31/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön esittelystä

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun asetuksen (389/2002) 1 § 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 16 §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 19 §:n 2 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus:

1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty oikeusavusta annetun lain (257/2002) nojalla;

2) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) tai rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden välillä annetun lain 20 §:n (1286/2003) nojalla;

3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty pakkokeinolain 5 a luvun 6 a §:n (646/2003) nojalla.


2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat seuraavat:

1) rikosasiassa 252 euroa;

2) pakkokeinoasiassa, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (1286/2003) tarkoitetussa luovuttamisasiassa 84 euroa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 505 euroa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 420 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.


4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 303 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 168 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia. Pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja pakkokeinolain 5 a luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa, ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä ja rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden välillä annetun lain (1286/2003) mukaisen luovuttamisasian käsittelyssä palkkio on 84 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin.


6 §

Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu toimenpiteisiin käytetty aika ja matka-aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

19 §

Maksamisen yhteydessä tarkastetaan maksun saajan verorekisterimerkinnät yritystietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Ministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.