1275/2003

Annettu Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkkojärjestyksen (1055/1993) 18 luvun 1 §:n 3 ja 4 momentti, 19 luvun 2 §:n 2 momentti, 4 a, 5 a ja 12-22 § sekä 12 §:n edellä oleva väliotsikko ja 21 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 23 luvun 1 ja 3 §,

sellaisina kuin niistä ovat 19 luvun 4 a § kirkolliskokouksen päätöksessä 678/1997, 5 a § päätöksessä 1248/1996, 12 § osaksi päätöksissä 864/1995 ja 1165/1999, 13 § osaksi mainitussa päätöksessä 864/1995, 15 ja 21 § osaksi mainitussa päätöksessä 678/1997 ja 18 § osaksi mainitussa päätöksessä 1165/1999 sekä 23 luvun 1 § osaksi päätöksessä 1234/1999,

muutetaan 5 luvun 5 §:n 2 kohta, 6 luvun 56 §:n edellä oleva väliotsikko ja 56 §, V osan otsikko, 18 luvun 1 §:n 2 momentti ja 1 a §:n 2 momentti, 19 luvun 1 ja 3-6 § ja 8 §:n 1 momentti sekä 22 luvun 1 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 56 § osaksi päätöksessä 1307/1997, 18 luvun 1 a § mainitussa päätöksessä 678/1997 ja 19 luvun 5 § osaksi mainitussa päätöksessä 1248/1996, sekä

lisätään 18 lukuun uusi 9 § seuraavasti:

5 luku

Pappisvirka

5 §

Papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka


2) toimii viranhaltijana kirkkohallituksessa tai tuomiokapitulissa;


6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

C. Muut virat
56 §

Kirkkolain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään kirkkohallituksen virkojen osalta kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin virkojen osalta tuomiokapitulin antamissa johtosäännöissä.

V OSA

HIIPPAKUNNAN HALLINTO

18 luku

Piispa

1 §

Piispan tehtävänä on

1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa;

2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;

3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;

4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti;

5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä;

6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä

7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat.

1 a §

Kirkkohallituksen palveluksessa olevat papit, jotka kuuluvat arkkihiippakuntaan, ovat arkkipiispan alaisia.

9 §

Piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa, kutsuu hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen, jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa tai piispa, kutsuu tarvittaessa koolle seurakuntien luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä yhdistysten, säätiöiden ja laitosten edustajia hiippakuntapäivään, jossa käsitellään kirkon ja hiippakunnan kannalta ajankohtaisia asioita.

19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

A. Tuomiokapituli
1 §

Kirkon tehtävän edistämiseksi hiippakunnassa tuomiokapitulin tulee, jollei kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä

1) hoitaa hiippakunnallista toimintaa, hallintoa ja taloutta;

2) tukea ja valvoa seurakuntien toimintaa ja hallintoa;

3) hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoa heidän ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää;

4) hoitaa yhteyksiä koko kirkon yhteiseen toimintaan ja hallintoon, toisiin hiippakuntiin, kristillisiin järjestöihin ja muihin yhteiskunnan tahoihin;

5) valmistella asioita hiippakuntavaltuustolle;

6) huolehtia hiippakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpanosta;

7) hoitaa hallussaan olevat lahjavarat ja säätiöluontoiset rahastot noudattaen, mitä kirkkolain 15 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään;

8) ottaa ja irtisanoa tuomiokapitulin viranhaltijat ja työntekijät;

9) hoitaa ne hiippakunnalliset tehtävät, jotka eivät kuulu muulle hiippakunnan viranomaiselle; sekä

10) suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Tuomiokapituli vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

3 §

Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi tai maallikkojäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Jos maallikkojäsen on muuttanut hiippakunnasta, menettänyt vaalikelpoisuutensa tai kuollut, toimitetaan uuden jäsenen valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi vaali.

Jos pappisasessori on muuttanut hiippakunnasta, menettänyt vaalikelpoisuutensa tai kuollut, toimitetaan uuden jäsenen valitsemiseksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi uusi vaali.

4 §

Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoiden esimies.

Arkkihiippakunnassa piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoiden esimies.

Arkkihiippakunnassa piispa toimii ensisijaisesti tuomiokapitulin puheenjohtajana. Arkkipiispa toimii puheenjohtajana tuomiokapitulin käsitellessä asioita, jotka yksinomaan koskevat hänen vastuualueellaan olevia seurakuntia ja näiden palveluksessa olevia pappeja ja muita viranhaltijoita tai joiden käsitteleminen arkkipiispan puheenjohdolla muuten perustuu 18 luvun 1 a §:n mukaiseen työnjakoon. Jos asia koskee sekä arkkipiispan että piispan vastuualueita, puheenjohtajana toimii piispa. Myös tuomiokapitulin esitykset ja lausunnot kirkolliskokoukselle, piispainkokoukselle, hiippakuntavaltuustolle tai kirkkohallitukselle käsitellään piispan puheenjohdolla.

5 §

Asiat ratkaistaan tuomiokapitulin viranhaltijan esittelystä siten kuin tuomiokapitulin työjärjestyksessä määrätään. Kirkkolain 19 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja asioita sekä vähäisiä hallintoasioita voidaan ratkaista ilman esittelyä.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulin istunnossa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen.

6 §

Tuomiokapitulin viranhaltijan kirkkolain 19 luvun 5 §:n mukaan ratkaistavaksi ei voida antaa asioita, jotka koskevat

1) pappisvirkaan hyväksymistä;

2) virkaan nimittämistä, virkamääräyksen antamista yli kuuden kuukauden ajaksi tai virkamääräyksen lakkauttamista taikka muuta viran tai työsopimussuhteen täyttöön tai päättämiseen liittyvää asiaa;

3) tuomiokapitulille alistettua asiaa;

4) talousarvioesityksen laadintaa ja tilinpäätöstä;

5) oikaisuvaatimusta; sekä

6) asiaa, joka on käsiteltävä täysilukuisessa tuomiokapitulissa.

Tuomiokapitulin puheenjohtaja tai jäsen voi työjärjestyksessä määrätyn ajan kuluessa siirtää viranhaltijan päättämän asian tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Viranhaltijan päätökset, jotka voidaan siirtää tuomiokapitulin ratkaistavaksi, päivätään ja annetaan ensimmäisenä arkipäivänä, jona päätöstä ei voida siirtää tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

B. Lääninrovasti
8 §

Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa

1) edistää kirkon tehtävän toteutumista;

2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;

3) asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä

4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.


22 luku

Kirkkohallitus ja kirkon keskusrahasto

1 §

Kustakin hiippakunnasta valitaan yksi maallikkojäsen hiippakuntavaltuuston tekemän ehdollepanon perusteella. Maallikkojäsenen vaalia varten hiippakuntavaltuusto asettaa ehdolle kolme maallikkoa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Turussa 9 päivänä marraskuuta 2002

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.