1244/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) 7 §, 13 §:n 1 momentin 15-17 kohta sekä 4 momentti, 16 §:n 2 momentti, 42 §:n 4 momentti, 43 §:n 2 momentti, 44 §:n 4 momentti, 48 §:n 1 momentin 1 kohta ja 61 §,

muutetaan 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 14 §:n 1 kohta, 17 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 momentin 9 kohta ja 50 §:n 6 kohta sekä

lisätään uusi 11 a, 18 a § ja 44 a § seuraavasti:

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edustajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii ministeriön hallintopalveluyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.


11 a §
Viestintäfoorumi

Ministeriön viestinnän johtoryhmänä toimii viestintäfoorumi. Viestintäfoorumi sovittaa yhteen ja kehittää ministeriön viestintää. Viestintäfoorumi toimii myös ministeriön intranetin toimitusneuvostona.

Viestintäfoorumiin kuuluvat ministeriön viestintäyksiköstä viestintäjohtaja, viestintäpäällikkö, tiedottaja ja verkkotiedottajat sekä osastoilta osastojen erikseen nimeämät henkilöt. Viestintäfoorumin puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja, varapuheenjohtajana viestintäpäällikkö ja sihteerinä puheenjohtajan erikseen nimeämä henkilö.

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintopalveluyksikkö, ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö sekä ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä.

13 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Kihlakunnanhallintoa ja kihlakunnanvirastoa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä poliisiosaston ja oikeusministeriön sekä asianomaisilta osiltaan valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.

Osaston oikeusyksikkö kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön säädösvalmistelua sekä tukee ministeriön johtoa ja yksikköjä oikeudellisissa asioissa. Yksikkö osallistuu lisäksi ministeriön johdon määräämiin hallinnon kehittämishankkeisiin. Oikeusyksikkö on näissä tehtävissä välittömästi kansliapäällikön alainen.

14 §
Kuntaosaston tehtävät

Kuntaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) kuntahallintoa ja kuntien yhteistyötä;


17 §
Pelastusosaston tehtävät

Osasto käsittelee hätäkeskuslaitosta koskevat asiat. Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, johtokunnan ja yhteistyöryhmän asettamista, hätäkeskuksen päällikön nimittämistä sekä muita hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa.


18 a §
Ministeriön hallintopalveluyksikön tehtävät

Ministeriön hallintopalveluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

2) ministeriön yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita;

3) ministeriön keskitettyä henkilöstön kehittämistä;

4) ministeriön tietopalvelua ja asiakirjahallintoa;

5) ministeriön käännöspalveluita;

6) ministerien, kansliapäällikön ja ministerien erityisavustajien sihteeripalveluja ja virastopalveluja; sekä

7) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua.

Yksikkö käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


9) virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista muulle kuin 39 §:n 9 kohdassa mainitulle osaston virkamiehelle;


44 a §
Ministeriön hallintopalveluyksikkö

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat enintään vaativuustasoon 5 kuuluvien ministeriön virkojen ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista sekä näiden virkojen siirtämistä ministeriössä.

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat ministeriön virkamiehen, lukuun ottamatta kansliapäällikköä ja osaston päällikköä, määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä ilman esittelyä todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle ja osastopäällikölle.

Ministeriön hallintopalveluyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten kokemuslisien maksamista ministeriön virkamiehille.

Ministeriön hallintopalveluyksikön tietopalvelupäällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön asiakirjahallinnon käsikirjaan liittyvän tiedonhallintasuunnitelman muutokset

50 §
Poliisiylijohtaja

Poliisiylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


6) poliisin hallinnonalaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen tekemistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.