1273/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä elokuuta 2000 annetun liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (774/2000) 35 §, sekä

muutetaan 2, 4, 9, 20, 21, 29―34, 36, 37 ja 44 §, 6 luvun otsikko, 45, 46, 48, 55 ja 60 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2, 9, 29 ja 30 § asetuksessa (415/2003) sekä 20 ja 21 § asetuksessa (260/2003), seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 3 §:ssä tarkoitettuja ministeriön osastoja ja muita toimintayksiköitä ovat yleinen osasto, liikennepolitiikan osasto, viestintämarkkinaosasto, sisäinen hallinto ja tiedotusyksikkö sekä jäljempänä mainitut muut yksiköt. Se, mitä jäljempänä säädetään osastosta, koskee soveltuvin osin sisäistä hallintoa ja tiedotusyksikköä.

Sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministeriö johtaa hallinnonalan ja ministeriön toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmä ja muut tarvittavat valmisteluelimet. Asioiden käsittelyssä johtoryhmässä ja osastopäällikkökokouksessa noudatetaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Ministeriön ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä tavassa toimia toteutetaan ministeriön arvoja sekä yhdessä sovittuja toimintalinjoja.

9 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjausta, budjetointia sekä muuhun talouden hoitoon ja tilastointiin liittyviä kysymyksiä;

2) ministeriön sisäistä budjetointia, kirjanpitoa, maksuliikettä ja muita tilivirastotehtäviä;

3) ministeriön toimialaan kuuluvien kansainvälisten asioiden yhteensovittamista;

4) ministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan yhteensovittamista;

5) ministeriön hallinnonalan liiketoiminnallista kehittämistä ja ministeriölle kuuluvia juridisia ja yleishallinnollisia tehtäviä, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle;

6) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten ohjausta;

7) hallinnonalan valtionyhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja pörssiyhtiöitä; sekä

8) liikennepoliittista ja -taloudellista suunnittelua sekä tilastoja, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

20 §
Rautatie- ja ilmailuyksikkö

Rautatie- ja ilmailuyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) rautatieliikenteen ja ilmailun yleistä kehittämistä;

2) rautatieliikenteen ja ilmailun elinkeino- ja lupapolitiikkaa;

3) rautatieliikenteen ja ilmailun turvallisuutta;

4) Ilmailulaitoksen viranomaistehtäviä;

5) Ratahallintokeskusta ja sen tulosohjausta, jos asia ei kuulu muulle yksikölle; sekä

6) Ilmatieteen laitosta.

21 §
Merenkulkuyksikkö

Merenkulkuyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) merenkulun ja muun vesiliikenteen elinkeino- ja liikennepolitiikkaa;

2) merenkulun ja muun vesiliikenteen turvallisuutta;

3) merikuljetuksiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä;

4) Merenkulkulaitosta;

5) Merentutkimuslaitosta;

6) Saimaan kanavan hoitokuntaa;

7) aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen estämistä sekä muita merenkulkuun ja muuhun vesiliikenteeseen liittyviä ympäristökysymyksiä lukuun ottamatta vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetusta kappaletavarana koskevia kuljetusmääräyksiä; sekä

8) merenkulun verotukseen, tukiin ja maksuihin liittyviä kysymyksiä.

29 §
Mediayksikkö

Mediayksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen palvelujen ja verkoissa harjoitetun viestinnän sääntelyä;

2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaisia ministeriön tehtäviä, jos ne eivät kuulu muulle yksikölle;

3) televisio- ja radiotoiminnan julkista palvelua, valtion televisio- ja radiorahastoa, Yleisradio Oy:tä ja lehdistötukea;

4) postitoimintaa;

5) itsesääntelyn edistämistä yksikön toimialalla; sekä

6) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta yksikön toimialalla.

30 §
Verkkoliiketoimintayksikkö

Verkkoliiketoimintayksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) yleisen tietoverkon kehittämistä;

2) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan edistämistä;

3) Sähköisen viestinnän tietosuojaa ja tietoturvaa;

4) sähköistä allekirjoitusta, salaustuotteita ja salaustuotepolitiikkaa sekä käyttäjien luottamuksen edistämistä viestintäverkkojen ja -palvelujen käyttöön;

5) luettelo- ja hakemistopalvelujen tarjontaa;

6) itsesääntelyn edistämistä yksikön toimialalla;

7) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta yksikön toimialalla; sekä

8) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja alan yritysten kansainvälistymisen edistämistä yksikön toimialalla.

