1239/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista annetun valtioneu-voston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista 5 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1187/2001) 8 §:n 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä liite 3 ja

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Kulkuvälineiden tai työkoneiden kylmälaitteiden huoltotoimintaa suorittavien pätevyysvaatimukset

Jos toiminnanharjoittaja asentaa tai huoltaa kulkuvälineiden tai työkoneiden ilmastoinnin jäähdytyslaitteita taikka kulkuvälineisiin ja työkoneisiin kiinteästi asennettuja tai moottoriajoneuvoissa kuljetettavaksi tarkoitettuja kylmälaitteita, hänen pääasiallisessa palveluksessaan tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän asetuksen liitteen 3 kohdan 5 a pätevyysvaatimukset. Vastuuhenkilön valvonnassa toimivan asennus- ja huoltohenkilöstön tulee täyttää liitteen 3 kohdan 5 b pätevyysvaatimukset.

8 §
Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta

Jos tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta voidaan täydentää vuoden 2004 loppuun mennessä. Täydennettäessä ilmoitusta on osoitettava, että vastuuhenkilö täyttää tämän asetuksen liitteen 3 pätevyysvaatimukset.

10 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen vaatimuksia valvovat ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvontaviranomaiset. Tämän asetuksen 9 §:n vaatimusten noudattamista valvovat lisäksi omalta osaltaan terveydensuojeluviranomaiset siltä osin kuin kyse on elintarvikkeiden säilytykseen käytetyistä kylmälaitteista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Jos tämän asetuksen 4 a §:n mukaisesta toiminnasta on tehty ilmoitus turvatekniikan keskukselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja vastuuhenkilö sekä asennus- ja huoltohenkilökuntaan kuuluvat ovat täyttäneet asetuksen mukaiset pätevyysvaatimukset, toiminnanharjoittajan ei tarvitse tehdä toiminnasta uutta ilmoitusta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000, EYVL N:o L 244, 29.9.2000, s. 1

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

LIITE 3

1. Kylmäalan pätevyysvaatimukset, yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet

a) Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset:

Pohjakoulutuksena jokin seuraavista i) kylmäalalle soveltuva vähintään teknikkotasoinen tutkinto, ii) kylmäalan erikoisammattitutkinto tai iii) kylmäalan ammattitutkinto. Työkokemuk-sena vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalla.

Vaadittavat osaamisalueet ovat i) kylmäalaan liittyvän työturvallisuus-, terveys- ja ympäristö-lainsäädännön tuntemus, ii) kylmäalan standardien tuntemus, iii) kylmäaineen käsittelyn tuntemus ja taidot (jäähdytysaineen käsittely, henkilökohtaiset suojaimet, vuotojen ehkäisy), iv) jäähdytystekniikan tuntemus (jäähdytysprosessi, jäähdytysnesteet, jäähdytysosat ja tarvikkeet, sähkö- ja valvontatoiminnat, ylläpito, korjaus, toimintakaaviot, jäähdytysjärjestelmät, lämpö- ja painelaskelmat, jäähdytysjärjestelmistä tulevan tiedon analysointi) sekä v) tiedot energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä.

Kylmäalalle soveltuvan vähintään teknikkotason tutkinnon suorittaneelta vaaditaan vain edellä mainittujen lainsäädäntöosien suorittamista.

b) Asennus- ja huoltohenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kylmäalan asennus- ja huoltotöitä sekä valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on suorittanut i) kylmäalan erikoisammattitutkinnon tai ammattitutkinnon, ii) kylmäalalle soveltuvan perustutkinnon tai vastaavan tai perustutkinnon osan taikka osat, joka sisältää tai jotka sisältävät 1 a kohdassa vaaditut osaamisalueet työturvallisuudesta, kylmäaineen käsittelystä, jäähdytystekniikasta ja energiatehokkuudesta ja sen jälkeen hankkinut vuoden työkokemuksen kyseisistä kylmäalan töistä taikka iii) hankkinut kolmen vuoden työkokemuksen kyseisistä kylmäalan töistä ja riittävät alan perustiedot sisältäen osaamisalueet työturvallisuudesta, kylmäaineen käsittelystä, jäähdytystekniikasta ja energiatehokkuudesta.

2. Kylmäalan pätevyysvaatimukset, enintään 3 kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet

a) Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Pohjakoulutuksena jokin seuraavista: i) kotitalouskonealan erikoisammattitutkinto tai ammat-titutkinto, ii) kiinteiden jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden taikka lämpöpumppujen asennuk-seen ja huoltoon soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto, iii) edellä mainittujen laitteiden asennukseen ja huoltoon soveltuva perustutkinto tai vastaava tutkinto. Lisäksi työkokemuksena vaaditaan vähintään vuoden työkokemusta kylmäalalta. Ilman edellä todettua pohjakoulutusta pätevyysvaatimuksen täyttäminen edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta oman alan töistä ja riittävät alan perustiedot sisältäen vaadittavissa osaamisalueissa mainitut asiat. Kiinteillä jäähdytys- tai ilmastointilaitteilla tarkoitetaan tässä muita kuin kohdassa 5 tarkoitettuja laitteita.

