1168/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista 24 päivänä tammikuuta 1996 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (72/1996) 6 §, sellaisena kuin se on päätöksessä 178/1997, ja

muutetaan 1, 3 ja 5 § seuraavasti:

1 §
Maksupaikat

Veronkantolaissa (611/1978) tarkoitetut tai muussa laissa erikseen säädetyt veronkantolain säännöksien mukaisesti kannettavat verot, maksut ja muut suoritukset voidaan maksaa ilman suorittamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia jäljempänä tässä pykälässä tarkoitettuihin tullilaitoksen ja lääninhallituksen toimipaikkoihin.

Veroja vastaanottavia tullilaitoksen toimipaikkoja on Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Turussa, Porissa, Vaasassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Joensuussa, Torniossa, Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Muoniossa.

Veroja vastaanottavia lääninhallituksen toimipaikkoja ovat Hämeenlinnan, Turun, Mikkelin, Oulun ja Rovaniemen toimipaikat sekä alueelliset palveluyksiköt Vaasassa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Kuopiossa.

Ahvenanmaan maakunnassa verot, maksut ja muut suoritukset voidaan maksaa Ahvenanmaan lääninhallitukseen.

3 §
Valmisteverojen maksupaikat

Valmisteverotuslaissa (1469/1994) tarkoitetut verot ja maksut voidaan maksaa ilman suorittamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia tullilaitoksen toimipaikkoihin.

5 §
Rahalaitoksen viivästyskorko

Jos rahalaitos laiminlyö pankin konttoreiden ja pankin asiamiesten vastaanottamien tässä päätöksessä tarkoitettujen verovarojen siirtämisen tai tilittämisen valtion maksuliiketilille määräajassa, sen on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa viivästysajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös valmisteverotuslaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen siirtämiseen tai tilittämiseen tullilaitoksen maksuliiketilille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Asetuksen 1 §:n 3 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.