1116/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) mukaiset tarkemmat säännökset ajoneuvoliikennerekisteriin talletettavista tiedoista, ajoneuvoon liittyvistä tiedoista otantaperusteena ja velvollisuudesta ilmoittaa rekisterissä havaituista virheistä.

2 §
Rekisteri

Rekisterillä tarkoitetaan tässä asetuksessa ajoneuvoliikennerekisteriä.

2 luku

Luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä talletettavat tiedot

3 §
Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön perustiedot

Rekisteriin talletettavista luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön perustiedoista säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 4 §:ssä ja arkaluonteisista tiedoista lain 6 §:ssä.

4 §
Ajokorttilupatiedot

Ajokorttilupatietoina rekisteriin talletetaan luvan myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista koskevat tiedot, tieto haettavasta ajokorttiluokasta ja luvan erityisehdot.

5 §
Ajokorttitiedot

Ajokorttitietoina rekisteriin talletetaan tieto ajokortin myöntämisestä, voimassaolosta, lajista ja luokasta, ajo-oikeudesta, sen erityisehdoista ja rajoitusehdoista sekä ikä- ja terveysvaatimuksia koskevista poikkeusluvista.

Rekisteriin talletetaan ulkomailla annetun ajokortin haltijan tiedot, jos hänet on täällä tuomittu tieliikennelain (267/1981) 75 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta taikka paljastinlaiterikkomuksesta. Rikesakon saaneesta talletetaan kuitenkin tiedot vain, jos rikesakko on määrätty ylinopeusrikkomuksesta. Rekisteriin talletetaan ajokorttiasetuksen (845/1990) 11 §:n 6 momentissa tarkoitettu tieto ajokortin myöntäneestä valtiosta ja ajokortista ilmenevä tieto myöntämispäivästä kunkin luokan kohdalta erikseen sekä tieto ajokorttiasetuksen 33 §:ssä tarkoitetun ajokortin haltijan ajokiellosta muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

6 §
ADR-ajolupatiedot

ADR-ajolupatietoina rekisteriin talletetaan tieto ajolupaopetuksen antajasta, ajolupakokeeseen ilmoittautumisesta, ajolupakokeen suorittamisesta ja hyväksymisestä sekä ajoluvan myöntämisestä, voimassaolosta, peruuttamisesta ja muusta sisällöstä.

7 §
Vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskevat tiedot

Vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskevina tietoina rekisteriin talletetaan tieto turvallisuusneuvonantajan todistukseen annettavan opetuksen antajasta, turvallisuusneuvonantajan kokeeseen ilmoittautumisesta, kokeen suorittamisesta ja hyväksymisestä sekä turvallisuusneuvonantajan todistuksen myöntämisestä, voimassaolosta ja muusta sisällöstä.

8 §
Kuljettajantutkintoon, kokeisiin, ajonäytteeseen, kuljettajaopetukseen, ajokokemustodistukseen sekä opetus- ja harjoituslupaan liittyvät tiedot

Rekisteriin talletetaan:

1) teoria-, ajo- ja käsittelykokeen tai ajonäytteen tietoina ilmoittautuminen ja kokeen tulos tai lausunto ajonäytteestä sekä kokeen suorittamiseen liittyviä tietoja;

2) tietoja kuljettajaopetuksen alkamisesta, opetuksen antajasta, opetusmääristä, jatko-opetuksesta ja pimeällä ajamisen opetuksen suorituspäivämäärä;

3) tietoja ajokokemustodistuksesta sekä todistuksen antajasta, esittäjästä ja hyväksyjästä.

Opetus- ja harjoitusluvasta rekisteriin talletetaan tieto opetuksessa käytettävän ajoneuvon rekisteritunnuksesta, luvan myöntämis- ja luovutuspäivämäärästä, voimassaoloajasta, luvan myöntäneestä poliisiyksiköstä sekä luvan peruuttamisesta. Lisäksi harjoitusluvasta talletetaan tieto luvan voimassaoloalueesta ja opetusluvasta tieto ajokorttiluokasta, jota varten opetusta annetaan, sekä opetettavan henkilötunnus.

9 §
Ajopiirturikortteja koskevat tiedot

Tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisista kuljettaja-, korjaamo-, valvonta- ja yrityskorteista rekisteriin talletetaan korttien hakemista, myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista koskevat tiedot.

10 §
Henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan tiedot

Henkilöauton ammattiajoluvasta ja liikenneopettajaluvasta rekisteriin talletetaan luvan myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista sekä luvan erityisehtoja koskevat tiedot. Lisäksi henkilöauton ammattiajoluvasta talletetaan tieto ikä- ja terveysvaatimuksia koskevasta poikkeusluvasta.

11 §
Lakisääteisten verojen ja maksujen tiedot

Rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoverosta, polttoainemaksusta ja Ajoneuvohallintokeskuksen kantamasta autoverosta sekä niiden maksuunpanotiedot, tieto maksetuista ja maksamattomista veroista sekä maksu- ja perintätiedot. Lisäksi talletetaan tieto veron tai maksun laiminlyönnistä johtuvasta ajoneuvon käyttökiellosta sekä tieto verovapautuksista.

12 §
Konkurssia, velkajärjestelyä, yrityssaneerausta ja ajoneuvon ulosottoa koskevat tiedot

Rekisteriin talletetaan konkurssiin, velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen asettamiseen ja päättymiseen liittyvät tiedot ja ajoneuvon ulosottoa koskevat tiedot.