31 §
Sisäisen hallinnon tehtävät

Sisäinen hallinto toimii suoraan ministeriön johdon alaisena. Sisäisen hallinnon toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnon kehittämistä ja muita yleishallinnollisia tehtäviä, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle;

2) ministeriön hallintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja osaamisen kehittämistä;

4) ministeriön tietohallintoa ja tietopalvelua;

5) hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin kun ne kuuluvat ministeriön tehtäviin

6) kielenkääntämistä; sekä

7) ministeriön virastopalveluja.

32 §
Sisäisen hallinnon yksiköt

Ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat:

1) hallintoyksikkö; ja

2) tietohallintoyksikkö.

33 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön oikeudellista asemaa ja henkilöstöpolitiikkaa sekä osallistumisjärjestelmiä;

2) palvelussuhteen ehtoja ja palkanlaskentaa;

3) osaamisen ja johtamisen kehittämistä;

4) työsuojelua ja työterveyshuoltoa;

5) sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä;

6) ministeriön johdon sihteeripalveluja;

7) kielenkääntämistä;

8) ministeriön hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä vuokra- ja muita sopimuksia;

9) ministeriön materiaalipalveluja sekä ministeriön omaisuuden seurantaa ja valvontaa;

10) ministeriön tuki-, ylläpito- ja huoltopalveluja;

11) ministeriön salassa pidettävien asiakirjojen kirjaamista, jakelua ja arkistointia;

12)vahtimestaripalveluja; sekä

13) muita ministeriölle kuuluvia kysymyksiä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

34 §
Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön tietoinfrastruktuurin sekä siihen liittyvien tukipalvelujen järjestämistä ja kehittämistä;

2) ministeriön tietojärjestelmiä ja tekniikkaa sekä tietopalveluja;

3) asiakirjahallintoa ja arkistotointa;

4) ministeriön tietohallintoon liittyvää tietoturvallisuutta;

5) hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin kun ne kuuluvat ministeriön tehtäviin; sekä

6) tietohallinto- ja tietopalveluyhteistyötä valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallinnonalalla.

36 §
Tiedotusyksikön tehtävät

Tiedotusyksikkö on suoraan ministeriön johdon alaisuudessa toimiva yksikkö. Se käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ulkoista viestintää, sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista kampanjointia;

2) ministeriön sisäistä viestintää:

3) verkkoviestintää;

4) viestintäyhteistyötä valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallinnonalalla; sekä

5) julkaisutoimintaa ja graafista ilmettä.

37 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ja valvoo ministerin lähimpänä apuna ministeriön toimintaa erityisesti liikenne- ja viestintäpolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä lainsäädännön valmistelussa.

Kansliapäällikkö:

1) vastaa hallinnonalan sekä ministeriön toiminnan yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä;

2) vastaa ministeriön tulosjohtamisesta ja hallinnonalan tulosohjauksesta;

3) johtaa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen sekä tulostavoitteiden valmistelua ja seuraa niiden toteutumista;

4) vastaa ministeriön laajakantoisten ja merkittävien hankkeiden käynnistämisestä sekä seurannasta yhteistyössä ministeriön asianomaisen osaston, yksikön tai erillisen yksikön kanssa;

5) seuraa hallinnonalan virastojen ja laitosten, liikelaitosten sekä valtionyhtiöiden toimintaa; sekä

6) johtaa ja valvoo ministeriön kansainvälisten asioiden käsittelyä.

44 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta ministerille, kansliapäällikölle, erityisavustajalle ja osastopäällikölle.

6 luku

Tiedon välittäminen

45 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden informointi

Kansliapäällikkö ja osastonsa asioiden osalta osastopäällikkö on pidettävä tietoisena tärkeimmistä esille tulleista ja vireillä olevista asioista, erityisesti niistä, jotka koskevat:

1) hallituksen esityksen tai asetuksen antamista ja eduskunnan vastauksen esittelemistä;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä talousarviota;

3) lausunnon antamista muun ministeriön toimialaan kuuluvasta lainsäädäntöuudistuksesta;

4) organisaatiomuutoksia, neuvottelukunnan, komitean, toimikunnan tai työryhmän asettamista tai lakkauttamista taikka sen toimeksiannon, kokoonpanon tai määräajan muuttamista, ministeriön virkamiehen nimeämistä muun ministeriön alaiseen neuvottelukuntaan, komiteaan tai toimikuntaan; sekä

5) hallinnonalan yhtiöiden yhtiökokouksia.

