1106/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon julkisoikeudellisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti:

1) keskusverolautakunnan ja muu verohallinnon viranomaisen ennakkotiedon tai ennakkoratkaisun sisältävä päätös ja päätös olla antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua tai jättää asia tutkimatta tai sillensä;

2) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 ja 3 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

3) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

4) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

5) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;

6) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen veroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

7) verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallituksen päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa;

8) verotustietojen luovuttaminen muuhun kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 7 kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon saantiin oikeuttavien säännösten perusteella;

9) yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä sekä

10) muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä.

2 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon julkaisuissa;

6) todistukset, valokopiot ja muut jäljenteet;

7) verotuksen julkisten tietojen luovuttamiseen liittyvät palvelut;

8) tietojen luovuttaminen yritys- ja yhteisötunnusrekisterin merkinnöistä sähköisesti tai muulla kuin edellä 1 §:n 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

10) veronsaajien oikeudenvalvonnan asiamiespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole verohallinnon maksutonta viranomaistoimintaa; sekä

11) muut kuin edellä tässä pykälässä mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa enintään vuoden 2004 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleen hakemuksen päätökseen sovelletaan kuitenkin verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 9 päivänä marraskuuta 2001 annettua asetusta (961/2001).

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.