1167/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun asetuksen (635/1993) 1 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 435/2000, sekä 26 c §:n 4 momentti ja 26 d §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 435/2000 sekä

lisätään asetukseen uusi 26 e §, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alusjätelailla aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annettua lakia (300/1979);

2) Marpol 73/78-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja tähän pöytäkirjaan myöhemmin tehtyjä muutoksia;

3) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa käyttäen määritettyä vetoisuutta;

4) kotimaanliikenteellä liikennettä kahden kotimaan sataman välillä; liikenne kotimaan satamasta toiseen Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta rinnastetaan kotimaan liikenteeseen samoin kuin liikenne Saimaan kanavan kautta Viipuriin;

5) pysyvällä öljyllä raakaöljyä, raskasta poltto- ja dieselöljyä, voiteluöljyä ja muita pysyvyydeltään näihin verrattavia öljytuotteita sekä öljyjätteitä.

26 c §
Alusjätteiden jättöpakko

Merenkulkulaitos myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden ja lastijätteiden jättöpakkoa koskevia poikkeuksia aluksille, jotka ovat säännöllisessä liikenteessä ja joilla on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Merenkulkulaitokselle on toimitettava poikkeuspäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla selvitys siitä, että alus käyttää pääosin jätehuoltosopimuksen mukaisia palveluita.

26 d §
Alusjätteistä ilmoittaminen

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske kalastusaluksia eikä huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa.

Merenkulkulaitos myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden ja lastijätteiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia poikkeuksia aluksille, jotka ovat säännöllisessä liikenteessä ja joilla on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Merenkulkulaitokselle on toimitettava poikkeuspäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla selvitys siitä, että alus käyttää pääosin jätehuoltosopimuksen mukaisia palveluita.

26 e §
Sataman jätehuoltosuunnitelma

Sataman jätehuoltosuunnitelman on katettava kaikentyyppiset kyseisessä satamassa tavallisesti käyvistä aluksista peräisin olevat jätteet. Suunnitelma on laadittava sataman koon ja siellä käyvien alustyyppien mukaisesti.

Sataman jätehuoltosuunnitelmassa on selostettava seuraavat seikat:

1) arvio sataman vastaanottolaitteiden tarpeesta satamassa tavallisesti käyvien alusten tarpeiden mukaisesti;

2) kuvaus sataman vastaanottolaitteiden tyypistä ja kapasiteetista;

3) yksityiskohtainen kuvaus aluksesta peräisin olevan jätteen vastaanotto- ja keräysmenettelyistä;

4) kuvaus maksujärjestelmästä;

5) menettelyt, joilla ilmoitetaan sataman vastaanottolaitteiden väitetystä puutteellisuudesta;

6) menettelyt, joita noudatetaan sataman käyttäjien, jäteurakoitsijoiden, satamaterminaalien hoitajien ja muiden asianomaisten osapuolten kanssa käytävissä neuvotteluissa;

7) vastaanotettavien aluksella syntyvien jätteiden lajit ja määrät.

Lisäksi sataman jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat seikat:

1) yhteenveto asiaan liittyvästä lainsäädännöstä ja jätteiden toimittamiseen liittyvistä muodollisuuksista;

2) tiedot suunnitelman täytäntöönpanosta vastaavasta yhdestä tai useammasta henkilöstä;

3) kuvaus satamassa mahdollisesti olevista jätteen esikäsittelylaitteista ja -prosesseista;

4) kuvaus menetelmistä, joilla sataman vastaanottolaitteiden käyttöä seurataan;

5) kuvaus aluksella syntyvien jätteiden vastaanotettujen määrien kirjaamismenetelmistä;

6) kuvaus aluksella syntyvän jätteen käsittely- tai hyödyntämismenetelmistä.

Sataman pitäjän on sopivalla tavalla tiedotettava sataman käyttäjille seuraavista seikoista:

1) selostus aluksella syntyvän jätteen asianmukaisen toimittamisen keskeisestä merkityksestä;

2) kunkin laituri- ja ankkuripaikan sataman vastaanottolaitteiden sijainti kartan tai kaavion avulla;

3) luettelo tavallisesti käsiteltävistä aluksella syntyvistä jätteistä;

4) luettelo yhteyspisteistä, palvelujen toimittajista ja tarjolla olevista palveluista;

5) kuvaus jätteen toimittamismenettelystä;

6) kuvaus maksujärjestelmästä;

7) menettely, jolla ilmoitetaan sataman vastaanottolaitteiden puutteellisuuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Merenkulkulaitoksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa 26 c §:n 4 momentin ja 26 d §:n 3 momentin perusteella antamat poikkeuspäätökset ovat voimassa enintään 27 päivään syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY; EYVL N:o L 332, 28.12.2000, s. 81

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.