Säädökset alkuperäisinä: 2003

100/2003
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
99/2003
Tasavallan presidentin asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
98/2003
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
97/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003
96/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
95/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
94/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
93/2003
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
92/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa
91/2003
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
90/2003
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2002 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
89/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2002 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
88/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
87/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
86/2003
Tasavallan presidentin asetus El Salvadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
85/2003
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta
84/2003
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
83/2003
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta
82/2003
Laki maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
81/2003
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
80/2003
Laki lääkelain muuttamisesta
79/2003
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 48 §:n muuttamisesta
78/2003
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
77/2003
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
76/2003
Laki säästöpankkilain 68 §:n muuttamisesta
75/2003
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
74/2003
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
73/2003
Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n muuttamisesta
72/2003
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
71/2003
Laki rahoitustarkastuslain 15 b ja 20 §:n muuttamisesta
70/2003
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
69/2003
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
68/2003
Valtioneuvoston asetus syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
67/2003
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
66/2003
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
65/2003
Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta
64/2003
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta
63/2003
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
62/2003
Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
61/2003
Laki rikoslain muuttamisesta
60/2003
Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
59/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
58/2003
Valtioneuvoston asetus vuokra- ja asumisoikeustalojen talouden tervehdyttämisavustuksista
57/2003
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
56/2003
Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
55/2003
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2003
54/2003
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2003 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
53/2003
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
52/2003
Verohallituksen Päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
51/2003
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.