Säädökset alkuperäisinä: 2003

1350/2003
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1349/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
1348/2003
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1347/2003
Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatiosta sekä niiden liitoista
1346/2003
Laki elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1345/2003
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
1344/2003
Laki eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
1343/2003
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1342/2003
Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1341/2003
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1340/2003
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1339/2003
Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1338/2003
Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1337/2003
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1336/2003
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1335/2003
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1334/2003
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1333/2003
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1332/2003
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1331/2003
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä
1330/2003
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta
1329/2003
Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta
1328/2003
Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta
1327/2003
Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta
1326/2003
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta
1325/2003
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1324/2003
Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta
1323/2003
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1322/2003
Laki opintotukilain muuttamisesta
1321/2003
Laki asumistukilain 20 ja 22 a §:n muuttamisesta
1320/2003
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1319/2003
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1318/2003
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
1317/2003
Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta
1316/2003
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
1315/2003
Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta
1314/2003
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta
1313/2003
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1312/2003
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1311/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1310/2003
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1309/2003
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1308/2003
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1307/2003
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1306/2003
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1305/2003
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
1304/2003
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1303/2003
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1302/2003
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1301/2003
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.