1147/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

muutetaan koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta 23 päivänä marraskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1005/2000) 4 §:n 1 ja 2 momentti ja 8 § sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 785/2002, uusi 11 a kohta seuraavasti:

2 §
Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntia ovat:


11 a ) kuvataiteen koulutustoimikunta;


4 §
Toimikuntien kokoonpano

Opetusministeriö kutsuu koulutustoimikuntiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään 10 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Opetusministeriö voi koulutustoimikunnan esityksestä määrätä yhden tai useamman pysyvän asiantuntijan koulutustoimikuntaan.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa ainakin opetushallintoa, opettajia, työnantajia ja työntekijöitä. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat nimetään alan keskeisimpien järjestöjen ehdotuksesta. Kuvataiteen koulutustoimikuntaa asetettaessa voidaan poiketa työnantaja- ja työntekijäjäseniä koskevasta vaatimuksesta.


8 §
Erinäiset säännökset

Toimikuntien tulee toimittaa vuosittain opetusministeriölle työsuunnitelma ja toimintakertomus.

Toimikunta, jaosto tai neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

Toimikunta, jaosto tai neuvottelukunta on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, kutsutaan hänen tilalleen uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Toimikuntien ja niiden jaostojen sihteereinä toimivat opetushallituksen määräämät opetushallituksen virkamiehet. Neuvottelukunnan sihteereinä toimivat opetusministeriön määräämät ministeriön virkamiehet.

Toimikuntien, jaostojen ja neuvottelukunnan sihteeri- ja toimistotehtävät hoidetaan opetushallituksessa ja opetusministeriössä virkatyönä.

Opetusministeriö päättää toimikuntien, jaostojen ja neuvottelukunnan puheenjohtajien, jäsenten, sihteerien ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.