1112/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 2 §:n 7-8 kohdat,

kumotaan 4 §:n 2-3 kohdat,

muutetaan 2 §:n johdantokappale ja 9 kohta,

muutetaan 6 §:n 1 momentin 5 kohta,

muutetaan 7 §:n 1 ja 5 momentti,

muutetaan 14 §,

muutetaan 15 §,

muutetaan 16 §:n otsikko, 1, 3 ja 5 momentti,

muutetaan 17 b §:n otsikko,

lisätään uusi 2 §:n 13 kohta,

lisätään uusi 3 §:n 8 kohta,

lisätään uusi 16 §:n 6 momentti,

lisätään uusi 17 b §:n 2 momentti, sekä

lisätään uusi 17 c § seuraavasti:

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 6, 9-13 ja 16-17 b §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:


9) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;


13) sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten lain vaatimusten mukaisuuden arvioiminen.

3 §

8) yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien lain vaatimusten mukaisuuden arvioiminen.

6 §

5) kiinteän liikenteen koordinoimaton satelliittimaa-aseman lähetin tai maaliikenteen muu kiinteä VHF/UHF- lähetin, ei kuitenkaan matkaviestinverkon tai viranomaisradioverkon (VIRVE) tukiasemalähetin tai rautateiden GSM-R-radiojärjestelmän tukiasemalähetin 72,30 euroa


7 §

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän tai viranomaisradioverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-R-radiojärjestelmän tukiasemien luvanvaraisia radiolähettimiä taikka ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän luvanvaraisia radiolähettimiä peritään vuosittain taajuus-maksua seuraavasti:

1) matkaviestinverkko K1* K2* K3* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa

2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1* K2* (taajuuskaista/25 kHz) *1 896,30 euroa

3) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1*K2*K3*K4* (taajuuskaista/25 kHz)* 1 896,30 euroa

4) radiosondijärjestelmä K1*K4* (taajuuskaista/25kHz)*1 896,30 euroa

5) rautateiden GSM-R-radiojärjestelmä K1*K2*K3*K4*(taajuuskaista/ 25 kHz)* 1 896,30 euroa


K3 on käynnistyskerroin, joka määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Käyttöaika K3
1. laskutusvuosi 0,2
2. laskutusvuosi 0,2
3. laskutusvuosi 0,2 UMTS-matkaviestinverkko 0,4 muut
4. laskutusvuosi 0,2 UMTS-matkaviestinverkko 0,6 muut
5. laskutusvuosi 0,4 UMTS-matkaviestinverkko 0,8 muut
6. laskutusvuosi 0,6 UMTS-matkaviestinverkko 1 muut
7. laskutusvuosi 0,8 UMTS-matkaviestinverkko 1 muut
8. laskutusvuosi tai sen jälkeinen laskutusvuosi 1

14 §
Viestintämarkkinamaksu

Viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a-c §:n mukainen vuotuinen viestintämarkkinamaksu peritään vuosittain yhdessä erässä.

Viestintävirastolla on oikeus saada teleyrityksiltä maksun määräämistä varten tiedot teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien yritysten tulee lisäksi toimittaa selvitys siitä, mitkä konsernin yritysten keskinäisestä teletoiminnasta syntyneet erät on viestintämarkkinalain 15 b §:n 1 momentin mukaisesti vähennetty teletoiminnan liikevaihdosta. Teleyrityksen tulee toimittaa tiedot Viestintävirastolle yhden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä.

15 §
Teleurakointimaksu

Teleurakoitsijoilta peritään viestintämarkkinalain 137 a §:n 1 momentin mukainen teleurakointimaksu vuosittain kahdessa erässä. Laskutuskaudet ovat 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12.

16 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun, jonka suuruus on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
yleisen kiinteän puhelinverkon valtakunnallinen siirrettävä numero 0,40 euroa/ liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolmenumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 20 000 euroa
neljänumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 4 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 800 euroa
kolmenumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 40 000 euroa
neljänumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 8 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 600 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 2 400 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolmenumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
neljänumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa
4) palvelunumeromaksu:
neljänumeroinen telealuekohtainen palvelunumero 1000 euroa
vähintään viisinumeroinen telealuekohtainen palvelunumero 200 euroa
kolmenumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 30 000 euroa
neljänumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 6 000 euroa
viisinumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 1 200 euroa
vähintään kuusinumeroinen valtakunnallinen palvelunumero 240 euroa
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 8 000 euroa
6) maksu teknisestä teleyritystunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
CUG-tunnus 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
MNC-teleyritystunnus 340 euroa
NCC-teleyritystunnus 170 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
7) maksu lyhytsanomapalvelunumerosta:
viisinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 120 euroa
kuusinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 80 euroa
Valtakunnallisen siirrettävän puhelinnumeron hakijalta peritään rekisteröintimaksua seuraavasti:
1) oikeuden antaminen 1-9 numeron käyttöön 17 euroa
2) oikeuden antaminen 10-1000 numeron käyttöön 50 euroa
3) oikeuden antaminen yli 1000 numeron käyttöön 170 euroa

Telealuekohtaista palvelunumeromaksua peritään Ahvenanmaan telealueella yksi kymmenesosa ja muualla Suomessa kuin Uusimaa I:n, Turun ja Porin tai Hämeen telealueella kuusi kymmenesosaa 1 momentin 4 kohdassa määrätystä telealuekohtaisesta palvelunumeromaksusta.


Operaattoritunnusmaksua, matkaviestinverkon suuntanumeromaksua ja palvelunumeromaksua peritään ensimmäisenä tunnuksen laskutusvuotena puolet 1 momentin 2-4 kohdassa määrätyistä maksuista.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9 ja 1.10.-31.12. Lyhytsanomanumeromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa erässä1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12.

17 b §
Sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten nimeämis- ja tarkastuslaitosmaksut

Lisäksi turvallisten allekirjoitusten luomisvälineiden arviointia suorittavan tarkastuslaitoksen lain vaatimuksen mukaisuuden arvioimisesta tarkastuslaitokselta peritään vuosittain tarkastuslaitosmaksu, jonka suuruus on 3000 euroa.

17 c §
Varmennemaksu

Yleisölle laatuvarmenteita tarjoava varmentaja, joka on tehnyt sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle puolivuosittain varmennemaksun, jonka suuruus on 0,25 euroa varmentajan maksun perimistä edeltävän laskutus-kauden lopussa Suomessa myöntämää ja voimassaolevaa laatuvarmennetta kohti, kuitenkin vähintään 3500 euroa ja enintään 40 000 euroa laskutuskaudelta.

Varmennemaksun laskutuskaudet ovat 1.1-30.6. ja 1.7-31.12. Varmennemaksu peritään ensimmäisen kerran varmentajan rekisteröimistä seuraavalta laskutuskaudelta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Erityisasiantuntija
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.