1230/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta

Peruspalveluministerin esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausaineasetuksen (1603/1993) 9 a §:n 1 momentin johdantokappale, 9 c §:n 1 momentti, 9 e §:n 1 ja 2 momentti ja 12 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 9 a §:n johdantokappale ja 9 e §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 952/1995, 9 c §:n 1 momentti asetuksissa 651/1994 ja 952/1995 sekä 12 a §:n 3 momentti asetuksessa 651/1994, seuraavasti:

9 a §
Lupa valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen

Haettaessa lupaa Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden, lukuun ottamatta etikkahappoanhydridiä ja kaliumpermanganaattia, valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen, mukaan lukien maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittaminen Suomen ja jonkin Euroopan unioniin kuuluvan valtion välillä, hakemukseen on liitettävä:


9 c §
Vientitoimituskohtainen lupa maastavientiin

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maastavienti valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, on sallittua ainoastaan, jos lääkelaitos on myöntänyt kuhunkin vientitoimitukseen luvan. Sama koskee mainitun sopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien seuraavien aineiden vientiä:

1) antraniilihappo, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Bolivia, Chile, Ecuador, Intia, Kolumbia, Meksiko, Peru, Turkki, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

2) fenyylietikkahappo ja piperidiini, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Amerikan yhdysvallat, Bolivia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Meksiko, Peru, Turkki, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

3) metyylietyyliketoni, rikkihappo ja tolueeni, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Kolumbia, Panama, Paraguay, Peru, Syyria, Thaimaa, Turkki, Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

4) asetoni ja etyylieetteri, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Iran, Kolumbia, Libanon, Meksiko, Myanmar (Burma), Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

5) kloorivetyhappo, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Iran, Kolumbia, Libanon, Myanmar (Burma), Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki, Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.


9 e
Toiminnanharjoittamista koskeva ilmoitus

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien aineiden sekä etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin valmistusta, maahantuontia, maastavientiä, kauttakuljetusta, kaupanpitoa, varastointia ja jakelua harjoittavien tulee tehdä lääkelaitokselle toiminnanharjoittamisilmoitus. Valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamista koskevaan ilmoitukseen tulee sisällyttää vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 a §:ssä tarkoitettua lupaa sekä ilmoitukseen, joka koskee maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittamista Suomen ja sellaisen valtion välillä, joka ei kuulu Euroopan unioniin tai Suomen kautta tapahtuvan kauttakuljetuksen harjoittamista sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 b §:ssä tarkoitettua lupaa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ilmoitusvelvollisuus koskee asetonin, etyylieetterin, metyylietyyliketonin, rikkihapon, kloorivetyhapon ja tolueenin osalta kuitenkin ainoastaan maastavientitoimintaa Suomesta valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, ja tällöinkin vain, kun vietävän aineen määrä tai, jos on kysymys seoksesta, vietävän seoksen sisältämän kyseisen aineen määrä, ylittää kalenterivuoden aikana seuraavat määrät: asetoni 50 kg, etyylieetteri 20 kg, metyylietyyliketoni 50 kg, rikkihappo 100 kg, kloorivetyhappo 100 kg, tolueeni 50 kg.


12 a §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden päällysmerkinnät sekä niiden lähetyksiä ja luovutuksia koskevien asiakirjojen tiedot

Edellä 2 momentissa tarkoitettu tietojenantovelvoite koskee etikkahappoanhydrin, kaliumpermanganaatin, antraniilihapon, fenyylietikkahapon ja piperidin osalta lähetyksiä tai luovutuksia, jotka ylittävät seuraavat määrät: etikkahappoanhydridi 100 l, kaliumpermanganaatti 100 kg, antraniilihappo ja sen suolat 1 kg, fenyylietikkahappo ja sen suolat 1 kg, piperidiini ja sen suolat 0,5 kg.


Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.