1062/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala ja valtionavustuksen tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään haja-asutusalueiden kyläkauppojen investointien tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen valtion talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

Valtionavustuksella pyritään parantamaan haja-asutusalueiden kyläkauppojen toiminnan edellytyksiä haja-asutusalueen palvelurakenteen säilymiseksi myöntämällä harkinnanvaraista valtionapua kyläkauppojen investointihankkeisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) haja-asutusalueella kaupunki- tai kuntakeskuksen taikka muun siihen verrattavan taajaan asutun alueen ulkopuolista aluetta; sekä

2) kyläkaupalla haja-asutusalueella sijaitsevaa kauppaa, jonka päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja jonka päivittäistavaroiden myymälän myyntipinta-ala on vähemmän kuin 400 m2, sekä myymäläautoa ja myymälävenettä.

3 §
Avustuksen saajat

Valtionavustusta voidaan myöntää kyläkauppaa pitäville luonnollisille henkilöille ja yhteisöille.

4 §
Myöntämisen perusteet

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää valtionavustuksen kyläkaupan investointihankkeeseen, jos investointihankkeella parannetaan tai monipuolistetaan kyläkaupan palveluja. Lisäksi edellytetään, että hakijalla katsotaan olevan toimintaedellytykset vähintään viideksi vuodeksi.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, että sillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen siten, että:

1) hanketta ei toteutettaisi ilman valtiontukea;

2) hanke voidaan toteuttaa nopeammin kuin ilman valtiontukea;

3) hanke voidaan toteuttaa laadullisesti korkeatasoisempana kuin ilman valtiontukea; tai

4) hanke voidaan toteuttaa laajempana kuin ilman valtiontukea.

Valtionavustusta ei myönnetä hankkeeseen, jos hankkeesta arvioidaan syntyvän sellaista ylikapasiteettia, jonka arvioidaan vaarantavan olemassa olevien kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytyksiä.

5 §
Käyttökohteet

Valtionavustus voidaan myöntää 4 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävän hankkeen edellyttämien hakijan käyttöomaisuusinvestointien toteuttamiseen (investointituki). Käyttöomaisuudella tarkoitetaan valtionavustuksen hakijan tässä asetuksessa tarkoitetussa toiminnassaan tarvitsemia koneita ja laitteita sekä rakennuksia ja muita rakennelmia.

6 §
Hyväksyttävät menot

Investointituki voidaan myöntää koneiden tai laitteiden hankkimisesta taikka ulkopuolisiin hankintoihin perustuvista rakennusten tai rakennelmien laajennus-, muutos- tai parannustöistä johtuviin menoihin. Hyväksyttäviä menoja voivat olla myös maapohjaan kohdistuvista kunnostustöistä johtuvat menot.

Investointituki voidaan myöntää myös myymäläauton tai myymäläveneen hankkimisesta taikka ulkopuolisiin hankintoihin perustuvista myymäläauton tai myymäläveneen muutos- ja parannustöistä johtuviin menoihin.

7 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän investointituen osuus hankkeen hyväksyttävistä käyttöomaisuuden nettomenoista voi olla enintään 40 prosenttia ja suurin myönnettävä tuki 40 000 euroa.

Tuki myönnetään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission (EY) N:o 69/2001 mukaisena de minimis -tukena.

8 §
Hakeminen

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti siltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jonka toimialueella hanke toteutetaan.

Valtionavustusta on haettava ennen koneiden tai laitteiden hankkimista taikka hankkeeseen kuuluvien rakennusten tai rakennelmien laajennus-, muutos- tai parannustyön aloittamista.

Hakemus on tehtävä työvoima- ja elinkeinokeskuksista saatavalla lomakkeella.

9 §
Maksaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa hakemuksesta valtionavustuksen hankkeen edistymisen mukaan. Valtionavustus maksetaan hankkeen toteutuneiden ja hyväksyttävien menojen perusteella valtionavustuksen myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella.

10 §
Vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Valtionavustuksen myöntäneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen on edellytettävä, että valtionavustuksen saaja raportoi hankkeen toteuttamisesta valtionavustuksen viimeisen maksuerän yhteydessä. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on valtionavustuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi myös edellytettävä, että valtionavustuksen saaja raportoi hankkeen kohteena olleesta toiminnasta kahden vuoden kuluttua hanketta koskevan tuen viimeisen erän maksamisesta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Asetuksen voimassaoloajan päättymisestä huolimatta asetusta sovelletaan edelleen sen voimassaoloaikana myönnettyihin ja maksettuihin valtionavustuksiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.