1245/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 31 §:n nojalla:

1 luku

Rakennustuotteen CE-merkintä

1 §
Yleiset vaatimukset

Valmistaja tai tämän Euroopan talousalueella toimiva edustaja saa kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, jos tuotteen valmistuksessa, tuotannon aikaisessa laadunvalvonnassa ja valmistajan suorittamassa testauksessa on noudatettu yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän vaatimuksia ja jos rakennustuotteiden hyväksynnästä annetussa laissa (230/2003) tarkoitettu varmentamiselin, tarkastuslaitos tai testauslaboratorio (ilmoitettu laitos) on suorittanut sille kuuluvat tehtävät.

Jos yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä edellytetään, että valmistajan vakuutus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta nojautuu valmistajan suorittamaan tuotannon aikaiseen omaan laadunvalvontaan ja valmistajan tai ilmoitetun laitoksen suorittamaan tuotteen alkutestaukseen, saa tuotteeseen kiinnittää CE-merkinnän siinäkin tapauksessa, että standardia tai hyväksyntää ei kaikilta osin ole noudatettu. Edellytyksenä tällöin on, että maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 152 §:n 1 momentissa tuotteen ominaisuuksille asetetut vaatimukset täyttyvät ja ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteen alkutestauksen ja valmistaja on huolehtinut tuotannon aikaisesta omasta laadunvalvonnasta.

Jos CE-merkintää koskevia tuotteeseen kohdistuvia vaatimuksia on muissa säädöksissä, CE-merkintää saa käyttää vain, jos kaikkien tuotetta koskevien säädösten vaatimukset täyttyvät.

2 §
CE-merkinnän yhteydessä annettavat tiedot

CE-merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai tuotteessa olevaan nimilappuun tai, milloin tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai sen mukana oleviin kaupallisiin asiakirjoihin. Merkintään liitetään tarvittaessa varmentamisen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

CE-merkinnän yhteydessä ilmoitetaan:

1) valmistajan nimi tai tunnusmerkki;

2) merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa;

3) mahdollisesti tarvittavan vaatimustenmukaisuustodistuksen numero;

4) yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tunnus, jonka mukaan tuote on valmistettu;

5) tuotteen käyttötarkoitus ja sen käyttämisen kannalta tarpeelliset tiedot; sekä

6) tiedot tuotteen olennaisista ominaisuuksista.

Jos yhdenmukaistetusta standardista tai eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä on poikettu 1 §:n 2 momentin nojalla, CE-merkintää on täydennettävä selvityksellä siitä, miltä osin standardia tai teknistä hyväksyntää ei ole noudatettu.

Muut kuin yhdenmukaistettuun standardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvat tuotetta koskevat tiedot on pidettävä selkeästi erillään CE-merkinnästä.

2 luku

Rakennustuotteen eurooppalainen tekninen hyväksyntä

3 §
Hyväksynnän hakeminen ja antaminen

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän hakemisessa, hyväksynnän valmistelussa ja antamisessa noudatetaan eurooppalaista teknistä hyväksyntää koskevista yhteisistä menettelytapasäännöistä annettua komission päätöstä 94/23/EY.

Valmistaja tai Euroopan talousalueella toimiva valmistajan edustaja voi jättää tiettyä yksittäistä tuotetta koskevan hakemuksensa vain yhdelle eurooppalaisen teknisen hyväksynnän antamiseen valtuutetulle hyväksyntälaitokselle.

4 §
Hyväksynnästä tiedottaminen

Hyväksyntälaitoksen on julkaistava antamansa eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ja ilmoitettava niistä kaikille muille valtuutetuille hyväksyntälaitoksille.

3 luku

CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

5 §
Yleiset vaatimukset

Valmistajan tulee tuotannon aikaiseen omaan laadunvalvontaan ja tarvittaessa ilmoitetun laitoksen suorittamaan testaukseen, tarkastukseen tai varmentamiseen nojautuen antaa vakuutus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Jos yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä näin edellytetään, vakuutukseen on liitettävä varmentamisen suorittaneen laitoksen todistus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Jos rakennustuotetta valmistetaan vain yksin kappalein eikä yhdenmukaistetussa standardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä toisin edellytetä, tuotteen vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa valmistajan antamalla vakuutuksella nojautuen valmistajan suorittamaan tuotteen alkutestaukseen ja tuotannon aikaiseen omaan laadunvalvontaan.

Valmistajan on suorittaessaan tuotannon aikaista omaa laadunvalvontaa tallennettava asettamansa ominaisuusarvot, vaatimukset ja määräykset järjestelmällisesti toimintaohjeita ja menettelytapoja koskevaksi kirjalliseksi selvitykseksi.

