Säädökset alkuperäisinä: 2003

1000/2003
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
999/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
998/2003
Valtioneuvoston asetus poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta
997/2003
Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista
996/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden investointeja koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
995/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
994/2003
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
993/2003
Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta
992/2003
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
991/2003
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
990/2003
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2004
989/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnan tuesta
988/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2004
987/2003
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
986/2003
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
985/2003
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
984/2003
Laki Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
983/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2004 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2004
982/2003
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
981/2003
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
980/2003
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksesta
979/2003
Valtioneuvoston asetus Varustamoliikelaitoksesta
978/2003
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
977/2003
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
976/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
975/2003
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin voimaantulosta
974/2003
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2001 ja 2002 suoritettavista korvauksista
973/2003
Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta
972/2003
Tasavallan presidentin asetus liikenneturvallisuusalan ansiomitalista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
971/2003
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
970/2003
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
969/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
968/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
967/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
966/2003
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
965/2003
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
964/2003
Verohallituksen päätös vuonna 2004 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
963/2003
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
962/2003
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
961/2003
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
960/2003
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
959/2003
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta
958/2003
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
957/2003
Laki Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
956/2003
Laki Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
955/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2003/2004 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
954/2003
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
953/2003
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
952/2003
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
951/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Laosin Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen välillä kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.