1238/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä luetellut suoritteet.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) koulutuspalvelut;

2) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö;

3) ympäristölupaviraston hallinnassa olevien huonetilojen käyttö:

4) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset asiakirjoista;

5) muut vastaavat suoritteet.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristölupaviraston päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.