6 §
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan antaman vakuutuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan nimi ja osoite;

2) kuvaus tuotteesta sekä yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset vaatimukset, jotka tuote täyttää, sekä tuotteen käyttöä koskevat erityisehdot;

3) mahdollisesti tarvittavan varmentamisen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite; sekä

4) vakuutuksen antajan allekirjoitus, nimen selvennys ja asema.

Vakuutus on esitettävä suomen tai ruotsin kielellä, jos tuotetta on tarkoitus käyttää Suomessa.

7 §
Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuustodistus

Ilmoitetun laitoksen suorittamasta tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta sekä tuotannon aikaisen laadunvalvonnan varmentamisesta on annettava todistus. Todistus on esitettävä suomen tai ruotsin kielellä, jos tuotetta on tarkoitus käyttää Suomessa. Todistuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä todistuksen numero;

2) valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan nimi ja osoite;

3) kuvaus tuotteesta ja yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset vaatimukset, jotka tuote täyttää, sekä tuotteen käyttöä koskevat erityisehdot;

4) mahdolliset ehdot todistuksen voimassaololle ja todistuksen voimassaoloaika; sekä

5) todistuksen antajan allekirjoitus, nimen selvennys ja asema.

4 luku

Ilmoitettu laitos

8 §
Hyväksyminen ilmoitetuksi laitokseksi

Hakemuksessa 1 §:ssä tarkoitetuksi ilmoitetuksi laitokseksi on tuotekohtaisesti esitettävä ne tehtävät, joihin toimielin hakeutuu, ottaen huomioon sovellettavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miltä osin hakijan tarkoituksena on käyttää ulkopuolisia palveluja testaus- ja tarkastustoiminnassa.

Hakemukseen tulee liittää mittatekniikan keskuksen lausunto hakijan riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta, henkilöstön pätevyydestä, käytettävissä olevista välineistä ja muista edellytyksistä, varmentamistodistusten, tarkastusraporttien ja testausselostusten ohjeistuksesta sekä asiakirja- ja tiedostohallinnasta. Lausunnosta tulee myös käydä ilmi asiakkaan oikeusturvaa koskevat menettelyt ja tarvittavat vastuuvakuutukset. Lausunnon edellä mainituista asioista voi toimittaa myös Euroopan talousalueen muussa jäsenmaassa vastaavaan tehtävään valtuutettu laitos.

9 §
Oikeus käyttää ulkopuolisia palveluja

Ilmoitetulla laitoksella on oikeus käyttää osassa tehtäviään ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalveluja. Alihankintapalveluja tuottavan toimielimen tulee olla teknisesti pätevä sekä täyttää vastaavat riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimukset kuin asianomainen ilmoitettu laitos. Ilmoitetun laitoksen on varmistauduttava palveluja tuottavan laitoksen pätevyydestä ja pätevyyden jatkuvasta ylläpitämisestä.

Ilmoitettu laitos on vastuussa myös alihankintapalveluja tuottavan toimielimen työosuudesta.

Ulkopuolisten palvelujen käyttämisestä on tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimuksesta on ennen sen voimaantuloa tiedotettava ympäristöministeriölle.

10 §
Toiminnasta tiedottaminen

Ilmoitetun laitoksen on tallennettava vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviin liittyvä aineisto. Aineisto on säilytettävä kymmenen vuoden ajan sen valmistumisesta tai saamisesta.

Ilmoitetun laitoksen on pidettävä ajan tasalla olevaa tiedostoa käyttämistään alihankintapalveluista.

5 luku

Rakennustuotteen tyyppihyväksyntä

11 §
Tyyppihyväksyntälaitos

Toimielimen valtuuttamista maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:ssä tarkoitetuksi hyväksyntälaitokseksi (tyyppihyväksyntälaitos) koskevassa hakemuksessa on yksityiskohtaisesti määriteltävä tyyppihyväksyntätoiminnan kohteeksi tulevat tuoteryhmät sekä tuotekohtaisesti esitettävä tuotteiden tyyppihyväksyttävät ominaisuudet.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat tiedot teknisestä pätevyydestään ja riippumattomuudestaan sekä tehtävän hoitamiseen tarvittavista henkilöresursseista ja muista voimavaroista. Hakemukseen tulee myös liittää selvitys voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.

12 §
Tyyppihyväksyntähakemus

Rakenteen, rakennusosan taikka rakennukseen kiinteästi liittyvän tarvikkeen, tuotteen tai laitteen tyyppihyväksyntää haetaan ympäristöministeriöltä tai ympäristöministeriön valtuuttamalta tyyppihyväksyntälaitokselta.

