Säädökset alkuperäisinä: 2003

1150/2003
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1149/2003
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1148/2003
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1147/2003
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1146/2003
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1145/2003
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1144/2003
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1143/2003
Laki puutavaranmittauslain 47 §:n muuttamisesta
1142/2003
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1141/2003
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1140/2003
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1139/2003
Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
1138/2003
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1137/2003
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1136/2003
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1135/2003
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1134/2003
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1133/2003
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1132/2003
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
1131/2003
Laki ydinenergialain muuttamisesta
1130/2003
Laki sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
1129/2003
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
1128/2003
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1127/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1126/2003
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
1125/2003
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1124/2003
Laki Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1123/2003
Laki pelastuslain 91 §:n muuttamisesta
1122/2003
Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta
1121/2003
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 48 §:n kumoamisesta
1120/2003
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 19 §:n kumoamisesta
1119/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1118/2003
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta
1117/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1116/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista
1115/2003
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1114/2003
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1113/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1112/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1111/2003
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
1110/2003
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1109/2003
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1108/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1107/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1106/2003
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1105/2003
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1104/2003
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1103/2003
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2004
1102/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen vahvistamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä
1101/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.