1082/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain (991/2003) 8 §:n nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis-oikeudelliset suoritteet

Tiehallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana;

2) lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön;

3) kelirikkoajan poikkeuslupa;

4) lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kiellosta;

5) erikoiskuljetuslupa; sekä

6) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tiehallinto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella;

2) lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

3) liittymälupa; sekä

4) maksu kielteisistä lupapäätöksistä.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Tiehallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) Tiehallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) Tiehallinnon henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

4) ulkopuolisille myytävät Tiehallinnon julkaisut;

5) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

6) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen sekä lähettäminen; sekä

7) Tiehallinnon hallitsemien tilojen käyttö.

4 §
Maksut tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista

Maksu suoritteiden ja tietopalvelujen irrottamisesta kaupalliseen tai viranomaiskäyttöön (tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §):

- Maksuina peritään käytetyn työajan mukainen tuntihinta 70 euroa, siirtotiedoston hinta 20 euroa tiedostolta sekä kultakin irrottamiskerralta 10 euroa.

Vuosimaksu suoritteiden ja tietopalvelujen luovuttamisesta kaupalliseen käyttöön (tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §):

- Royalty-perusteisen vuosimaksun suuruus määräytyy prosentteina Tiehallinnon ja käyttäjän välisessä sopimuksessa määritellyn toiminnan liikevaihdosta tai kiinteänä maksuna seuraavan taulukon mukaisesti:

Aineiston osuus tuotteessa tai palvelussa % liikevaihdosta tai kiinteä vuosimaksu
Toimitettavan aineiston osuus tuotteessa tai palvelussa on vähäinen 2 % tai 10 000 €
Toimitettavan aineiston osuus tuotteessa tai palvelussa on huomattava 4 % tai 20 000 €
Toimitettava aineisto luovutetaan kolmansille osapuolille tai käytetään tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvien aineistojen muokkaamiseen, laadun parantamiseen tai laadun tarkistamiseen 8 % tai 40 000 €
5 §
Suoritteiden arvonlisävero

Edellä 3 ja 4 §:ien mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Liite

M A K S U T A U L U K K O
Suorite Maksu euroa
Lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella
paikallistiellä taajama-alueen ulkopuolella 99,00
muilla yleisillä teillä 153,00
Lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
viitat, opasteet, liikennemerkit 77,00
palvelukohteiden viitoitus 153,00
Lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana 67,00
Lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön 67,00
Kelirikkoajan poikkeuslupa 67,00
Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto- ja maa- ja metsätalousliittymät 88,00
elinkeinonharjoittajan liittymä 175,00
Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa mainitusta kiellosta
suoja- ja vierialueet 67,00
Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b - 30 e §:n massa-arvot
massa enintään 90 tonnia 68,00
massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 150,00
massa yli 200 tonnia 336,00
kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 68,00
muut luvat 26,00
lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 252,00
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa
liikenteenohjaajan kortti 67,00
kaksoiskappale kortista 17,00
Taulukossa mainituista kielteisistä lupapäätöksistä 8,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.