15/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (255/2003) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 6 ja 12 §, sekä

lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

2 §
Lain soveltamisala

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 momenttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 2 §:ää, 2 b §:n 1 ja 3―5 momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 ja 2 momenttia sekä 11 c―11 j §:ää.


3 §
Työeläkevakuutusyhtiön toiminta

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaista toimintaa ja niihin suoranaisesti liittyvää jälleenvakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa taikka niiden nojalla muuta säädetä tai määrätä.


6 §
Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, työeläkevakuutusyhtiön takuupääoman omistajat sekä kunkin eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutetut siten kuin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

12 §
Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat erityissäännökset

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka määritellään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vähimmäismäärä lasketaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n mukaisesti.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkana pidetään 1 momentissa mainittujen vastuuvelkojen yhteismäärää.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön osittamattomana lisävakuutusvastuuna pidetään seuraavien erien yhteismäärää:

1) määrä, joka muodostuu, kun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä; ja

2) määrä, joka muodostuu kun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä.

12 a §
Vakuutusmaksuja ja sijoitusomaisuutta koskevat erityissäännökset

Vakuutusmaksun tasoa määrättäessä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentin nojalla otetaan kummankin vakuutuskannan osalta erikseen huomioon vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän riittävyys vahinkomenon tasoittamiseen.

Vakuutusmaksuista johtuva ylijäämä tai alijäämä siirretään molempien vakuutuskantojen osalta erikseen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Sijoitusomaisuuden tuotto jaetaan vakuutuskannoille niiden vakuutusteknisen vastuuvelan ja vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän yhteismäärien suhteessa.

Siirrot toimintapääomasta molempien vakuutuskantojen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään tehdään 3 momentissa tarkoitettujen yhteismäärien suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan sen jälkeen, kun laissa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön (14/2004) tarkoitettu sulautuminen on tapahtunut.

HE 131/2003
StVM 21/2003
EV 82/2003

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.