1156/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyyskassalain täytäntöönpanosta 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (272/2001) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2―7 § ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Työttömyyskassan on vuosittain lokakuun 15 päivään mennessä toimitettava työttömyysvakuutusrahastolle perusteltu arvio työttömyyskassalle seuraavana vuonna maksettavista työttömyyskassalain (603/1984) 7 luvun ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 9 luvun 7 §:n mukaisista rahoitusosuuksista, työttömyyskassan seuraavaa vuotta koskeva talousarvio sekä muut työttömyysvakuutusrahaston määräämät selvitykset.

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassalle kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa tasasuuruisina erinä 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusosuuksien yhteismäärästä. Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten etuuksien ennakosta maksetaan kuitenkin yksi kahdeksasosa tammikuussa ja loput kuukausittain tasasuuruisina erinä. Työttömyyskassan toimiala ja sen kausivaihtelut huomioon ottaen työttömyysvakuutusrahasto voi työttömyyskassan esityksestä maksaa ennakot edellä mainitusta poiketen.


2 §

Työttömyysvakuutusrahaston tulee maksaa kuukausittaiset ennakot työttömyyskassalle siten, että valtionosuus ja kolmasosa työttömyysvakuutusrahaston osuudesta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä ja kaksi kolmasosaa työttömyysvakuutusrahaston osuudesta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä.

3 §

Työttömyysvakuutusrahasto voi tarkistaa työttömyyskassalle maksettavia ennakkoja, jos niiden perusteet ovat muuttuneet. Työttömyysvakuutusrahasto voi myös määrätä työttömyyskassan palauttamaan liikaa maksettujen ennakkojen määrän.

4 §

Työttömyyskassan on toimitettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain 7 luvun mukaisia rahoitusosuuksia koskeva hakemus Vakuutusvalvontavirastolle ja opintososiaalisten etuuksien rahoitusosuuksia koskeva hakemus työministeriölle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksiin on liitettävä työttömyyskassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä muut Vakuutusvalvontaviraston ja työministeriön määräämät selvitykset.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille maksettavat rahoitusosuudet Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Työministeriö vahvistaa kuitenkin työttömyyskassoille maksettavat opintososiaalisten etuuksien rahoitusosuudet. Ministeriöiden on toimitettava rahoitusosuuksien määriä koskevat päätöksensä tiedoksi työttömyysvakuutusrahastolle, jonka tulee ottaa päätökset huomioon työttömyyskassoille maksettavissa ennakoissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön vahvistettua työttömyyskassan rahoitusosuudet vähennetään liikaa maksetut ennakot seuraavan vuoden ennakkomaksuista. Jos ennakoita on maksettu vahvistettuja rahoitusosuuksia vähemmän, maksetaan lopullisten rahoitusosuuksien ja maksettujen ennakoiden välinen erotus työttömyyskassalle lisämaksuna.

6 §

Työttömyysvakuutusrahaston on vuosittain marraskuun 10 päivään mennessä toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle ja työministeriölle arvio työttömyyskassoille seuraavana vuonna maksettavista valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö ja työministeriö vahvistavat työttömyysvakuutusrahastolle seuraavana vuonna maksettavat ennakot työttömyysvakuutusrahaston arvion perusteella enintään valtion talousarviossa sanottuihin tarkoituksiin osoitettujen määrärahojen suuruisina. Ennakot on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Samalla kumpikin ministeriö vahvistaa arvion kulumassa olevan vuoden valtion lopullisen suorituksen määrästä. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen valtionosuuksien ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä tai kulumassa olevan vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa työttömyysvakuutusrahastolle ennakkoa kuukausittain jaettuna tasasuuruisiin kuukausieriin, jollei työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu. Työministeriö maksaa työttömyysvakuutusrahastolle ennakkoa siten, että tammikuussa maksetaan yksi kahdeksasosa vahvistetusta ennakosta ja loput kuukausittain tasasuuruisina erinä, jollei työttömyysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu.

7 §

Jos työttömyysvakuutusrahasto on 3 §:n mukaisesti tarkistanut ennakoita tai työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan tarve työttömyyskassoille maksettavien ennakoiden tarkistukseen on olemassa, on työttömyysvakuutusrahaston tehtävä esitys sosiaali- ja terveysministeriölle tai työministeriölle valtionosuuksien ennakoiden määrän tarkistamisesta, jos valtionosuutta vastaavien ennakoiden muutos on olennainen. Kumpikin ministeriö voi omasta aloitteestaan tarkistaa työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa ennakkoa, jos sen arvion mukaan valtionosuuden ennakon maksamisen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

8 §

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työministeriö vahvistavat työttömyysvakuutusrahastolle suoritettavan valtionosuuden määrän viipymättä sen jälkeen, kun työttömyyskassojen rahoitusosuuksia koskevat päätökset on 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettu tiedoksi työttömyysvakuutusrahastolle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.