1155/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (862/1998) 2§:n 2―4 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 ja 7 §, 8 §:n 3 ja 5 kohta, 9, 10 ja 13 §, sekä

lisätään 14 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

2 §

Rahaston asioita hoitaa hallitus, jossa on 12 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että 8 jäsentä edustaa työnantajia ja 4 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajuus määräytyy siten, että samanaikaisesti toisen puheenjohtajana on työnantajien edustaja ja toisen työntekijöiden edustaja.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

4 §

Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka milloin vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä sitä ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää.


6 §

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto rahaston hallinnosta ja tileistä;

2) päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai muista toimenpiteistä, joihin rahaston hallinto ja tilit saattavat antaa aihetta;

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) vahvistetaan rahaston tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä päätetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisesta työttömyysvakuutusmaksujen määriä koskevasta hakemuksesta;

2) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi;

3) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten vaali seuraavaksi kalenterivuodeksi;

4) valitaan tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tilikauden tilit ja hallinto;

5) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten; uusi hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi ensimmäisessä kokouksessaan;

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 §

Sen lisäksi, mitä edellä säädetään hallintoneuvoston tehtävistä, hallintoneuvoston tehtävänä on määrätä rahaston varojen sijoittamisessa noudatettavista periaatteista ja käsitellä ne hallitukselle kuuluvat asiat, jotka hallitus on asian laajakantoisuuden tai periaatteellisen merkityksen vuoksi siirtänyt hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:


3 ) nimetä rahaston toimitusjohtaja, ottaa ja vapauttaa rahaston muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänhoitonsa ehdot;


5 ) laatia vuosittain rahaston talousarvio sekä rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus;


9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on kokouksessa läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuina.

Asioiden käsittelyssä hallituksen kokouksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä edellä säädetään hallintoneuvoston kokouksesta.

Hallituksen kokouksesta tehdään pöytäkirja.

10 §

Rahaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai rahaston toimihenkilö yksin.

13 §

Hallituksen jäsen tai rahaston toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella on rahastolle aiheuttanut. Jos vahinko on useamman aiheuttama, jokainen vastaa siitä omasta ja toistensa puolesta.

14 §

Rahaston tulee toimittaa Vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä sekä antaa muut Vakuutusvalvontaviraston pyytämät valvontaa varten tarpeelliset tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.