1241/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Esittelijätyöstä peritään 70 euroa työtunnilta ja toimistotyöstä 38 euroa työtunnilta. Lisäksi peritään tyyppihyväksyntähakemuksen käsittelystä aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva tai 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

Päätökset:

1) päätös poikkeuksen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämisestä 195 euroa,

2) päätös suostumuksesta yleiskaavan hyväksymiseen seutukaavasta poiketen 155 euroa,

3) hakemuksesta tehty päätös maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetun suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi 155 euroa,

4) päätös maakuntakaavasta tehdystä valituksesta 155 euroa,

5) päätös kuntien yhteisestä yleiskaavasta tehdystä valituksesta 155 euroa,

6) päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valtioneuvoston käsiteltäväksi siirretystä valituksesta 155 euroa,

7) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n mukainen päätös asetuksen noudattamista koskevan poikkeuksen myöntämisestä 230 euroa,

8) ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen päätös toimivallan siirrosta kunnalle pilaantunutta maaperää koskevassa asiassa 155 euroa,

9) ympäristönsuojelulain 111 §:n mukainen päätös poikkeuksen myöntämisestä eräisiin päästöjä koskeviin säännöksiin yhteistoteutushankkeissa 965 euroa,

10) päätös virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähittäismyyntipäällysten keräysjärjestelmän hyväksymisestä 155 euroa sekä

11) lunastuslupa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 1 350 euroa.

Edellä kohdissa 4-6 tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa,

2) valittajalta, jos valitus peruutetaan eikä

3) valittajalta, jos valitus kokonaan tai pääosin hyväksytään.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet:

1) diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 19 euroa,

2) jäljennökset asiakirjoista

― 1―10 sivua samasta asiakirjasta 0,70 euroa/sivu,

― 11―99 sivua samasta asiakirjasta 0,35 euroa /sivu ja

― yli 100 sivua samasta asiakirjasta 0,20 euroa/sivu

3) asiakirjan oikeaksi todistaminen 3,90 euroa/asiakirja sekä

4) toimitusmaksu 3,90 euroa /lähetys.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

2) tutkimukset ja selvitykset,

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) huonetilojen käyttö,

7) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Päätöksistä asiassa, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.