jarrupolkimen vasemmalla puolella

25.08 Kaasupoljin vasemmalla

25.09 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava kaasupoljin

30. Muutetut yhdistetyt jarru- ja kaasupoljinjärjestelmät

30.01 Rinnakkaiset polkimet

30.02 Polkimet samassa (tai melkein samassa) tasossa

30.03 Liukuohjattava kaasutin ja jarru

30.04 Ortopedisesti varustettu liukuohjattava kaasutin ja jarru

30.05 Poiskäännettävät/irrotettavat kaasu- ja jarrupolkimet

30.06 Korotettu lattia

30.07 Sivusta porrastettu jarrupoljin

30.08 Proteesia varten sivusta porrastettu jarrupoljin

30.09 Etuosasta porrastetut kaasu- ja jarrupolkimet

30.10 Kantapään/säären tuki

30.11 Sähkökäyttöinen kaasupoljin ja jarru

35. Muutettu hallintalaitteisto (Valokatkaisimet, tuulilasinpyyhin/-pesin, äänimerkinantolaite, suuntavilkut jne.)

35.01 Hallintalaitteiden käyttö ei haittaa ohjausta ja käsittelyä

35.02 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.)

35.03 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta vasemman käden otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.)

35.04 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta oikean käden otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.)

35.05 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.) sekä yhdistetyistä jarru- ja kaasupoljinjärjestelmistä

40. Muutettu ohjauslaitteisto

40.01 Vakio-ohjaustehostin

40.02 Vahvistettu ohjaustehostin

40.03 Ohjauksen varmistusjärjestelmä

40.04 Pidennetty ohjauspylväs

40.05 Mukautettu ohjauspyörä (esim. suurempi ja/tai paksumpi pyöräosa, pienempi ohjauspyörän halkaisija)

40.06 Kallistettu ohjauspyörä

40.07 Pystysuorassa tasossa oleva ohjauspyörä

40.08 Vaakasuorassa tasossa oleva ohjauspyörä

40.09 Jalkakäyttöinen ohjaus

40.10 Vaihtoehtoinen mukautettu ohjaus (esim. ohjaussauva)

40.11 Nuppi ohjauspyörässä

40.12 Ohjauspyörän ortopedinen laite kättä/käsiä varten

40.13 Jännetuella varustettu ortopedinen laite

42. Muutettu/muutetut taustapeili(t)

42.01 Ulkopuolinen taustapeili (vasemmalla tai) oikealla puolella

42.02 Ulkopuolinen taustapeili lokasuojassa

42.03 Sisäpuolinen lisätaustapeili liikenteen seuraamista varten

42.04 Sisäpuolinen laajakulmataustapeili

42.05 Katvealueet kattava taustapeili

42.06 Sähkökäyttöinen(/-set) ulkopuolinen(/-set) taustapeili(t)

43. Muutettu kuljettajan istuin

43.01 Kuljettajan istuin hyvän näkyvyyden takaavalla korkeudella normaalin välimatkan päässä ohjauspyörästä ja polkimesta

43.02 Vartalon muotoon mukautettu kuljettajan istuin

43.03 Sivusta tuettu kuljettajan istuin tukevan istuma-asennon varmistamiseksi

43.04 Käsinojallinen kuljettajan istuin

43.05 Kuljettajan istuimen liukukiskojen pidennys

43.06 Mukautettu turvavyö

43.07 Valjastyyppinen turvavyö

44. Moottoripyöriin tehdyt muutokset (alakoodin käyttö pakollista)

44.01 Yhdellä toiminnolla käytettävä jarru

44.02 (Mukautettu) käsikäyttöinen jarru (etupyörä)

44.03 (Mukautettu) jalkajarru (takapyörä)

44.04 (Mukautettu) kaasukahva

44.05 (Mukautettu) käsivälitteinen vaihteisto ja käsikäyttöinen kytkin

44.06 (Mukautettu/mukautetut) taustapeili(t)

44.07 (Mukautetut) merkinantolaitteet (suuntavilkut, jarruvalo jne.)

44.08 Istuinkorkeus, jolta kuljettajan molemmat jalat ylettyvät istuma-asennossa koskettamaan tien pintaan

45. Ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä

50. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/valmistenumeroon (ajoneuvon tunnusnumero)

51. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/rekisterikilpeen (ajoneuvon rekisterinumero)

HALLINNOLLISET KYSYMYKSET

70. Ajokortti nro ..., myöntänyt: ..., vaihdettu (YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten maiden osalta, esim. 70.0123456789.NL)

71. Ajokortin nro ... kaksoiskappale (YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten maiden osalta, esim. 71.987654321.HR)

72. Rajoitettu A-luokan ajoneuvoihin, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja enimmäisteho on 11 kW (A1)

73. Rajoitettu B-luokan kolme- ja nelipyöräisiin moottoripyöriin (B1)

74. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1)

75. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1)

76. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1) ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg, jos näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12 000 kg ja jos perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetoajoneuvon kuormittamaton massa (C1+E)

77. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1) ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg, jos a) näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12 000 kg ja perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetoajoneuvon kuormittamaton massa ja b) jos perävaunua ei käytetä matkustajien kuljettamiseen (D1+E)

78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto (Direktiivin 91/439/ETY liitteessä II olevan 8.1.1 kohdan toinen alakohta)

79. (...) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin direktiivin 10 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä

(Käyttö muun koodin yhteydessä:)

90.01: vasemmalle

90.02: oikealle

90.03: vasen

90.04: oikea

90.05: käsi

90.06: jalka

90.07: käytettävissä"

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.