3 luku

Rekisteriin talletettavat muut tiedot

13 §
Ajoneuvon yksilöintitiedot

Ajoneuvon yksilöintitietoina rekisteriin talletetaan tieto valmistenumerosta ja ajoneuvon väristä.

14 §
Ajoneuvon tekniset tiedot

Ajoneuvon teknisinä tietoina rekisteriin talletetaan tiedot ajoneuvon yleisistä rakenneominaisuuksista, varusteista, mitoista, massoista, moottorista, voimansiirrosta, akselistoista, ohjauksesta, jarruista, korista, kytkennästä, polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä. Rekisteriin talletetaan lisäksi linja-autoja, pakettiautoja, erikoiskuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja koskevia erityistietoja.

15 §
Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia ja mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta, voimassaoloaika ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä, merkistä ja valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia ja mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä merkistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liittyviä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajoneuvon mallimerkinnälle annetusta myyntinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta, uuden ajoneuvon markkinoille tulopäivämäärä ja markkinoilta poistumispäivämäärä.

16 §
Ajoneuvon rekisteröintitiedot

Ajoneuvon rekisteröintitietoina rekisteriin talletetaan:

1) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä äidin- tai asiointikieli;

2) tieto siitä, onko omistaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö ja vastaava tieto haltijasta sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

3) omistajan ja haltijan vaihdoksen tapahtumapäivä sekä ensirekisteröintipäivä, uudelleenrekisteröintipäivä ja käyttöönottoajankohta;

4) rekisteritunnus ja tieto siitä, onko rekisterikilvessä kansallisuustunnus;

5) käyttötarkoitus, käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot, rekisteristä poistamisen päivä ja tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivästä sekä rekisteristä poistamisen syystä;

6) Ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 7 §:ssä tarkoitetut muut tiedot.

17 §
Liikennevakuutustiedot

Liikennevakuutustietoina talletetaan tieto vakuutuksesta ja sen voimassaolosta, vakuutusyhtiöstä sekä vakuutuksen maksamattomuudesta ja ajoneuvon seisonta-ajasta.

18 §
Ajoneuvon verotus- ja ulosottotiedot

Ajoneuvon verotustietoina rekisteriin talletetaan tieto säädettyjen verojen ajoneuvokohtaisesta määrästä, kannosta ja perinnästä sekä tieto autoverovapauden perusteena olevista laitteista ja mitoista. Ajoneuvon ulosottotietoina rekisteriin talletetaan oikeushallinnolta saadut tiedot ajoneuvon ulosmittaamisesta ja muista turvaamistoimenpiteistä.

19 §
Määräaikais- ja valvontakatsastustiedot

Rekisteriin talletetaan määräaikais- ja valvontakatsastustietoina ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen tai ajokieltoon liittyviä tietoja. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

20 §
Teknisten tienvarsitarkastusten tiedot

Teknistä tienvarsitarkastusta koskevina tietoina rekisteriin talletetaan ajoneuvon vikoihin liittyviä tietoja sekä tieto ajoneuvon määräämisestä ajokieltoon.

21 §
Ajoneuvon tilapäisen käytön tiedot

Koenumerotodistuksesta rekisteriin talletetaan todistuksen haltijan nimi, osoite, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, tieto ajoneuvon rekisteritunnuksesta, luokasta ja liikennevakuutuksesta sekä todistuksen myöntämispäivästä, voimassaoloajasta ja todistusta koskevista maksuista.

Siirtoluvasta rekisteriin talletetaan luvan haltijan nimi, osoite, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, tieto ajoneuvon merkistä, mallimerkinnästä, valmistenumerosta, rekisteritunnuksesta, liikennevakuutuksesta, luvan myöntämispäivästä, myöntäjästä, voimassaoloajasta, käyttötarkoituksesta ja lupaa koskevista maksuista sekä tarvittaessa ajoreitistä.

22 §
Kiinnitystiedot

Kiinnitystietoina rekisteriin talletetaan autokiinnityslaissa (810/1972) säädetyt tiedot.

4 luku

Erinäiset säännökset

23 §
Ajoneuvoon liittyvien tietojen käyttö otantaperusteena

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 19 §:n 4 momentin mukaisina ajoneuvoon liittyvinä tietoina voidaan otantaperusteena käyttää tämän asetuksen 13 §:n mukaisia ajoneuvon yksilöintitietoja, 14 §:n mukaisia ajoneuvon teknisiä tietoja, 15 §:n 1 ja 2 momentin mukaisia tyyppihyväksyntätietoja sekä 15 §:n 3 momentin mukaisia tietoja. Otantaperusteena voidaan lisäksi käyttää tietoa ajoneuvon haltijuussuhteen laadusta, ajoneuvon maahantuontitavasta, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivästä sekä käyttötarkoituksesta, liikennevakuutusyhtiöstä, katsastuslajista, -päivämäärästä ja -paikasta sekä yhdestä muusta ajoneuvoon liittyvästä tunnistetiedosta.

24 §
Tietojen korjaus

Jos katsastusluvan haltija, kuljettajantutkinnon vastaanottaja, liikennevakuutuskeskus, liikennevakuutusyhtiö, poliisi, rajavartiolaitos, tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijä, tullilaitos tai sopimusrekisteröijä havaitsee rekisterin tietoja käsitellessään niissä virheen tai puutteen, sen on ilmoitettava siitä heti Ajoneuvohallintokeskukselle.

5 luku

Voimaantulo

25 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.