Vaadittavat osaamisalueet ovat i) kylmäaineiden käsittely, tuntemus ja taidot (jäähdytysaineen käsittely, henkilökohtaiset suojaimet, vuotojen ehkäisy), ii) oman alan kylmäalaan liittyvän työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännön tuntemus sekä iii) perehtyneisyys työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin.

b) Asennus- ja huoltohenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alan asennus- ja huoltotöitä sekä valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on suorittanut i) kotitalouskonealan ammattitutkinnon tai kiinteiden jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden taikka lämpöpumppujen asennukseen ja huoltoon soveltuvan ammattitutkinnon, ii) edellä mainittujen laitteiden asennukseen ja huoltoon soveltuvan perustutkinnon tai vastaavan tai perustutkinnon osan taikka osat, joka sisältää tai jotka sisältävät asianomaisten laitteiden toiminnan ja niiden korjaustoimenpiteiden tuntemuksen taikka iii) hankkinut vuoden työkokemuksen kyseisistä alan töistä ja riittävät alan perustiedot työturvallisuudesta ja kylmäaineen käsittelystä. Kiinteillä jäähdytys- tai ilmastointilaitteilla tarkoitetaan tässä muita kuin kohdassa 5 tarkoitettuja laitteita.

3. Sammutus- ja torjuntalaitteiden asennuksen ja huollon pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimuksena on vastaava pätevyysvaatimus kuin pelastustoimen laitteiden teknisistä

vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetussa laissa (562/1999) säädetty pätevyys sammutuslaitteiden asennukseen ja huoltoon.

4. Jätteenkäsittely- ja hyödyntämisalan pätevyysvaatimukset

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena on pohjakoulutuksena tekninen koulutus tai jä-teasemanhoitajan peruskoulutus tai molemmat. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kaksi vuotta työkokemusta teknisten laitteiden asennuksesta ja huollosta tai jätehuollosta.

Vaadittavat tiedot ovat i) perehtyneisyys käsiteltävään laitetyyppiin, ii) perehtyneisyys työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin, sekä iii) perehtyneisyys terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiin.

5. Kulkuvälineiden tai työkoneiden kylmälaitteiden asennuksen ja huollon pätevyysvaa-timukset

a) Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena on i) 1―2 kohdassa tarkoitettu vastuuhenkilön pätevyysvaatimus, ii) kulkuvälineen tai työkoneen huoltoon soveltuva, vähintään teknikko- tai työteknikkotasoinen tutkinto ja kahden vuoden työkokemus kyseisten kulkuvälineiden tai työkoneiden huollosta, iii) soveltuva autoalan erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja kahden vuoden työkokemus kyseisten kulkuvälineiden tai työkoneiden huollosta taikka iv) kulkuvälineiden tai työkoneiden asennukseen ja huoltoon liittyvä perustutkinto ja vähintään kolme vuotta kokemusta alan töistä. Ilman edellä todettua pohjakoulutusta pätevyysvaatimuksen täyttäminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta alan töistä ja riittävät alan perustiedot sisältäen vaadittavissa osaamisalueissa mainitut asiat.

Vaadittavat osaamisalueet ovat i) perehtyneisyys kyseiseen kylmä- tai ilmastointilaitetyyppiin, ii) perehtyneisyys työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin, sekä iii) perehtyneisyys oman alan terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiin.

Kulkuvälineen tai työkoneen kylmälaitteen valmistajan tai maahantuojan antama koulutus voidaan hyväksyä osaksi i-ii kohdassa vaadittujen osaamisalueiden mukaisen pätevyyden osoittamista.

b) Asennus- ja huoltohenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alan asennus- ja huoltotöitä sekä valvomaan niitä katsotaan henkilö, jolla on i) 1―2 kohdassa tarkoitettu asennus- ja huoltohenkilökunnan pätevyys, ii) kulkuvälineen tai työkoneen huoltoon soveltuva ammattitutkinto tai perustutkinto taikka iii) vähintään vuoden työkokemus kyseisen kulkuvälineen tai työkoneen korjausalan töistä ja riittävät perustiedot työturvallisuudesta ja kylmäaineen käsittelystä.

6. Kohtia 1―5 koskeva lisäys

Jos tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, toiminnanharjoittajan ilmoittaman vastuuhenkilön sekä toiminnanharjoittajan palveluksessa vastaavassa työtehtävässä toimineen asennus- ja huoltohenkilökunnan sekä jätehuollon vastuuhenkilön katsotaan täyttävän tämän liitteen mukaiset pätevyysvaatimukset 31 päivään joulukuuta 2004.

Jos 1―4 kohdassa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen 31 päivänä joulukuuta 2001 tai 5 kohdassa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen 1 päivänä tammikuuta 2004 ja vastuuhenkilön pätevyys osoitetaan ennen 1 päivää tammikuuta 2005, toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksen osoittamiseksi riittää, että vastuuhenkilö on suorittanut osaamisalueista lainsäädäntöä koskevan osan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.