1098/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään julkisesta haasteesta 15 päivänä elokuuta 2003 annetun lain (729/2003) 10 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Kuulutusrekisteriin merkitään tietoja tuomioistuimen tai viranomaisen päätökseen perustuvista kuulutuksista, jotka koskevat:

1) julkista haastetta;

2) konkurssivalvontaa;

3) yrityssaneerausmenettelyn aloittamista; taikka

4) osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojen jakoa taikka muuta yhteisö- ja säätiölainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä tai päätöstä, josta on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä.

2 §

Kuulutuksista merkitään rekisteriin:

1) velallisen tai muun kuulutuksessa tarkoitetun henkilön tai yhteisön nykyinen ja aikaisempi nimi, kotipaikka sekä henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

2) asian laatu;

3) kuulutuksessa asetettu kehotus velkojille ja muille oikeudenhaltijoille;

4) määräajan päättymispäivä;

5) ilmoitusten tai vaatimusten vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;

6) tuomioistuimen tai muun viranomaisen nimi ja yhteystiedot;

7) tuomioistuimen asianumero;

8) muut kuulutettavaan asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterinpidon tai velkojien edun valvonnan kannalta.

3 §

Jos kuulutusta koskevan asian käsittely päättyy ennen määräajan päättymistä tai jos rekisteriin merkityssä asiantilassa tapahtuu jokin muutos, rekisteriin on tehtävä tästä merkintä.

4 §

Kun tuomioistuin tai muu viranomainen tekee päätöksen, josta on tehtävä merkintä kuulutusrekisteriin, sen on viipymättä toimitettava päätöksestä tieto oikeusrekisterikeskukselle.

Tuomioistuin ja muu viranomainen voi toimittaa tiedot sähköisesti oikeusrekisterikeskuksen tarkemmin määräämällä tavalla.

5 §

Oikeusrekisterikeskuksen on huolehdittava siitä, että tuomioistuimen tai muun viranomaisen toimittamat tiedot merkitään viipymättä kuulutusrekisteriin. Oikeusrekisterikeskus voi tehdä merkintöjä rekisteriin myös omasta aloitteestaan.

Kun kuulutuksessa tarkoitettu määräaika on päättynyt, oikeusrekisterikeskuksen on välittömästi poistettava kuulutusta koskevat tiedot rekisteristä.

6 §

Oikeusrekisterikeskuksen on huolehdittava siitä, että kuulutusrekisterin tiedot ovat saatavissa yleisen tietoverkon kautta.

Oikeusrekisterikeskus voi hakemuksen perusteella myöntää luvan kuulutusrekisterin tietojen saamiseen sähköisessä muodossa sille, joka tarvitsee tietoja velkojen ilmoittamista tai muuta velkojien edunvalvontaa varten. Käyttöluvassa voidaan antaa määräyksiä tietojen hakuperusteista ja muista rekisterin käyttöä koskevista ehdoista ja valvonnasta.

7 §

Kuulutusrekisterin käyttö yleisen tietoverkon kautta on maksutonta.

Tietojen luovuttamisesta sähköisessä muodossa peritään hinta liiketaloudellisin perustein niin kuin valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä säädetään. Hintaa ei kuitenkaan peritä tietojen luovuttamisesta oikeudenhoitoon liittyvien tehtävien suorittamista varten tuomioistuimille, Patentti- ja rekisterihallitukselle ja maistraateille.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Kuulutusrekisteriin tehdään merkintöjä päätöksistä, jotka on tehty asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Marjut Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.