1162/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 22 §,

muutetaan 5 luvun otsikko sekä 24, 25 ja 27―29 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Vuositulorajan soveltaminen vaatimuksesta

Työnantajan on palkansaajan vaatimuksesta laskettava ennakonpidätys ainoastaan vuositulorajaa käyttäen.

5 luku

Palkkakirjanpitoa ja muistiinpanoja koskevat säännökset

24 §
Palkkakortti

Työnantajan tulee pitää jokaisesta palkansaajasta kalenterivuosittain palkkakorttia. Palkkakorttia voidaan pitää myös siten, että siinä tarvittavat tiedot voidaan koota yhteen. Palkkakortista käyvät selville seuraavat tiedot:

1) palkansaajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoite;

2) ennakonpidätystä koskevat määräykset;

3) aika, jolta palkka on maksettu päivämäärineen;

4) rahapalkan määrä;

5) luontoisedun raha-arvo;

6) ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkasta vähennetty määrä;

7) palkan määrä, josta ennakonpidätys on toimitettava;

8) ennakonpidätyksen määrä;

9) ennakkoperintälain 15 §:ssä tarkoitettujen työstä johtuvien kustannusten korvausten maksettu määrä.

Edellä 1 momentin 3―9 kohdissa tarkoitetut tiedot merkitään palkanmaksuittain.

Palkkakorttiin tai sen liitteeseen on merkittävä luontoisedun laatu ja laskentaperuste sekä palkansaajan edusta työnantajalle maksama määrä, ennakkoperintälain 15 §:n mukaan maksetun korvauksen laatu ja peruste sekä sanotun pykälän perusteella palkasta vähennetyn määrän laatu ja peruste.

Kalenterivuoden päätyttyä on palkkakorttiin merkittävä 1 momentin 4―9 kohdissa tarkoitettujen määrien vuosittaiset yhteismäärät.

Silloinkin kun palkasta ei ole toimitettava ennakonpidätystä, on palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkittävä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

Jos palkka on maksettu ulkomailla suoritetusta työstä ja palkasta ei tuloverolain 77 §:n perusteella ole toimitettava ennakonpidätystä tai se on toimitettava vain osasta palkkaa, on palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkittävä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot sekä valtio, jossa on työskennelty, työntekopaikkakunta, ulkomailla oleskelun kesto kussakin valtiossa sekä oleskelun aikana tapahtuneet Suomessa käynnit.

Jos palkansaaja työskentelee lähetettynä työntekijänä tai muutoin ulkomailla sairausvakuutuslain (703/2003) 33 a §:ssä tai työnantajan sosiaaliturvasta annetun lain (705/2003) 2 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkitään 6 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi se sairausvakuutuslain 33 a §:ssä tarkoitettu vakuutuspalkka, jota ulkomaan työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksun perusteena.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen perusteita on muutettu tai tietoja on muutoin korjattu, on alkuperäinen tieto säilytettävä ja uusi tieto sekä ajankohta, josta alkaen sitä sovelletaan, on merkittävä palkkakorttiin tai sen liitteeseen.

25 §
Palkkalista ja palkkasuoritusten yhdistelmä

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan tulee laatia palkanmaksuittain palkkalista, josta palkansaajittain käyvät selville:

1) palkansaajan nimi;

2) palkanmaksukausi;

3) palkanmaksupäivä;

4) rahapalkan määrä;

5) luontoisedun raha-arvo;

6) edellä 24 §:n 7 momentissa tarkoitettu vakuutuspalkka;

7) ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkasta vähennetty määrä;

8) palkan määrä, josta ennakonpidätys on toimitettava;

9) ennakonpidätyksen määrä;

10) ennakkoperintälain 15 §:ssä tarkoitettujen työstä johtuvien kustannusten korvausten määrä;

11) palkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen vähennetty määrä;

12) palkansaajalle maksettu tai tilille merkitty määrä.

Palkkalistaan on merkittävä myös 1 momentin 4―12 kohdissa tarkoitettujen määrien yhteismäärät.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun työnantajan on laadittava palkkalistoista ja muista kalenterikuukauden aikana tapahtuneista palkkasuorituksista yhdistelmä, josta käy ilmi ennakkoperintälain 32 §:ssä tarkoitettuun valvontailmoitukseen merkityt tiedot.

27 §
Ennakonpidätysten tili ja kirjausketju

Kirjanpitovelvollisen työnantajan tulee kirjanpitoonsa kirjata ennakonpidätykset ennakonpidätysten tiliä käyttäen.

Palkka ja muut kirjaukset on merkittävä palkkakirjanpitoon ja muistiinpanoihin siten, että kirjausten yhteys palkkalistasta palkkakorttiin sekä verovirastolle maksettavaan määrään ja annettaviin ilmoituksiin on vaikeuksitta todettavissa.

28 §
Koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttö

Mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään tai sen nojalla määrätään koneellisten tietovälineiden hyväksikäytöstä, koskee myös palkkakirjanpitoa. Verohallituksen tai veroviraston kehotuksesta palkkakirjanpito on saatettava välittömästi työnantajan kustannuksella selväkieliseen kirjalliseen muotoon. Palkkakirjanpidon verotarkastus voidaan suorittaa myös elektronisia välineitä käyttäen.

Mitä 1 momentissa säädetään koskee soveltuvin osin myös muistiinpanoja.

29 §
Palkkakirjanpitoa koskevien säännösten soveltaminen muuhun suorituksen maksajaan ja saajaan

Mitä tässä luvussa säädetään työnantajasta ja palkansaajasta koskee soveltuvin osin myös muuta suorituksen maksajaa ja saajaa.

Palkkakirjanpito ja muistiinpanot on laadittava siten, että niistä käyvät riittävästi eriteltyinä selville ennakkoperintälain 13 §:n mukaiset palkat ja muut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004, kuitenkin siten, että 5 a § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.