Säädökset alkuperäisinä: 2003

1250/2003
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1249/2003
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1248/2003
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1247/2003
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1246/2003
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1245/2003
Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä
1244/2003
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1243/2003
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1242/2003
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1241/2003
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1240/2003
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1239/2003
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista annetun valtioneu-voston asetuksen muuttamisesta
1238/2003
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1237/2003
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1236/2003
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1235/2003
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1234/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1233/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1232/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1231/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1230/2003
Valtioneuvoston asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
1229/2003
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1228/2003
Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1227/2003
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1226/2003
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1225/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta
1224/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta
1223/2003
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa
1222/2003
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1221/2003
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1220/2003
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1219/2003
Valtioneuvoston päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia
1218/2003
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1217/2003
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1216/2003
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1215/2003
Laki meripelastuslain muuttamisesta
1214/2003
Valtion talousarvio vuodelle 2004
1213/2003
Oikeusministeriön asetus vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä vankilaosastoista
1212/2003
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1211/2003
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1210/2003
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
1209/2003
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
1208/2003
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1207/2003
Laki vakuutusoikeuslain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1206/2003
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
1205/2003
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1204/2003
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1203/2003
Laki hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta
1202/2003
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1201/2003
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.