1271/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävään lisäysaineistoon. Lisäysaineistolla tarkoitetaan tässä asetuksessa siemeniä, siemenperunaa ja kasvullisesti lisättyä aineistoa. Siementen ja siemenperunan osalta on tämän asetuksen lisäksi noudatettava säännöksiä, jotka on annettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyn poikkeuksen jatkamisesta eräiden lajien siementen ja kasvullisesti lisätyn aineiston osalta ja kyseistä poikkeusta koskevien menettelysääntöjen ja arviointiperusteiden säätämisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1452/2003, jäljempänä lisäysaineistoasetus.

2 §

Luonnonmukaisessa tuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa aina kun sitä on markkinoilta saatavissa.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää rekisteriä niistä lajeista ja lajikkeista, joista siementen ja siemenperunoiden luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on saatavilla, siten kuin lisäysaineistoasetuksen 6―11 artiklassa säädetään. Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää rekisteriä samojen menettelyjen mukaisesti kasvullisesti lisätystä aineistosta, ottaen huomioon kasvullisesti lisätyn aineiston markkinoinnista annetut säännökset. Luonnonmukaisesti tuotetusta saatavilla olevasta lisäysaineistosta pidettävää rekisteriä on päivitettävä ympäri vuoden lisäysaineiston toimittajalta saadun tiedon perusteella.

Lisäysaineistoasetuksen 8 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka voi hylätä lisäysaineiston toimittajan rekisteröintihakemuksen tai poistaa jo hyväksytyn rekisteröinnin on Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on varmistettava, että luonnonmukaisen kasvintuotannon valvontajärjestelmään kuuluvat toimijat tietävät mistä ja miten rekisterin sisältämät tiedot ovat saatavilla.

3 §

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi myöntää 2 §:n 1 momentista poiketen kasvukaudeksi kaikille käyttäjille tarkoitetun yleisen luvan käyttää tietyn siemenen tai siemenperunan lajiketta tai lajia lisäysaineistoasetuksen 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti.

Viljelijä voi 2 §:n 1 momentista poiketen käyttää työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvalla muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja siemenperunaa. Luvan myöntäminen edellyttää, että lisäysaineistoasetuksen 5 artiklan edellytykset täyttyvät. Lupaa on haettava vuosittain viimeistään 1 päivänä huhtikuuta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella siltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jonka alueella viljelijän tila sijaitsee.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on käsiteltävä 2 momentissa annetun määräajan jälkeen jätetty lupahakemus, jos kyse on kokonaan uudesta viljelijästä tai jos siihen on painava syy. Sellaisena voidaan pitää luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston toimitusongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sääolosuhteita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta näihin rinnastettavaa erityistä syytä.

Kasvullisesti lisätyn aineiston osalta sovelletaan 1―3 momenteissa säädettyjä menettelyjä.

4 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä luvan käyttää lisäysaineistoa, jota on käsitelty muilla kuin maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B kohdassa luetelluilla tuotteilla. Lupa voidaan myöntää vain sillä edellytyksellä, että lisäysaineisto käytetään uuden lisäysaineiston tuottamiseen.

5 §

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle yhteenveto edellisenä kalenterivuonna tämän asetuksen nojalla myöntämistään luvista. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot lajeista ja lajikkeista, niiden ilmoitetut käyttömäärät sekä myönnettyjen lupien perustelut lisäysaineistoasetuksen 12 artiklan mukaisesti. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee helmikuun loppuun mennessä toimittaa selvitys tämän asetuksen nojalla edellisenä kalenterivuonna myönnetyistä luvista maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisäysaineistoasetuksen 12 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö.

6 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimijoille 4 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 6 artiklan 3 kohdan nojalla työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämä lupa käyttää muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on voimassa enintään 30 päivään kesäkuuta 2004. Luvassa tarkoitetun aineiston on lisäksi oltava tilattuna tai toimitettuna tilalle ennen 1 päivää maaliskuuta 2004.

Lisäksi tavanomaisesti tuotettua aineistoa saa enintään 30 päivään kesäkuuta 2004 käyttää niistä lajikkeista, jotka Kasvintuotannon tarkastuskeskus on ennen tämän asetuksen voimaantuloa julkaisemassaan selvityksessä todennut sellaisiksi, että niitä ei markkinoilla ole lainkaan saatavilla luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuna. Tällaisen aineiston on lisäksi oltava tilattuna tai toimitettuna tilalle ennen 1 päivää maaliskuuta 2004.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta 14 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1307/2001).

Komission asetus (EY) N:o 1452/2003 (32003R1452); EYVL N:o L 206, 15.8.2003, s. 17

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.