999/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen, lähettäminen; sekä

2) ministeriön hallinnassa olevien kokoustilojen käyttö.

4 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Taloussuunnittelija
Jaana Kuusisto

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat
1. Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen liikennelupa 200 euroa
2. Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 30 euroa
3. Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 684/92 tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen valvonta-asiakirja 30 euroa
4. Kansainvälisen henkilölinjaliikenteen lupa 200 euroa
5. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 90 euroa
6. Hakemuksesta tehty liikenneluvan peruutus tai liikenteen hoitoon liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 90 euroa
7. Uusi linjaliikennelupa tai luvan uudistaminen 170 euroa
8. Linjaliikenneluvan muutos 90 euroa
9. Poikkeuslupa ajoneuvon suurimmista sallituista massoista ja mitoista 170 euroa
10. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 90 euroa
11. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 60 euroa
12. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymisestä 200 euroa
13. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymispäätöksen muuttamisesta 100 euroa
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamiset 200 euroa
2. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamisten muutokset 100 euroa
3. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 250 euroa
4. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 100 euroa
5. Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 250 euroa
6. Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 500 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa 90 euroa2. Merilain (674/94) 1 § 2 momentin mukainen lupa 170 euroa
3. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta 90 euroa
4. Poikkeuslupa merikatselmuslain (1005/86) tarkoittaman katselmuksen toimittamisesta 90 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.