1356/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2002) 15 § sekä 16 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti:

15 §
Projektituen hakeminen ja myöntäminen

Työllisyyspoliittisen projektituen, jäljempänä projektituki, myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos hanke toteutetaan useamman keskuksen toimialueella, tuen myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella hanke on pääasiassa tarkoitus toteuttaa. Projektituen sosiaalisista yrityksistä annetun lain (1351/2003) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tukena myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuen hakijan kotipaikka on. Projektituen myöntää työministeriö, jos kysymyksessä on valtakunnallinen hanke taikka jos tuen hakija on valtakunnallisesti toimiva yhteisö tai säätiö, jonka tarkoituksena on sosiaalisen yritystoiminnan edistäminen ja kehittäminen.

Tukihakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin hankkeen taikka sosiaalisen yritystoiminnan tai sen tukemiseen ja edistämiseen liittyvän toiminnan työllisyys- ja muut tavoitteet, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja rahoitussuunnitelman toteuttamiseen liittyvät jo tehdyt päätökset sekä muut hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

16 §
Projektituen maksaminen

Projektituki tai, jos tukea on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua projektituen saajan kirjanpidosta ilmeneviin maksujakson aikana toteutuneisiin projektikustannuksiin taikka vastaaviin sosiaaliseen yritystoimintaan tai sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyviin kustannuksiin. Maksujakso on kolme kalenterikuukautta, jollei projektituen myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty.


Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksatushakemuksessa projektituen saajan on selvitettävä ne projektikustannukset taikka sosiaaliseen yritystoimintaan tai sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät kustannukset, joiden projektituen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksujakson aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.