1348/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttäjänviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen suoritteiden maksuperusteista ja maksuista.

Tämä asetus koskee myös Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen muuta säädetä.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa;

3) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä;

4) ilmoitus liikennerikoksesta.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Liiketaloudellisia suoritteita, jotka tämän asetuksen 1 §:ssä mainitut viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista sekä telekopiona tai sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjajäljennökset;

3) rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu;

7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot;

8) Vankeinhoidon koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

9) vankien toiminnoissa tuotetut suoritteet sekä vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa suoritettavat mielentilatutkimukset;

10) ateriakorvaukset vankeinhoitolaitoksen henkilöstöltä ja vierailijoilta. Korvausta ei peritä ruoasta ja majoituksesta vangin omaiselta tai muulta läheiseltä ihmiseltä, silloin kun laitoksessa käynti liittyy vangin rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen. Rikosseuraamusvirasto päättää maksuttomuuden tarkemmista perusteista.

4 §
Hinnoittelu laitosmyymälöissä

Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä peritään tuotteista niiden hankintahinta lisättynä rahti- ja muilla vastaavilla menoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintahintojen perusteella vahvistettua vakiohintaa. Jos viranomainen on vahvistanut tuotteen myyntihinnan, peritään tämä hinta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Olli Muttilainen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.