1/2004

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 11 §:n 4 momentti ja 79 §:n 4 momentti,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 12 kohta, 11 §:n 2 momentti ja 3 momentin 3 kohta, 12 §:n 4 momentti, 20 §:n 2 momentti, 22 §:n 4 momentti, 26 §:n 3 momentti, 36 §:n 2 momentin johtolause, 44 §:n 2 ja 3 momentti, 45 §:n 1 momentti, 62 §:n otsikko ja 1 momentti, 78 §:n 4 momentti, 79 §:n 1 momentti ja 89 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 45 §:n 1 momentti ja 62 §:n 1 momentti asetuksessa 855/2000 ja 89 §:n 1 momentti asetuksessa 852/2001 sekä

lisätään asetukseen 11 §:n 3 momenttiin uusi kohta 3 a, uusi 11 a ja 11 b § sekä 20 §:ään uusi 3―5 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


12) maaseutuyritykseen rinnastettavalla yrityksellä sellaista rahoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yritystä, joka työllistää enintään viittä vuosityöpaikkaa vastaavasti; ketjuun kuuluvista yrityksistä vähintään puolet tulee olla rahoituslain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä;


11 §
Tuen saajat

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitettu yrittäjä taikka 11 b tai 12 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävä yhteisö harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan rahoituslain 3 §:n 1 momentin 2 tai 4 kohdassa taikka 2 momentissa tarkoitettua yritystoimintaa tai täyttää rahoituslain 10 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Muilta osin se, mitä tässä asetuksessa säädetään maaseutuyrityksestä, koskee myös maaseutuyritykseen rinnastettavaa yritystä ja 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua yritystä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tukea voidaan lisäksi myöntää:


3) pääosin luonnollisten henkilöiden muodostaman, alueellisesti tai paikallisesti toimivan yhteisön sellaiseen investointiin, jonka tarkoituksena on tuotantokustannusten alentaminen, yhteistoiminnan lisääminen taikka ympäristönsuojelun tai maisemanhoidon edistäminen yhteisön osakkaiden tai jäsenten maatiloilla taikka yhteisön omalla maatilalla taikka maatiloilla;

3 a) kaupallisen yrityksen tavoin toimivalle 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävälle yhteisölle, joka harjoittaa muuta toimintaa kuin maataloustuotteiden tuotantoa, jalostusta tai markkinointia omaan taikka jäsentensä tai osakkaidensa lukuun.

11 a §
Metsätalouden harjoittaja

Edellä 11 §:ssä tarkoitetulle yrittäjälle tai yritykselle, joka ei harjoita maataloutta, voidaan myöntää tukea metsätaloutta koskevaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen. Tukea ei kuitenkaan saa myöntää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaiseen toimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan omistaman metsän kestävä hakkuumäärä on vähintään 300 kuutiometriä vuodessa, yrittäjä tai hakijana olevan yhteisön määräysvaltaiset osakkaat tai jäsenet osallistuvat itse puunkorjuutyöhön ja metsätalouden tulot muodostavat vähintään puolet yrittäjän tai määräysvaltaisten jäsenten tai osakkaiden vuotuisista kokonaistuloista.

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävälle yrittäjälle tai yritykselle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan metsätaloutta ja sen yhteydessä muuta yritystoimintaa, voidaan myöntää tukea muuta yritystoimintaa varten, jos metsän kestävä hakkuumäärä on vähintään 150 kuutiometriä vuodessa ja metsätaloudesta ja muusta yritystoiminnasta saatavat yrittäjän tai määräysvaltaisten osakkaiden tai jäsenten tulot muodostavat vähintään puolet heidän vuotuisista kokonaistuloistaan.

11 b §
Maaseutuyritykseen rinnastettava yritys

Tuen myöntämisen edellytyksenä maaseutuyritykseen rinnastettavalle yritykselle on, että

1) yritys osallistuu kehittämishankkeeseen siten, että kehittämishankkeen päätyttyä yritys toimii osana rahoituslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua ketjua; tai

2) yrityksellä on tuotanto-, osto-, myynti- tai muu sopimus tuotanto- tai palvelutoimintaansa oleellisesti liittyvien maaseutuyritysten tai maaseutuyritysten ja muiden tämä asetuksen 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettujen yritysten kanssa.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tulee olla kestoltaan ja laajuudeltaan yrityksen toimintaan nähden tarkoituksenmukaisella tavalla pitkäjänteinen.

