Säädökset alkuperäisinä: 2003

50/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
49/2003
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
48/2003
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
47/2003
Tasavallan presidentin asetus merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
46/2003
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
45/2003
Laki Leivonmäen kansallispuistosta
44/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
43/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
42/2003
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
41/2003
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
40/2003
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
39/2003
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
38/2003
Laki opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
37/2003
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
36/2003
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
35/2003
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
34/2003
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
33/2003
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta
32/2003
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta
31/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
30/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 16 ja 17 §:n muuttamisesta
29/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
28/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
27/2003
Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
26/2003
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
25/2003
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
24/2003
Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
23/2003
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
22/2003
Valtioneuvoston asetus vuoden 2002 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
21/2003
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista
20/2003
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista
19/2003
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta
18/2003
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
17/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
16/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2003 maksettavan korvauksen perusteista
15/2003
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
14/2003
Laki sähköisistä allekirjoituksista
13/2003
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
12/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
11/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
10/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
9/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
8/2003
Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
7/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
6/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
5/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
4/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2003
3/2003
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
2/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista
1/2003
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2003 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.