Säädökset alkuperäisinä: 2003

1100/2003
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä
1099/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1098/2003
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä
1097/2003
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1096/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ruhojen pintanäytteistä, pintojen puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa
1095/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1094/2003
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1093/2003
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1092/2003
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1091/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1090/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1089/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1088/2003
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1087/2003
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1086/2003
Saamen kielilaki
1085/2003
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1084/2003
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1083/2003
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1082/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1081/2003
Laki Tieliikelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1080/2003
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1079/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1078/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1077/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1076/2003
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1075/2003
Laki veronkantolain muuttamisesta
1074/2003
Laki autoverolain muuttamisesta
1073/2003
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1072/2003
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1071/2003
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1070/2003
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1069/2003
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1068/2003
Laki perintö- ja lahjaverolain 59 §:n muuttamisesta
1067/2003
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1066/2003
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1065/2003
Laki tuloverolain muuttamisesta
1064/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1063/2003
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2004
1062/2003
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta
1061/2003
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1060/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden mukaisen lannoituksen hallinnollisesta valvonnasta
1059/2003
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1058/2003
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta lisätuesta
1057/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1056/2003
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1055/2003
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1054/2003
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
1053/2003
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1052/2003
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1051/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.