Hakemuksessa on osoitettava tuotteen suunniteltu käyttötarkoitus sekä yksilöitävä ne ominaisuudet, joille hyväksyntää haetaan. Hakemukseen on liitettävä kuvaus tuotteesta ja sen valmistuksesta sekä pätevän ja riippumattoman laboratorion testausraportit, laskelmat, piirustukset ja muut selvitykset kelpoisuuden toteamiseksi. Ympäristöministeriö tai tyyppihyväksyntälaitos voi tarvittaessa vaatia hakijalta hakemuksen käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.

Kuvaukseen tuotteesta ja sen valmistuksesta liitetään tarvittavat asennus-, käyttö-, huolto- ja varastointiohjeet sekä tekniset piirustukset ja suunnitteluohjeet sekä tarvittaessa selvitys tuotannon aikaisesta laadunvalvonnasta.

13 §
Tyyppihyväksyntäpäätös

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liitteessä on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan tai hakijan nimi ja kotipaikka;

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;

3) tuotteen suunniteltu käyttö;

4) ominaisuudet, joita hyväksyntä koskee;

5) hyväksynnän ehdot;

6) laadunvalvojan nimi ja kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen päiväys;

7) tuotteen merkitseminen;

8) tarvittavat suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja varastointitiedot; sekä

9) hyväksynnän voimassaolo.

Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

14 §
Tyyppihyväksyntämerkintä

Tyyppihyväksytty tuote on merkittävä tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyllä tavalla. Merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai tuotteessa olevaan nimilappuun tai jos tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai sen mukana oleviin kaupallisiin asiakirjoihin.

15 §
Laadunvalvontasopimus

Tyyppihyväksytyn tuotteen valmistukseen liittyvän laadunvalvonnan varmentamisen tulee perustua ympäristöministeriön tai tyyppihyväksyntälaitoksen hyväksymän toimielimen (laadunvalvoja) ja valmistajan väliseen sopimukseen. Sopijapuolet määrittelevät tuotekohtaisesti laadunvalvonnan sisällön kuultuaan ympäristöministeriötä tai tyyppihyväksyntälaitosta.

Valmistajan tulee ennalta ilmoittaa sopimuksen mukaiselle laadunvalvojalle tyyppihyväksytyn tuotteen raaka-aineissa, valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista.

16 §
Laadunvalvonnan suorittaminen

Laadunvalvojan tehtävänä on varmistaa, että tarvittavat testaukset tai muut tutkimukset on suoritettu siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin laadunvalvontasopimuksessa edellytetään.

Tyyppihyväksytyn tuotteen tuotannon aikaiseen laadunvalvontaan sekä laadunvalvontajärjestelmän varmentamiseen liittyviä testauksia suorittavien laboratorioiden tulee täyttää vastaavat puolueettomuuden ja kelpoisuuden vaatimukset kuin laadunvalvojan.

17 §
Laadunvalvontaraportti

Laadunvalvojan on tallennettava laadunvalvontajärjestelmän varmentamisessa suorittamansa toimenpiteet ja valvonnan tulokset. Aineisto on säilytettävä kymmenen vuoden ajan. Valvonnan tuloksista on laadunvalvontasopimuksessa määritetyllä tavalla vuosittain raportoitava ympäristöministeriölle tai tyyppihyväksyntälaitokselle.

6 luku

Varmennettu käyttöseloste

18 §
Hakemus

Käyttöselosteen varmentamista koskevaan hakemukseen on liitettävä tuotteen käyttötavan ja käyttökelpoisuuden arvioimiseen tarvittavat tutkimusselostukset ja muut selvitykset sekä tuotannon aikaista laadunvalvontaa koskevat tiedot.

19 §
Käyttöselosteen varmentaminen

Käyttöselosteen varmentamisen tulee perustua valmistajan suorittamaan tuotannon aikaiseen omaan laadunvalvontaan sekä riippumattoman ja pätevän testauslaboratorion suorittamiin testauksiin. Ympäristöministeriön valtuuttama varmentamista suorittava toimielin päättää käyttöselosteessa annettavista tiedoista tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti.

Käyttöseloste annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Käyttöselosteen varmentava toimielin voi tarvittaessa edellyttää määräaikaisarviointia, jolla varmennetaan, että käyttöselosteen omaava tuote on säilynyt muuttumattomana.

20 §
Laadunvalvontasopimus

Jos käyttöselosteen saamiseksi vaaditaan ulkopuolinen laadunvalvonta, valmistajan on huolehdittava sen järjestämisestä siinä laajuudessa kuin varmentamisen suorittava toimielin edellyttää. Valmistajan on tehtävä laadunvalvonnasta kirjallinen sopimus laadunvalvojaksi hyväksytyn koestuslaitoksen kanssa. Laadunvalvontaan liittyy tuotteen määräaikaistestaus sopimuksen edellyttämässä laajuudessa.

7 luku

Voimaantulo

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja sillä kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1995 annettu ympäristöministeriön päätös rakennustuotteista (A3).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Sven-Eric Roman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.