1385/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään Senaatti-kiinteistöistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1196/2003 ) 4 §:n 2 momentin ja 7 §:n nojalla:

1 §
Hallituksen kokoonpano

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta, ja hänen tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumaton.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 10 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää palvelujen hinnoittelun perusteista ja muista palveluihin liittyvistä yleisistä periaatteista;

2) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

3) päättää henkilöstöä koskevista työehtosopimuksista;

4) päättää lainan antamisesta ja takauksen myöntämisestä tytär- ja osakkuusyhtiöille Senaatti-kiinteistöistä annetun lain (1196/2003) 4 §:ssä, valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:ssä ja tämän asetuksen 6 §:ssä säädetyissä rajoissa;

5) päättää toiminnan harjoittamisesta ulkomailla valtiovarainministeriön hyväksymissä puitteissa;

6) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

3 §
Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

4 §
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Valtiovarainministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

5 §
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain 11 §:ssä säädetään, hoitaa ne liikelaitoksen toimivaltaan kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty hallituksen ratkaistaviksi.

6 §
Lainanannon edellytykset ja lainaehdot

Senaatti-kiinteistöt saa eduskunnan talousarvion yhteydessä antaman suostumuksen rajoissa antaa lainaa sen kanssa samaan liikelaitoskonserniin kuuluvalle osakeyhtiömuotoiselle tytäryhtiölle tai osakkuusyhtiölle seuraavin ehdoin:

1) laina voidaan myöntää investointeja varten;

2) lainalle tulee saada riittävä vakuus;

3) lainaa saa antaa vain vallitsevan markkinakäytännön ja -tason mukaisilla ehdoilla.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.