Niitä edellytyksiä ja ehtoja, jotka koskevat maaseutuyritykseen rinnastettavaa yritystä, sovelletaan myös myönnettäessä tukea maatilan ulkopuolella toteutettavaan maaseutuyrityksen hankkeeseen tai toimenpiteeseen.

12 §
Yhteisömuotoinen maaseutuyritys tuen- saajana

Myönnettäessä tukea 11 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yhteisölle yhteisön tukikelpoisuutta sekä tuettavia hankkeita ja toimenpiteitä koskee soveltuvin osin, mitä 16―18, 24 ja 25 §:ssä sekä 4 ja 6 luvussa säädetään. Yhteisön sekä maatalousoppilaitoksen maatilasta vastaavan tulosyksikön on osoitettava, että se toimii taloudellisesti kestävällä tavalla. Jos yhteisö ei harjoita maataloutta omalla maatilallaan tai muuta yritystoimintaa omaan lukuunsa, tuen myöntämisen edellytyksenä 11 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulle yhteisölle on lisäksi, että se osoittaa jäsentensä tai osakkaidensa täyttävän 22 §:ssä säädetyt edellytykset sekä heidän maatilojensa 15, 24 ja 25 §:ssä säädetyt edellytykset.

20 §
Maatilan omistus

Jos maatilan omistaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä, tulee kaikkien yhdessä hakea tukea ja jokaisen hakijan täyttää 11 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset ja vähintään yhden kolmasosan maatilasta olla yhden tai useamman sellaisen hakijan omistuksessa, joka täyttää 13, 22 ja 23 §:ssä säädetyt yrittäjää koskevat tuen myöntämisen edellytykset ja, jos kysymys on metsätalouden harjoittamisesta, lisäksi 11 a §:ssä säädetyt edellytykset.

Tukea maatilaa varten voidaan myöntää yhteisesti myös aviopuolisoille, joista vain toinen omistaa maatilan, jos molemmat puolisot muutoin täyttävät tuen saamisen edellytykset. Puolisoiden tulee tällöin hakea tukea yhteisesti. Tuki voidaan kuitenkin myöntää yksin sille aviopuolisolle, joka ei omista maatilaa, vain jos hän lisäksi osoittaa pystyvänsä täyttämään maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa säädetyt tuen valvontaa koskevat velvollisuudet

Haettaessa tukea rakennusinvestointiin sellaisella maatilalla, jonka hakijan aviopuoliso yksin omistaa, tuki voidaan myöntää, jos hakijalle yksin voidaan myöntää hankkeeseen rakennuslupa ja jos;

1) hakija omistaa tuetun rakennuksen tai, jos kysymys on sellaisen rakennuksen laajentamisesta tai peruskorjauksesta, jota hän ei omista, hakijan omistusosuus rakennuksesta hankkeen valmistumisen jälkeen vastaa vähintään hänen rahoitusosuuttaan rakennuksen arvosta;

2) hakijalla on vähintään 10 vuotta tuen myöntämisestä voimassa oleva 1 kohtaa vastaava rekisteröity vuokrasopimus, joka voidaan tuen saajaa kuulematta siirtää kolmannelle; tai

3) hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden tuen mahdollista takaisinperintää varten.

Ellei jäljempänä toisin säädetä, maatilan omistusta tai omistusosuutta arvioitaessa aviopuolisot katsotaan yhdeksi henkilöksi. Aviopuolisoon rinnastetaan myös henkilö, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää hakijan kanssa yhteisessä taloudessa.

22 §
Ammattitaito

Jos aviopuolisot yhdessä hakevat tukea, ainakin toisen heistä tulee täyttää 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset.


26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös myönnettäessä tukea 11 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisölle metsämaan hankintaan ja sanotun momentin 2―4 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille maatalouteen liittyviin investointeihin. Maatilainvestoinniksi katsotaan myös 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu sellaisen koneen tai laitteen hankinta, jota lainataan tai vuokrataan käytettäväksi yhdellä tai useammalla maatilalla tai jota käytetään urakointiin yhden tai useamman osakkaan tai jäsenen maatilalla.


36 §
Tilanpidon aloittaminen

Aloittamisajankohta ratkaistaan sen luovutuskirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitushetken perusteella, jolla yrittäjä on saanut hallintaansa:


44 §
Maatilojen maanostolainoitus

Edellä 20 §:n estämättä maanostolainaa voidaan myöntää tulevalle tilanpidon jatkajalle sellaisen maatilan tai alueen hankkimista varten, joka soveltuu lisäalueeksi hakijan vanhempien tai toisen heistä omistamaan maatilaan tai sellaiseen maatilaan, jonka hakija omistaa yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa.

