1337/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 12 e §, sellaisena kuin se on asetuksessa 655/1991, ja

lisätään asetukseen lailla 375/2001 kumotun 11, 12 ja 12 a―12 d §:n tilalle uusi 11, 12 ja 12 a―12 d §, seuraavasti:

11 §

Eläkehakemuslomakkeen, työkyvyttömyyseläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan ja työttömyyseläkettä varten tarvittavan työvoimaviranomaisen, työttömyyskassan sekä kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan vahvistaa eläketurvakeskus.

12 §

Jos työntekijälle oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti kahden tai useamman työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain mukainen vähimmäisehdot täyttävä eläketurva, sanotussa lainkohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa työntekijän vakuuttaneista eläkelaitoksista se eläkelaitos, joka hoitaa tässä luettelossa ensiksi mainitun lain mukaista eläketurvaa:

1) työntekijäin eläkelaki;

2) merimieseläkelaki;

3) yrittäjien eläkelaki;

4) maatalousyrittäjien eläkelaki;

5) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki;

6) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki.

Jos työntekijän eläketurva oli 1 momentissa mainittuna ajankohtana järjestetty kahdessa tai useammassa eläkelaitoksessa sellaisten rinnakkaisten työsuhteiden perusteella, joihin on sovellettava työntekijäin eläkelakia, 1 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa se eläkelaitos, jossa eläketurva oli järjestetty pääasiallisen ansiotyön perusteella.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana sai maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkelain (16/1974) mukaista luopumiseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea, 1 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen yksityisten alojen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 1 momentissa tarkoitetun lain mukaista eläkettä tai 3 momentissa tarkoitetun lain mukaista luopumisetuutta.

12 a §

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain mukainen eläketurva ja 2 momentissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain mukainen eläketurva, työntekijäin eläkelain 10 d §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan näistä ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta.

Jos 1 momentissa tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa hakee vanhuuseläkettä ja varhennettua vanhuuseläkettä samasta ajankohdasta, työntekijäin eläkelain 10 d §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, jonka vakuuttaman työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella työntekijä hakee vanhuuseläkettä varhentamattomana.

12 b §

Osa-aikaeläkettä haettaessa työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1―3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, jonka perusteella osa-aikaeläke määrätään.

Kun osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnetään työkyvyttömyyseläke, jota laskettaessa tuleva aika tai sitä vastaava ansio määräytyy työntekijän eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitettujen yksityisten eläkelakien mukaisena, työkyvyttömyyseläkeasian käsittelee osa-aikatyön vakuuttanut eläkelaitos.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain ja 2 momentissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain mukaisena, uutta eläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen eläkelain ja julkisten alojen eläkelain mukaisena, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

12 c §

Perhe-eläkettä haettaessa työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1―3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos määräytyy edunjättäjän työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella soveltuvin osin työntekijäin eläkelain 10 d §:n ja tämän asetuksen 12 ja 12 a §:n mukaan. Jos jokin yksityisten tai julkisten alojen eläkelaitos työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1―4, 6 tai 8 momentissa tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.

12 d §

Eläketurvakeskus voi antaa tarkempia ohjeita siitä, miten 12 ja 12 a―12 c §:n säännöksiä on sovellettava.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tämän asetuksen 12 a §:n 3 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.