1117/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,

muutetaan 8―10, 42, 44 ja 45 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § asetuksissa 770/2001 ja 1246/2002 sekä 9 ja 10 § asetuksessa 186/1999 ja mainitussa asetuksessa 1246/2002, sekä

lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 292/1998, uusi 4 momentti ja asetuksesta mainitulla asetuksella 186/1999 kumotun 60 §:n tilalle uusi 60 § seuraavasti:

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta;

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―48, 48 a, 49―51, 51 a ja 52―56 §:ssä säädetyin edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyttöä siirtoluvalla.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan soveltuvin osin rekisteriin merkittäviksi ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on katsastettu;

d) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvussa tarkoitetut tiedot;

g) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.

19 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

4. Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Ajoneuvohallintokeskus voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Jos ajoneuvon luovuttamisen ajankohdasta ei saada luotettavaa selvitystä, luovutuksen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Ajoneuvohallintokeskus on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

42 §
Rekisteriin merkittävät ajoneuvot

1. Ajoneuvojen autokiinnitystä varten ajoneuvoliikennerekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä merkitty rekisteriin:

a) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu, linja-auto, traktori ja moottorityökone ehdolla, että ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; ja

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, umpirenkain tai metallisin telaketjuin varustettu traktori ja moottorityökone sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone.

2. Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisteriin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvussa tarkoitetut tiedot.

44 §
Rekisteriin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä merkitty rekisteriin. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin.

45 §
Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen

1. Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava rekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi siten kuin ajoneuvolain 8 §:ssä säädetään, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu. Tällöin rekisteröinnissä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 4―6 luvussa säädetään.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta tai jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä.

60 §
Ajoneuvon kotipaikka

Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan kotikuntaa taikka omistavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijaintikuntaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.