1253/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sähköalan töistä 5 päivänä heinäkuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) 23 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 28/2003,

muutetaan 23 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 28/2003, sekä

lisätään päätökseen uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §

Milloin pätevyystodistusta haetaan 23 a §:n 2 momentin perusteella, arviointilaitos myöntää pätevyystodistuksen sähkötöissä hankitun työkokemuksen mukaisessa laajuudessa.

23 a §

Arviointilaitoksen tulee arvioida Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalaisen toisessa talousalueen jäsenvaltiossa hankkima sähköalan työkokemus. Pätevyystodistuksen myöntämiselle asetettujen edellytysten on katsottava täyttyvän tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmän perustamisesta vapauttamisdirektiivien ja siirtymätoimenpiteistä annettujen direktiivien soveltamisalaan kuuluvan ammatillisen toiminnan osalta sekä tutkintotodistusten yleisen tunnustamisjärjestelmän täydentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/42/EY 4 artiklassa tarkoitetussa tapauksissa. Hakijan tulee liittää hakemukseensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen antama toiminnan luonnetta ja kestoa koskeva todistus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/42/EY (31999L0042); EYVL N:o L 201, 31.7.1999, s. 77

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Nuorempi hallitussihteeri
Tuomo Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.