Lainan myöntämisen edellytyksenä 2 momentissa tarkoitetulle tulevalle tilanpidon jatkajalle on, että sen maatilan tai sen osan omistaja tai omistajat, jonka lisäalueeksi maatila tai alue hankintaan, antavat sitoumuksen siitä, etteivät he luovuta maatilaa tai sen osaa muulle kuin lainan saajalle.


45 §
Muiden yritysten kiinteistön hankinta

Tukea ei myönnetä rakentamattoman maan hankintaan muuhun tarkoitukseen kuin tavanomaiseen maatilatalouteen. Tukea kiinteistön tai sen osan hankintaan voidaan kuitenkin erityisen painavista syistä myöntää, jos hankitulla alueella oleva rakennus muodostaa valtaosan kiinteistön arvosta ja se on tarpeen tämän asetuksen mukaisessa yritystoiminnassa.


62 §
Enimmäistulot

Lainaan liittyvää tukea tai valtionlainaa rahoituslain 22 §:n 1 ja 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ei saa myöntää sille, jonka kokonaistulot ylittävät yhteensä 31 600 euroa vuodessa. Jos hakijoina ovat aviopuolisot tai 20 §:n 5 momentissa tarkoitetut henkilöt taikka toinen heistä, vastaavat kokonaistulot eivät saa ylittää 45 200 euroa vuodessa. Jos hakijana muutoin on useampi kuin yksi henkilö, otetaan huomioon eniten ansaitsevan tulot.


78 §
Tuen hakeminen

Tukea tilanpidon aloittamiseen haetaan luovutuskirjan tai vuokrasopimuksen luonnoksen tai luovutuskirjan esisopimuksen perusteella ja muuhun maan hankintaan asuntotilan hankinta mukaan lukien, luovutussopimuksen luonnoksen tai luovutuskirjan esisopimuksen perusteella. Tukea voidaan kuitenkin hakea saannon tapahtumista osoittavan lopullisen asiakirjan perusteella, jos saannon perusteena on pakkohuutokauppa, testamentti tai perintö ainoana perillisenä taikka jos luovutuksen ajankohta on johtunut luovuttajan äkillisestä vakavasta sairastumisesta tai muusta edellä mainittuihin seikkoihin verrattavasta syystä, johon luovutuksensaaja ei ole voinut vaikuttaa. Tukea irtaimiston hankintaan haetaan tarjouksen perusteella. Tukea siitoslampaiden hankintaan huutokaupasta voidaan hakea lopullisen kauppakirjan perusteella, jos alustava suunnitelma aikatauluineen on toimitettu työvoima- ja elinkeinokeskukseen ennen huutokauppaa. Luonnoksen, esisopimuksen tai tarjouksen perusteella ennen hakemuksen vireille tuloa maksettu käsi- tai varausraha voi olla enintään hyväksyttävän hankintahinnan omarahoitusosuuden suuruinen.

79 §
Hakuaika

Tukea on haettava ennen työn, kehittämishankkeen tai muun hankkeen aloittamista, maan tai irtaimiston hankkimista taikka tilanpitoon tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Jos tukea 78 §:n 4 momentin nojalla voi hakea lopullisen asiakirjan perusteella, tukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa asiakirjan allekirjoitusajankohdasta lukien.


89 §
Kehittämishankkeeseen myönnetyn tuen maksatus

Kehittämishankkeeseen myönnetty tuki maksetaan osoitettujen kustannusten mukaan vuosittain enintään kolmessa erässä mahdollinen ennakko mukaan lukien. Jos kehittämishanke sisältyy maaseudun yhteisöaloiteohjelmaan, maksatuskertoja voi kuitenkin mahdollinen ennakko mukaan lukien olla enintään neljä. Ennakkona voidaan maksaa enintään 30 prosenttia vuotuisesta avustuserästä. Toinen erä voidaan maksaa vasta, kun ensimmäistä ja toista erää vastaava osuus hankkeesta on toteutettu ja selonteko varojen käytöstä on toimitettu työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja valtakunnallisista hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle. Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa määräajassa toiminnastaan, varojen käytöstä ja hankkeen toteuttamisesta selvityksen tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2004.

Asetusta sovelletaan myös asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin sekä 89 §:n 1 momentin osalta asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin maksatushakemuksiin.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Marja Kokkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.