Mitä edellä on säädetty kansliapäälliköstä ja osastopäälliköstä, koskee soveltuvin osin myös yksikön päällikköä.

46 §
Osastojen ja yksiköiden informointi

Asiasta, joka koskee myös muun kuin asiaa valmistelevan osaston tai yksikön toimialaa, on sitä valmisteltaessa hyvissä ajoin neuvoteltava kysymyksessä olevan osaston tai yksikön asianomaisen virkamiehen kanssa.

Yksikön tulee toimittaa käsittelemistään asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lausunnot tiedoksi niille muille yksiköille, joita asia koskee.

Niistä ministeriökokouksista sekä koti- että ulkomaisista neuvotteluista, joissa tehdään päätöksiä ja toimenpideratkaisuja, tai jotka ovat toiminnallisesti merkityksellisiä taikka joilla on ministeriön sisällä tiedotusarvoa, laaditaan tarpeen mukaan päätös- tai neuvottelumuistio.

48 §
Julkisuus ja avoimuus

Ministeriö on toiminnassaan avoin ja vuorovaikutteinen.

Ministeriön viestinnässä noudatetaan julkisuuslainsäädäntöä sekä erikseen vahvistettua ministeriön viestintäohjetta. Tiedotusyksikkö sekä osastot ja yksiköt ovat tiiviissä yhteistyössä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvissä asioissa. Ministeriön johdon, virkamiesten ja tiedotusyksikön tehtävät sekä työnjako asioiden julkistamisessa on esitelty viestintäohjeessa.

Jokainen ministeriössä työskentelevä on velvollinen noudattamaan hyvää tiedonhallintatapaa ja vastaa käsittelemistään asiakirjoista ja tiedoista julkisuuslain ja ministeriön asiakirjojen käsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti. Ministeriön osastot ja yksiköt sekä tietohallintoyksikköön kuuluva tietopalveluryhmä toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakirjahallintoa sekä asiakirjojen käsittelyä ja julkisuutta koskevissa kysymyksissä.

55 §
Virkamatkamääräyksen antaminen

Ministeri antaa kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kansliapäällikkö antaa osastopäällikölle sekä hallintojohtajalle, tiedotusjohtajalle ja turvallisuusjohtajalle virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa apulaisosastopäällikölle ja yksikön päällikölle virkamatkamääräyksen. Sisäisen hallinnon virkamiehille matkamääräyksen antaa hallintojohtaja ja tiedotusyksikön virkamiehille tiedotusjohtaja. Muille virkamiehille matkamääräyksen antaa yksikön päällikkö.

60 §
Hallintojohtaja

Hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, siten kuin tässä työjärjestyksessä erikseen säädetään;

2) ministeriön henkilöstön palvelussuhteeseen liittyviä etuuksia, joihin heillä on oikeus lain taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla; sekä

3) todistuksen antamista irtisanomisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

64 §
Valmiusasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön ja sen hallinnonalan varautumisesta poikkeusoloihin.

Osastot vastaavat varautumiseen liittyvistä valmistelutehtävistä toimialallaan yhteistyössä valmiusyksikön kanssa. Valmiusasioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on valmiustoimikunta, jossa käsitellään ministeriön ja sen hallinnonalan valmiuden kannalta keskeiset asiat. Valmiustoimikuntaan kuuluvat kansliapäällikkö puheenjohtajana ja muina jäseninä osastopäälliköt sekä ministeriön määräämät muut jäsenet. Valmiustoimikunnan sihteerinä toimii valmiusyksikön päällikkö.

Suoraan ministeriön johdon alaisuudessa toimiva valmiusyksikkö avustaa kansliapäällikköä ja osastoja valmiusasioissa sekä valmistelee yhteistyössä osastojen kanssa asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä valmiutta ja turvallisuutta;

2) ministeriön alaisten virastojen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden kehittämistä;

3) yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien viranomaisverkkojen kehittämisen ja käytön yhteensovittamista, ei kuitenkaan niiden omistajaohjausta eikä viestintälainsäädännön mukaisia tehtäviä; sekä

4) ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö
Juhani Korpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.